Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Herzien augustus 2021 

Visie, karakter en waarden 

Onze visie: 

De beste personeelsoplossingen ter wereld verschaffen 

Ons karakter: 

Wij zijn authentiek, de oprichter van de industrie. Wij geloven in relaties, geen transacties. Wij hechten veel waarde aan teamwork en realiseren ons dat wij dan sterker staan dan als individuen. De beloftes die wij doen nemen wij serieus. Wij zijn gepassioneerd, toegewijd en gedreven. Bij ons gaat het er niet over om de grootste te zijn. Het is er altijd over gegaan om de beste te zijn en juist te handelen.  

In onze kern zijn wij een gemeenschap. Elke dag verwelkomen wij er de vele talenten van alle mensen die onze service, teamwork en integriteit omarmen. We bieden de mogelijkheid om samen te werken met de beste bedrijven ter wereld en om een verschil te maken in de gemeenschappen waarin we wonen en werken. 

Onze waarden: 

Wij worden gezamenlijk en individueel beoordeeld op het rendement dat wij voor onze aandeelhouders opleveren. Wij willen dat rendement verschaffen met de volgende waarden: 

 • Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor onze handelingen, resultaten en reputatie.
 • Wij bouwen sterke relaties op en maken levenslange ambassadeurs voor Kelly.
 • Wij erkennen problemen van klanten en kandidaten en lossen ze met urgentie op.
 • Wij behandelen elke klant, medewerker en leverancier met respect en integriteit.
 • Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om te vernieuwen en de ervaring van Kelly te verbeteren. 

Kelly Services, Inc. en/of iedere onderneming die onder directe of indirecte zeggenschap staat van Kelly Services, Inc. (de gehele groep samen “de onderneming"), zet zich ervoor in om het juiste te doen, ons op wettige, ethische en betrouwbare wijze te gedragen en onze reglementaire verplichtingen na te komen. Wij zorgen ervoor dat ons bedrijfsbeleid en de geldende plaatselijke wetten in de landen waar wij zakendoen naar zowel de letter als de geest worden nageleefd. Wij zijn er trots op dat wij met integriteit zaken doen en respecteren de waarde van ethisch zakelijk gedrag. De raad van bestuur (het "bestuur") van de onderneming heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen die geldt voor het bestuur zelf en voor iedere werknemer van de onderneming, ongeacht diens functie, land, businessunit of dochteronderneming. 

Naleven van wetten, regels en voorschriften 

Wij zorgen ervoor dat onze leveranciers, agenten en vertegenwoordigers zich bewust zijn van hun verplichting om alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de onderneming na te leven, met inbegrip van wetten inzake corruptie en omkoperij, naleving van de handelswetgeving, arbeid en arbeidsgelegenheid, antitrustwetten, effectenhandel met voorkennis, gezondheid en veiligheid, het milieu, privacy en bescherming van gegevens, en alle beleidsregels die de onderneming heeft vastgesteld. Bepaalde overtredingen kunnen leiden tot boetes en/of strafrechtelijke vervolging.

Het niet naleven van wetten, regels of voorschriften waaraan de activiteiten van de onderneming zijn onderworpen, deze code of het beleid van de onderneming, vormt grond voor corrigerende maatregelen, tot en met ontslag of opzegging. 

Waarom hebben we een code? 

De code is bedoeld om ons te helpen ethische kwesties te herkennen en ermee om te gaan, wangedrag te beletten, mechanismen te verschaffen om bezorgdheid te uiten, eerlijk en ethisch gedrag te bevorderen, volledige, getrouwe en tijdige bekendmaking in de rapporten en mededelingen van de onderneming te verschaffen, de geldende wetten, regels en voorschriften van de overheid na te leven en een cultuur van eerlijkheid en verantwoordelijkheid te bevorderen.

Een code of beleid kan nooit alle situaties voorzien die zich kunnen voordoen. Deze code is bedoeld om als richtlijn te dienen voor het nemen van ethische beslissingen die niet altijd gemakkelijk zijn. In complexe situaties moeten we er de tijd voor nemen om onze opties zorgvuldig te overwegen. 

Voor wie geldt de code? 

Alle medewerkers, functionarissen, bestuurders of agenten van de onderneming en alle andere derden die uit naam van de onderneming handelen (gezamenlijk "medewerkers" in deze code) moeten zich op wettige, ethische wijze gedragen en deze code zowel naar de letter als de geest naleven.

Als u een manager bent, hebt u een speciale verplichting en verantwoordelijkheid tegenover de onderneming. Managers hebben een grote invloed op de waarden en cultuur van Kelly en moeten anderen inspireren om met integriteit te handelen. Van de managers wordt verwacht dat zij: 

 • Kelly's waarden belichamen
 • het goede voorbeeld geven
 • blijk geven van sterke toewijding aan leiderschap
 • een open-deur-omgeving creëren waar de medewerkers met een gerust hart vragen kunnen stellen en meldingen doen en
 • onmiddellijk reageren als zij op de hoogte zijn van iets wat in strijd is met onze code, andere beleidsregels of de wet. 

Advies vragen en bezorgdheid uiten

Bij twijfel over de beste handelwijze in een specifieke situatie, moet u met uw manager of leidersteam, een medewerker van Human Resources, van de juridische en compliance-afdeling of een andere betreffende medewerker spreken. Kelly waardeert het melden van bezorgdheid door medewerkers. Zo mogelijk moet u eerst met uw direct leidinggevende of de plaatselijke leiding spreken, maar anders kunt u contact opnemen met een of meer van de volgende personen, in willekeurige volgorde:

 • Uw hogere leidinggevende;
 • Uw contactpersoon bij Human Resources
 • Werknemersrelaties
 • Contactpersoon bij de juridische afdeling
 • Fraude of internationale beveiliging
 • Chief People Officer
 • Juridisch adviseur
 • Hoofd interne audit
 • Voorzitter van de audit committee 

Feitelijke of vermoede overtredingen van de wet, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de onderneming, van deze code of een beleidsregel van de onderneming, moeten wij onmiddellijk melden aan het hierboven genoemde personeel van Kelly of het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly Services, dat 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is: 

Hotline: 877.978.0049 (landspecifieke codes en belinstructies vindt u aan het einde van deze code). U kunt uw bezorgdheid ook online melden: 

(buiten Europa): https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp 

(binnen Europa): https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp. 

Afhankelijk van de geldende wetten zijn anonieme meldingen toegestaan via het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly. 

Meldingen over een vermoede overtreding van het beleid of de wet worden onderzocht en gedocumenteerd conform de onderzoeksprocedures van Kelly. Van ons wordt verwacht dat wij bij een onderzoek volledige medewerking verlenen. U mag echter niet zelf een onderzoek naar een kwestie uitvoeren. 

Als u advies vraagt, uw bezorgdheid uit of wangedrag meldt, handelt u juist. Kelly streeft ernaar om de medewerkers de kans te geven om hun bezorgdheid over kwesties van naleving en ethiek te uiten en wangedrag te melden zonder vrees voor represailles. De onderneming tolereert geen enkele soort represailles, intimidatie of vergeldingsmaatregelen tegen een medewerker die te goeder trouw een bezorgdheid uit, een overtreding meldt of aan een onderzoek meewerkt. 

Tegen iedere medewerker die represailles neemt, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en met ontslag. Als u vermoedt dat er represailles zijn genomen tegen u of iemand anders wegens het opbrengen van een kwestie van juridische aard of van zakelijk gedrag, dient u onmiddellijk gebruik te maken van de in dit gedeelte genoemde meldingskanalen. 

Belangenverstrengeling 

Het is onze plicht om uitsluitend in het belang van Kelly te handelen en om de onderneming onze individuele loyaliteit te geven. Wij vermijden belangenverstrengeling en maken nooit gebruik van onze functie of bedrijfsmiddelen voor persoonlijke winst. Er is sprake van "belangenverstrengeling" wanneer onze individuele persoonlijke belangen op enigerlei wijze in strijd zijn, of schijnen te zijn, met de belangen van de onderneming. Elk van ons moet met integriteit handelen en iedere relatie of activiteit vermijden die afbreuk kan doen aan ons vermogen om bij het uitvoeren van onze functieverantwoordelijkheden objectieve en billijke beslissingen te nemen. De manier waarop we ons in de werkomgeving gedragen, beïnvloedt onze reputatie en het vertrouwen dat wij behouden bij klanten, medewerkers, kandidaten, sollicitanten, verkopers en leveranciers. Wij moeten er ook voor zorgen de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, want deze kan het vertrouwen in of de reputatie van de onderneming schaden, ook als er geen sprake is van werkelijke belangenverstrengeling of wangedrag. Deze code tracht niet alle mogelijke tegenstrijdige belangen die zich kunnen ontwikkelen te beschrijven. Enkele voorbeelden van gebruikelijke conflicten die we moeten vermijden vindt u in dit gedeelte. 

 • Persoonlijke relaties – Behalve wanneer de Chief People Officer dit heeft goedgekeurd, mag u geen directe of indirecte rapportagerelatie hebben met, leiding geven aan of personeelsbeslissingen nemen over een familielid (partner, echtgenoot, ouders, kinderen, broer/zuster (bloedverwanten, aangetrouwde familie of geadopteerd), of iemand die bij u in huis woont) of op andere wijze een ongepast persoonlijk voordeel verschaffen aan een familielid als gevolg van uw functie bij de onderneming.
 • Externe zakelijke activiteiten – Wij moeten onze volle aandacht geven aan ons werk tijdens reguliere werktijd en gedurende eventueel benodigde extra tijd conform de geldende wet. Externe banen en andere zakelijke activiteiten kunnen belangenverstrengeling veroorzaken of de productiviteit verminderen, en hiervoor is dus voorafgaande toestemming van uw manager vereist. Gelijktijdige tewerkstelling (ook als consultant) bij een bedrijf dat een concurrent, zakenpartner, klant of leverancier van de onderneming is, is verboden.
 • Persoonlijk voordeel – Geschenken of leningen aanbieden, geven of ontvangen aan of van iemand die zaken doet met de onderneming met de bedoeling de relatie met, of handelingen met betrekking tot, de onderneming te beïnvloeden. 

Belangenverstrengeling is niet altijd duidelijk. Situaties waarin sprake is van belangenverstrengeling, of waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat dit het geval is, moeten onmiddellijk ter beoordeling worden bekendgemaakt aan uw manager, uw partner bij Human Resources, interne audit of de juridische afdeling. Belangenverstrengeling is niet noodzakelijkerwijs een overtreding van de code. 

Directieleden en hoge functionarissen moeten de audit committee verzoeken te bepalen of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling en voorafgaande toestemming of goedkeuring te geven. 

Bestrijding van omkoping en corruptie 

Wij zijn er trots op dat wij met integriteit zaken doen en verbinden ons om alle geldende wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie na te leven in de landen waar wij werkzaam zijn. 

U mag geen geschenken, krediet, betalingen, diensten, entertainment of iets anders van waarde aan een leverancier, verkoper, klant, overheidsmedewerker of andere persoon geven, beloven, aanbieden, goedkeuren of accepteren met het doel op ongepaste wijze een beslissing te beïnvloeden, een voordeel te verkrijgen, een nadeel te vermijden of een handelsrelatie te verkrijgen of behouden. Voorbeelden van items van waarde zijn onder andere: 

 • liefdadige donaties
 • contanten
 • reiskosten
 • geschenken
 • aangeboden entertainment 

Raadpleeg het beleid betreffende bestrijding van omkoping en corruptie van de onderneming voor verder advies en voorbeelden in verband met deze normen. 

Overtreding van anti-omkopings- of anticorruptiewetten kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de onderneming als voor de betrokken personen. Deze overtredingen kunnen leiden tot aanzienlijke boetes en straffen, civiele schadevergoeding en strafrechtelijke sancties. In veel rechtsgebieden kan overtreding van anti-omkopings- en anticorruptiewetten aanzienlijke gevangenisstraffen tot gevolg hebben. Elk van ons is verplicht elk jaar de door de onderneming verschafte anti-omkopings- en anticorruptietraining te volgen en te verklaren dat de in de training, het beleid en deze code opgenomen principes worden nageleefd. Als blijkt dat een derde die uit naam van de onderneming werkt zich daarbij inlaat met corrupte activiteiten, zullen we snelle en gepaste maatregelen nemen conform het beleid betreffende bestrijding van omkoping en corruptie. 

Iedere vermoede overtreding moet onmiddellijk worden gemeld aan onze hotline: 877-978-0049 (landspecifieke codes en belinstructies vindt u aan het einde van deze code), online (buiten Europa): https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp, of online (binnen Europa): https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp. Verdere bezorgdheden kunnen per post worden gezonden aan Kelly Services, Inc., Attn. General Counsel, 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084 U.S.A. 

Naleving van handelswetgeving 

Het is onze verantwoordelijkheid om de handelswetgeving na te leven en te verifiëren dat er geen verboden of gesanctioneerde personen, entiteiten, regio's of landen bij transacties zijn betrokken. Als u op de hoogte komt van mogelijke overtredingen van de geldende handelswetgeving of bezorgd bent over transacties in een bepaald land of met een persoon of organisatie, dient u advies te vragen aan de juridische afdeling. 

Effectenhandel met voorkennis 

Personen die toegang hebben tot relevante niet-openbare informatie over de onderneming, een klant, concurrent, leverancier of andere derde ("voorkennis") mogen deze informatie niet gebruiken of delen met het doel effecten te verhandelen ("effectenhandel met voorkennis") of voor ieder ander doel behalve om zaken te doen voor de onderneming totdat deze voorkennis aan het publiek is bekendgemaakt. Effectenhandel met voorkennis waarbij deze informatie aan anderen wordt bekendgemaakt om effecten van een bedrijf op basis van deze informatie te kopen of verkopen ("tips geven") is illegaal. 

Voorbeelden van voorkennis omvatten, maar zijn niet beperkt tot: potentiële fusies, overnames of afsplitsingen, financiële resultaten en prognoses, nieuwe producten of diensten, veranderingen in de raad van bestuur, veranderingen van hoge functionarissen, aanzienlijke winst of verlies van een contract, en interne financiële informatie. 

Het beleid betreffende effectenhandel met voorkennis van Kelly omvat procedures die op alle medewerkers van toepassing zijn en is te vinden op Kelly's website. 

Eerlijk zakendoen 

Wij zijn er allen voor verantwoordelijk om eerlijk met elkaar en onze klanten, sollicitanten, kandidaten, verkopers en leveranciers zaken te doen. Bij Kelly handelen we met overtuiging en winnen we door onze mensen. U mag nooit oneerlijk voordeel op iemand anders behalen door middel van manipulatie, geheimhouding, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van relevante feiten of andere oneerlijke handelspraktijken. 

Wij moeten de geldende antitrust- en mededingingswetten naleven. Iedere samenwerking tussen onze onderneming en onze concurrenten kan in strijd zijn met de mededingingswetten, ook als deze gebaseerd is op een informele overeenkomst. Bij interacties met concurrenten mogen wij nooit het volgende doen: 

 • Afspreken om rayons of klanten te verdelen
 • Door ons aangeboden prijzen, kortingen of verkoopvoorwaarden bespreken
 • Afspreken om bepaalde klanten of leveranciers te boycotten 

Contract Management 

Wanneer wij uit naam van de onderneming een verbintenis aangaan, kan er een wettelijke verplichting voor de onderneming ontstaan. Wij moeten ons ervan verzekeren dat de toepasselijke beoordeling en goedkeuringen voor deze verbintenis zijn verkregen door de tekeningsbevoegdheid van de onderneming te volgen. Als u vragen hebt over het verkrijgen van de toepasselijke beoordeling en goedkeuring, dient u contact op te nemen met de juridische afdeling van de onderneming. 

Ondernemingskansen 

Elk van ons is er tegenover de onderneming verantwoordelijk voor om haar rechtmatige belangen te bevorderen. Wij mogen niet: 

 • zelf profiteren, of anderen laten profiteren, van kansen die worden ontdekt met gebruikmaking van eigendommen of informatie van de onderneming of onze respectieve functie;
 • medewerkers, eigendommen of informatie van de onderneming of onze respectieve functies gebruiken voor persoonlijk voordeel, met inbegrip van dat van familie of vrienden 

Politieke bijdragen 

Het staat de medewerkers vrij om persoonlijke politieke bijdragen te geven of politieke activiteiten uit te voeren, als deze bijdragen of activiteiten wettig zijn, hun functieverantwoordelijkheden niet belemmeren en geen schijn van belangenverstrengeling wekken. Wij mogen geen directe of indirecte politieke bijdragen geven uit naam van de onderneming, of met geld, eigendommen, activa of apparatuur van de onderneming. Het beleid betreffende bestrijding van omkoping en corruptie geeft verdere informatie over lobbyen en de regels waaraan politieke bijdragen zijn onderworpen. 

Duurzaam ondernemen 

Kelly's streven naar duurzaamheid omvat maatschappelijk verantwoord ondernemen dat berust op service, integriteit en verantwoordelijkheid en geldt voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Wij moedigen iedereen aan hieraan deel te nemen, het personeel over de hele wereld te steunen, bij te dragen aan de gemeenschappen waarin wij wonen en werken, en ervoor te zorgen dat onze handelingen sociaal, ethisch en milieutechnisch verantwoord zijn. 

Vertrouwelijkheid, privacy en bedrijfseigen informatie 

Onze verplichting om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van Kelly’s informatie en informatiesystemen veilig te stellen, geldt ook voor de informatie en informatiesystemen die aan Kelly zijn toevertrouwd door klanten, medewerkers, kandidaten, sollicitanten, verkopers en leveranciers. Er wordt van ons verwacht dat wij gegevens en systemen beschermen tegen onbevoegd gebruik, bekendmaking, wijziging, vernietiging of verlies door het in acht nemen van Kelly’s privacyverklaring die u kunt vinden op https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/, en haar beleid betreffende informatiebeveiliging. 

Vertrouwelijke en privégegevens omvatten persoonsgegevens, evenals informatie van de onderneming die niet openbaar is gemaakt. Vertrouwelijke persoonsgegevens omvatten: gegevens over salaris en inkomen, identificatienummers, bank- en financiële gegevens, en gegevens over gezondheids- of familiekwesties. Vertrouwelijke bedrijfseigen informatie van de onderneming omvat: bedrijfsplannen, informatie over prijzen of kosten, contracten en klantenlijsten, materiaal waarin operationele doelen of projecten worden bekendgemaakt, materiaal waarop auteursrecht rust, onderzoek of strategieën, financiële voorkennis, knowhow en andere niet-openbare bedrijfsinformatie en intellectuele eigendom. Als er twijfel bestaat of vertrouwelijke informatie moet worden bekendgemaakt, dienen de medewerkers advies te vragen aan hun manager of een medewerker van de juridische afdeling. 

Bescherming en juist gebruik van bedrijfsmiddelen 

De medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk om de bedrijfsmiddelen van de onderneming te beschermen en ervoor te zorgen dat we ze op de meest efficiënte en duurzame wijze gebruiken. Wij mogen de bedrijfsmiddelen van de onderneming, met inbegrip van Kelly's gebouwen, apparatuur, eigendommen, technologie, informatie, intellectuele eigendom en merk, niet gebruiken voor persoonlijk voordeel, en alle medewerkers zijn verplicht om deze bedrijfsmiddelen te beschermen tegen diefstal, verlies, verspilling of beschadiging. Opslag, verwerking en gebruik van bedrijfseigen, persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie moeten worden uitgevoerd op door de onderneming goedgekeurde services en apparaten voor rechtmatige zakelijke doeleinden. Apparaten die eigendom zijn van de onderneming of andere apparaten die op afstand zijn verbonden met netwerken van de onderneming moeten voldoen aan de informatiebeveiligingsmaatregelen van de onderneming en zijn onderworpen aan door de geldende wet- en regelgeving toegestane controle. 

Vragen van de media en externe communicatie 

De onderneming zorgt voor volledige, getrouwe en juiste openbaarmaking bij haar openbare communicatie. Het is de medewerkers niet toegestaan uit naam van de onderneming vragen te beantwoorden van de media, analisten, beleggers of andere leden van het publiek, tenzij ze hiertoe specifiek zijn gemachtigd. Als u een dergelijke vraag ontvangt, moet u de naam van de persoon noteren en de vraag onmiddellijk doorgeven aan de afdeling Beleggersrelaties. 

Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor opmerkingen de we posten op een sociale media-netwerk (bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, blogs of forums). Als wij ons op deze netwerken identificeren als medewerker van Kelly, associëren wij ons met de onderneming, onze collega's en klanten. Denk er daarom aan dat onze posts beschikbaar zijn voor het grote publiek, een weerspiegeling zijn van de reputatie en zakelijke belangen van de onderneming, en blijk moeten geven van goed inzicht en aan de wet moeten voldoen. Als u via online sociale media over Kelly praat, wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de richtlijnen van het beleid voor sociale media van Kelly. 

Financiële verslaggeving en registratie 

De financiële verslagen, boeken en documentatie van de onderneming moeten een nauwkeurig beeld geven van alle bedrijfstransacties en voldoen aan alle juridische en boekhoudkundige vereisten en ons systeem van interne controles. Alle documentatie moet tijdig worden bijgehouden en een getrouw, nauwkeurig en redelijk gedetailleerd beeld geven van de activa, passiva, inkomsten en uitgaven van de onderneming. Alle medewerkers, niet alleen het boekhoudkundig en financieel personeel, hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de boekhouding van de onderneming geen valse of misleidende verklaringen bevat. Wij moeten voldoen aan het systeem van interne boekhoudkundige controles van de onderneming; gegevens tijdig en nauwkeurig documenteren (inclusief gegevens gebruikt voor het bepalen van salarissen, inclusief werkuren en overuren, en gegevens gebruikt voor onkostenvergoeding); en documenten bewaren in overeenstemming met het beleid van de onderneming inzake bewaring van documenten. Elk van ons is ervoor verantwoordelijk om onjuiste, onvolledige of frauduleuze posten waarvan wij kennis hebben, te melden. U moet voldoen aan verzoeken van onze interne en externe auditors en hun de meest nauwkeurige en tijdige informatie geven. 

Gedrag op het werk 

Kelly zet zich ervoor in een werkomgeving te behouden die individuele waardigheid en wederzijds respect bevordert. Een respectvolle werkomgeving vereist de samenwerking en ondersteuning van elke medewerker. Wij moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving in verband met arbeid en mensenrechten. Wij moeten gedrag vermijden dat voor anderen redelijkerwijs beledigend, intimiderend, pijnlijk of vernederend kan zijn. Ongepast gedrag op het werk, en dit geldt ook voor zakenreizen en door de onderneming gesponsorde evenementen buiten werktijd, zal leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag. 

Internationale diversiteit en inclusie 

Wij streven ernaar om een diverse en inclusieve werkomgeving te bevorderen. Wij geloven dat diversiteit van meningen en ideeën ons helpt om een sterkere organisatie te worden, die de innovatieve, creatieve oplossingen die we onze klanten brengen, stimuleert. Ons beleid is een weerspiegeling van Kelly's inzet om de arbeidsrechten van gekwalificeerde sollicitanten en medewerkers te beschermen, ongeacht iemands ras, huidskleur, leeftijd, burgerlijke staat, veteranenstatus, godsdienst, land van herkomst, genetica, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit/-expressie, handicap, zwangerschap en/of andere volgens geldende wetten beschermde categorieën. Kelly verschaft gelijke kansen op basis van vaardigheden en capaciteiten, en streeft ernaar om een personeelsbestand op te bouwen dat een weerspiegeling is van de diversiteit van de gemeenschappen waar wij werkzaam zijn. De onderneming tolereert geen enkele soort discriminatie of intimidatie. 

Gezondheid en veiligheid en geweld op het werk 

Wij streven ernaar om een veilige werkplek en werkomstandigheden te verzekeren die de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers bevorderen. Wij hebben een nultolerantiebeleid wat betreft geweld op het werk. De medewerkers zijn verplicht om incidenten met geweld, bedreigingen, treiteren of intimidatie onmiddellijk te melden. Als u ongerust bent over de directe veiligheid van uzelf of anderen, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten alvorens de situatie intern te melden. 

Ons streven naar het handhaven van een veilige werkplek vereist dat iedereen de hoogste veiligheidsnormen handhaaft. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om goed op onze omgeving te letten, alle veiligheidsregels en -procedures te volgen en alle onveilige omstandigheden of werkgerelateerde letsels of ziekten te melden. 

Bestrijding van mensenhandel en slavernij 

De onderneming heeft een nultolerantiebeleid tegen alle vormen van mensenhandel en verwante activiteiten. Kelly’s beleidsverklaring betreffende mensenhandel en slavernij vindt u op de website van de onderneming op https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/

Kelly verlaten 

We hebben veel verplichtingen wanneer we de onderneming verlaten. Verplichtingen kunnen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst, bonusregelingen waaraan u meedeed of andere overeenkomsten. U moet deze overeenkomsten en regelingen vóór uw vertrek zorgvuldig doornemen om er zeker van te zijn dat u verplichtingen die wij tegenover de onderneming hebben, zoals onder andere vertrouwelijkheid, niet-werving en retourneren van activa, begrijpt en nakomt. 

Bovendien vereist de code het volgende van elke vertrekkende werknemer: 

 • Uw vertrek van tevoren bekendmaken als dit toepasselijk is voor uw functie en verantwoordelijkheden
 • All activa van Kelly die in uw bezit of onder uw controle zijn, retourneren
 • Alle in de code genoemde vertrouwelijkheidsverplichtingen handhaven
 • De overgang van uw verantwoordelijkheden naar andere medewerkers ondersteunen
 • Aan alle financiële verplichtingen jegens Kelly voldoen, zoals uitstaande onkostenrekeningen indienen 

Internationale beleidsregels, verklaringen en training 

Kelly handhaaft specifieke beleidsregels die diverse gebieden van gedrag en bestuur omvatten. Hier volgen internationale beleidsregels, verklaringen en training die alle werknemers dienen te begrijpen en te volgen. Koppelingen naar deze beleidsregels die u op onze openbare website kunt vinden, staan hieronder: 

Beoordeeld en aangenomen door de raad van bestuur op 11 augustus 2021. 

Belinstructies

Er is een webgebaseerde meldingstool zoals hierboven vermeld, maar als u het inbelnummer wilt gebruiken, kunt u de onderstaande procedure volgen. 

 1. Bel via een 'landlijn' waarmee internationale gesprekken mogelijk zijn (geen mobiele telefoon).
 2. Zoek in de onderstaande tabel de directe toegangscode op voor het land van waaruit u belt.
 3. Kies de betreffende directe toegangscode.
 4. Kies wanneer u hierom wordt verzocht het hotlinenummer (877-978-0049).
 5. Wanneer u met de hotline bent verbonden, volgt u de instructies om met een vertegenwoordiger van de hotline te spreken.

Kelly Services, Inc.

LAND

DIRECTE TOEGANGSCODE

HOTLINE NUMMBER

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978- 0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978- 0049

Austria / Österreich

0800- 200-288 

877-978- 0049

Belgium / België

0-800- 100-10 

877-978- 0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978- 0049

China / 中国

108- 888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978- 0049

Canada

N/A

877-978- 0049

Denmark / Danmark

8001- 0010 

877-978- 0049

France

0800-99 -0011 or 0805-701-288 

877-978- 0049

Germany / Deutschland

0-800- 2255-288 

877-978- 0049

Hong Kong / 香港

800-96- 1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978- 0049

Hungary / Magyarország

06 800- 01111 

877-978- 0049

India / भारत

000- 117 

877-978- 0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801 -10 

877-978- 0049

Italy / Italia

800-172 -444 

877-978- 0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539- 111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978- 0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978- 0049

Malaysia / مليسيا

1-800- 80-0011 

877-978- 0049

Mexico / México

01-800- 288-2872 

877-978- 0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800- 022-9111 

877-978- 0049

New Zealand 

000-911 

877-978- 0049

Norway / Norge

800-190 -11 

877-978- 0049

Poland / Polska

0-0-800 -111-1111 

877-978- 0049

Portugal

800-800 -128 

877-978- 0049

Puerto Rico

N/A

877-978- 0049

Russia / Россия

363- 2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978- 0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800- 0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978- 0049

Spain / España

900-99- 00-11 

877-978- 0049

Sweden / Sverige

020-799 -111 

877-978- 0049

Switzerland / Suisse

0-800- 890011 

877-978- 0049

Thailand / ประเทศ ไทย

1-800- 0001-33 or 001-999-111-11 

877-978- 0049

United States

N/A

877-978- 0049