Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden

Revidert august 2018

Kelly Services, Inc. («selskapet») skal gjøre det som er riktig, opptre lovlig, etisk og pålitelig, oppfylle rettslige plikter, og opptre i samsvar med selskapets retningslinjer og gjeldende lokale lover i land der vi driver virksomhet, både bokstavelig og prinsipielt. Selskapets styre («styret») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etikk («retningslinjene») for seg selv og ledere og ansatte i selskapet og dets datterselskaper.

Retningslinjene skal være til hjelp med å dra kjensel på og håndtere etiske problemer, unngå feilhandlinger, gi mekanismer for å melde fra om problemer, fremme ærlig og etisk opptreden, formidle opplysninger i selskapets rapporter og kommunikasjon på en fullstendig og rettferdig måte og i rett tid, etterleve gjeldende statlige lover, regler og forskrifter, samt fostre en kultur med vekt på ærlighet og ansvarlighet. 

Hver og én har et personlig ansvar for å opptre, og sørge for at våre leverandører, agenter og representanter er klar over den plikten de har til å opptre, på en lovlig og etisk måte og følge disse retningslinjene både bokstavelig og prinsipielt. Hvis du er leder, har du en særskilt tillit og ansvar hos selskapet. Ledere har stor innflytelse på Kellys verdier og kultur. Det forventes at ledere ivaretar Kellys verdier, går foran som gode eksempler med egen atferd og handler resolutt når de får vite at noe er i strid med retningslinjene våre, andre regelverk eller lover.

Ingen retningslinjer eller regelverk kan forutse absolutt alle situasjoner som kan tenkes å oppstå. Retningslinjene er ment som en veiledning. Ansatte oppfordres til å henvende seg til lederen med spørsmål om konkrete omstendigher der disse retningslinjene kan komme til anvendelse. Ansatte kan også henvende seg til Vice President, avdelingen for internrevisjon, General Counsel, personalavdelingen eller Kellys anonyme varslingslinje. 

Det er viktig at hver og én tar seg tid til å lese disse retningslinjene og bli godt kjent med bestemmelsene i dem. Hver og én skal erklære at han etterlever retningslinjene på ansettelsestidspunktet og hvert år deretter.

Interessekonflikt 

En «interessekonflikt» oppstår når våre invidivuelle personlige interesser griper inn i, eller tilsynelatende griper inn i, selskapets interesser. Enhver skal opptre med integritet og unngå relasjoner eller aktiviteter som kan svekke evnen til å ta objektive og rettferdige beslutninger i utøvelsen av sine arbeidsplikter. Måten vi opptrer på i arbeidsmiljøet, påvirker omdømmet vårt og tilliten vi har hos kunder, ansatte, kandidater, søkere, forhandlere og leverandører. Ved å unngå interessekonflikter viser denne gruppen av Kellys interessenter tydelig at den forstår hvor viktig det er for selskapet å bevare sin integritet. Det er også viktig å unngå omstendigheter som gir inntrykk av å være en interessekonflikt, da dette kan svekke tilliten eller omdømmet til selskapet, selv om det ikke foreligger noen reell konflikt eller feilhandling.

Disse retningslinjene inneholder ikke uttømmende beskrivelser av alle mulige interessekonflikter som kan tenkes å oppstå. Her er noen vanlige konflikter som må unngås:

  • En ansatt eller et familiemedlem som mottar en utilbørlig personlig fordel som følge av den ansattes stilling i selskapet. Med «familiemedlem» menes ektefeller, foreldre, barn, søsken (både biologiske og gjennom ekteskap eller adopsjon) eller andre som bor i den ansattes hjem.
  • Med viten og vilje delta i opptreden eller aktiviteter som er i strid med selskapets interesser, eller som forstyrrer eller svekker selskapets forhold til en annen person eller entitet som selskapet har, eller har tenkt å få, et forretnings- eller kontraktsforhold til. 
  • Ta imot vederlag eller økonomiske fordeler, uansett type, herunder lån, fra andre enn selskapet, som påvirker jobbytelsen, særlig vederlag fra entiteter som selskapet har en relasjon til.
  • Tilby, gi eller motta gaver til eller fra noen som handler med selskapet, der gaven er ment å påvirke våre handlinger i kraft av vår stilling i selskapet, eller der det å motta gaver ville virke upassende. 

Alle situasjoner som involverer, eller rimeligvis kan forventes å involvere, en interessekonflikt med selskapet, skal umiddelbart meldes til Vice President, avdelingen for internrevisjon eller General Counsel.

Styremedlemmer og toppledere skal be revisjonsutvalget om en vurdering og forhåndsautorisasjon eller -godkjenning av potensielle interessekonflikter.

Forbud mot bestikkelser/korrupsjon

Vi legger vår stolthet i å utøve virksomheten med integritet, og jobber for å etterleve alle gjeldende lover i landene der vi driver virksomhet. Hver og én har plikt til å etterleve USAs lov mot korrupsjon i fremmede land («FCPA»), Storbritannias lov for bekjempelse av bestikkelser og alle andre landsspesifikke lover mot bestikkelser og korrupsjon. Du skal ikke gi, love eller tilby noe av verdi – uansett hvor lite det er – til en kunde, statsansatt eller annen person i den hensikt å urettmessig påvirke en beslutning, sikre deg en fordel, unngå en ulempe eller skaffe eller beholde kunder/oppdrag. Slik opptreden kan medføre sivil- og/eller strafferettslig ansvar både for deg og selskapet, vesentlig skade på omdømmet og en undergraving av den tilliten som kunder, aksjonærer og lokalsamfunn har til oss. Hver og én har plikt til å delta i den opplæringen selskapet gir om FCPA og korrupsjonsforebygging, og til å avgi en årlig erklæring om at prinsippene i opplæringen og disse retningslinjene blir fulgt. En eventuell mistanke om overtredelser skal umiddelbart rapporteres gjennom Kelly Services’ meldesystem for god forretningsskikk og etikk på 877.978.0049 eller https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp eller for Europa, https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp eller til Vice President, avdelingen for internrevisjon eller General Counsel. 

Innsidehandel 

Personer som har tilgang til vesentlig konfidensiell informasjon som ikke er offentlig kjent, har ikke anledning til å bruke eller videreformidle denne informasjonen i forbindelse med verdipapirhandel («innsidehandel») eller for andre formål som ikke gjelder utøvelsen av selskapets virksomhet. Det er alltid ulovlig å handle med Kellys verdipapirer (A- og B-aksjer) eller andre tilknyttede opsjoner eller rettigheter mens du besitter vesentlig informasjon som ikke er offentlig kjent. Det er også ulovlig å videreformidle slik informasjon eller «tipse» andre om den. Kelly har adoptert retningslinjer for innsidehandel, som omfatter prosedyrer som gjelder for alle, også for selskapets styre, toppledere og andre ansatte nøkkelpersoner («personer som er underlagt restriksjoner»). Dette dokumentet er også postet på Kellys nettsted og sendes med jevne mellomrom til personer som underlagt restriksjoner, i forbindelse med etterlevelseserklæringer.

Muligheter i selskapet 

Enhver har plikt til å fremme selskapets legitime interesser. 
Vi skal ikke:

  • personlig beholde, eller overføre til andre, muligheter som oppdages gjennom bruk av selskapets eiendom eller informasjon eller våre respektive stillinger 
  • bruke selskapets ansatte, eiendom eller informasjon eller våre respektive stillinger til personlig vinning eller
  • konkurrere med selskapet om forretningsmuligheter, verken direkte eller indirekte 

Konfidensialitet og personvern

Kelly skal sikre integriteten, tilgangen og konfidensialiteten til Kellys informasjon og informasjonssystemer, samt den informasjonen som betros Kelly av kunder, ansatte, kandidater, søkere, forhandlere og leverandører. Det forventes derfor at hver og én, som et vilkår for ansettelse, beskytter informasjon og systemer mot uautorisert bruk, videreformidling, endring, destruksjon eller tap ved å etterleve Kellys personvernerklæring, som kan leses på https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/, og retningslinjene for informasjonssikkerhet.

Konfidensiell og privat informasjon omfatter personopplysninger og informasjon om selskapet som ennå ikke er gjort offentlig kjent, blant annet forretningsplaner, prislister, materiale som beskriver driftsmål eller prosjekter, rettighetsbeskyttet materiale, undersøkelser eller strategier samt innsideinformasjon om økonomi, som kan brukes til å oppnå personlig vinning. Selskapets retningslinjer for informasjonsformidling og kommunikasjon inneholder nærmere informasjon om ekstern kommunikasjon og korrekt videreformidling av informasjon om selskapet.

Ekstern kommunikasjon og henvendelser fra media

Selskapet skal oppgi informasjon på en fullstendig, rettferdig og presis måte i all offentlig kommunikasjon. Vi skal, som børsnotert selskap, etterleve det amerikanske finanstilsynets (SEC) forskrift om informasjonsplikt fullt ut. Ansatte har, i tråd med ovennevte samt beskrivelsene i selskapets retningslinjer for informasjonsformidling og kommunikasjon, ikke lov til å besvare spørsmål fra media, analytikere, investorer eller offentligheten forøvrig. Hvis du skulle få en slik henvendelse, skal du notere navnet på personen og straks henvise henvendelsen til avdelingen for investorrelasjoner.

Som ansatt hos Kelly er du personlig ansvarlig for eventuelle kommentarer du poster i sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, blogger eller fora) om, eller på vegne av, selskapet. Når du identifiserer deg som ansatt hos Kelly i disse nettverkene, viser du din tilknytning til selskapet, kolleger, ledere og kunder. Du skal derfor være oppmerksom på at det du poster, blir tilgjengelig for offentligheten og påvirker selskapets omdømme og forretningsinteresser, og postingen skal ikke forstyrre deg i jobben eller skape en interessekonflikt mellom deg og Kelly Services. Hvis du omtaler Kelly eksternt i sosiale medier, forventes det at du følger Kellys retningslinjer for sosiale medier.

Beskyttelse og rettmessig bruk av selskapets eiendom 

Enhver skal beskytte selskapets eiendom og sørge for å bruke dem på mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Ingen skal bruke selskapets eiendom, herunder Kellys lokaler, utstyr, eiendeler, teknologi, informasjon, åndsverk og merkevarer for personlig vinning, og alle ansatte har plikt til å beskytte denne eiendommen mot tyveri, tap, sløsing eller skade.

Rettferdige metoder

Vi har plikt til å gjennomføre rettferdige transaksjoner med hverandre og våre kunder, ansatte, søkere, kandidater og leverandører. Ingen skal utnytte andre gjennom manipulering, skjuling, misbruk av konfidensiell informasjon, feilaktig fremstilling av viktige fakta eller andre urettferdige transaksjonsmetoder.

Opptreden på arbeidsplassen

Kelly skal bevare et arbeidsmiljø som fremmer individuell verdighet og gjensidig respekt, i tråd med alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder arbeideres rettigheter og menneskerettigheter. Upassende opptreden på arbeidsplassen, som også omfatter forretningsreiser og arrangementer utenom arbeidstiden som sponses av selskapet, vil medføre disiplinærstraff, opp til og inkludert oppsigelse.

Kelly skal beskytte ansettelsesrettighetene til kvalifiserte søkere og ansatte uavhengig av rase, hudfarge, alder, sivilstatus, krigsveteranstatus, religiøs overbevisning, nasjonal opprinnelse, genetikk, seksuell legning, kjønnsidentitet/-uttrykk, uførhet og/eller andre beskyttede kategorier i gjeldende lovgivning.  I mange land oppfyller vi vår rettslige plikt til å bruke kvotering i ansettelses- og forfremmelsesprosesser blant mennesker som faller inn under visse beskyttede klassifikasjoner. Vi mener det er riktig å gjøre og bra for virksomheten. 

Kelly skal følge alle gjeldende lover om ansettelse av uføre personer. Kelly skal, i tråd med dette, heller ikke diskriminere kvalifiserte uføre personer i forbindelse med søknadsprosedyrer, ansettelse, forfremmelse, oppsigelse, lønn, opplæring eller andre bestemmelser, vilkår og rettigheter som gjelder i ansettelsesforholdet.

Det er strengt forbudt å oppføre seg fiendtlig mot en person på grunnlag av rase, hudfarge, alder, religiøs overbevisning, nasjonal opprinnelse, etnisitet, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet/-uttrykk eller uførhet. Seksuelle tilnærmelser, forespørsler om seksuelle tjenester, annen uønsket verbal eller fysisk opptreden eller kommunikasjon som er seksuell i natur, regnes som upassende opptreden på arbeidsplassen og vil ikke bli tolerert. Kelly har implementert strenge retningslinjer mot trakassering i alle land der vi driver virksomhet. Disse retningslinjene beskriver atferd som er forbudt, og etablerer prosedyrer for å melde fra om problemer og regelbrudd. De fastsetter hvilke forventninger vi har til ledere, og definerer varslingsansvaret til personalavdelinger, juridiske avdelinger og etterlevelsesavdelinger. Trakassering kan komme i mange former, fra åpenlyse seksuelle tilnærmelser til henslengte bemerkninger eller vitser og støtende gester, uansett intensjon.

En 1) slektning av en ansatt, 2) person som bor i samme husstand som en ansatt, eller 3) person som er kjæreste med eller har et seksuelt, romantisk eller annet intimt forhold til en ansatt, skal – for å unngå å gi inntrykk av favorisering, interessekonflikter, manglende konfidensialitet, urettferdig behandling eller potensiell tvang – ikke ansettes i eller overføres til en stilling som medfører at han havner i samme kommandokjede som den ansatte, uten skriftlig tillatelse av Chief Human Resources Officer («CHRO»). Hvis det skulle oppstå omstendigheter mellom ansatte som ville ha nødvendiggjort slik skriftlig godkjenning, har begge de ansatte plikt til å melde fra om omstendighetene til en personalrepresentant. Topp- og seniorlederes forhold til alle typer ansatte hos Kelly Services krever skriftlig tillatelse av CHRO, da det antas at slike ledere kan påvirke, eller gi inntrykk av å påvirke, alle ansatte hos Kelly Services. Ansatte som er involvert i et forhold som faller inn under disse retningslinjene, vil bli bedt om å underskrive et dokument som erklærer at forholdet er hundre prosent gjensidig og fritt for tvang og trakassering. Ansatte som bryter disse retningslinjene, risikerer å bli oppsagt.

Kelly har nulltoleranse når det gjelder vold på arbeidsplassen. Vi har plikt til å melde fra umiddelbart om situasjoner som involverer vold, trusler, mobbing eller skremming, for å beskytte oss selv og våre medarbeidere. Hvis du er bekymret for den umiddelbare sikkerheten til deg selv eller andre, skal du straks ta kontakt med lokale myndigheter, før du melder fra om situasjonen internt.

Kelly jobber for å skape en trygg arbeidsplass for alle ansatte. Hver og én har plikt til å følge nøye med på omgivelsene, følge alle sikkerhetsregler og melde fra om utrygge forhold. Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller ulovlige rusmidler på jobb, da dette hemmer evnen til å tenke klart og kan sette andre personer i fare.

Etterlevelse av lover, forskrifter og regler 

Hver og én skal – og skal påse at våre leverandører, agenter og representanter – er klar over plikten de har til å etterleve alle lover, forskrifter og regler som gjelder for selskapet, herunder den amerikanske loven mot korrupsjon og andre lover mot korrupsjon og bestikkelser, arbeidsmiljø- og ansettelseslover, antitrustlover, lover mot innsidehandel, gjeldende lover for helse, miljø og sikkerhet, gjeldende lover for personvern og databeskyttelse samt alle retningslinjer som selskapet vedtar. 

Risikotoleranse

Risiko er et nødvendig aspekt ved de kontinuerlige endringene som må til for å sikre vekst og fremgang. Selv om risiko er nødvendig for å beskytte selskapets helse, er det ikke alle typer risiko som det er klokt eller riktig å akseptere. Vi tolererer ikke aktiviteter som utsetter ansatte eller andre for fare, som utsetter Kelly for finansiell risiko, eller som strider mot vår(e) karakter og verdier. Derimot tar vi gjerne risiko som er nøye vurdert og innenfor toleransegrensen, når den potensielle gevinsten er god nok. Vi aksepterer at ikke alle risikobeslutninger som tas bevisst, vil gi gunstig resultat.

Vi forventer at alle Kellys ansatte følger disse prinsippene, slik de er beskrevet i Kellys erklæring om risikoappetitt og risikotoleranse, i det daglige arbeidet.

Forbud mot menneskehandel og slaveri

Kelly har nulltoleranse mot alle former for menneskehandel og beslektede aktiviteter. Kelly skal beskytte mot menneskehandel globalt, herunder med ansatte og kandidater. Kellys erklæring mot menneskehandel og slaveri er lagt ut på selskapets nettsted: https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/

Stille spørsmål og si fra når du stusser over noe

Hvis ansatte er i tvil om hva de skal foreta seg i en bestemt situasjon, skal de rådføre seg med en leder eller annet aktuelt personale. 

Kelly setter pris på at ansatte varsler om problemer. Kjente tilfeller, eller mistanke om tilfeller, av brudd på lover, forskrifter og regler som gjelder for selskapet, eller som finnes i disse retningslinjene eller i andre av selskapets retningslinjer, skal umiddelbart meldes til Kelly Services' meldesystem for god forretningsskikk og etikk på 877.978.0049 eller https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp eller https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp for Europa. Anonyme meldinger er tillatt i Kellys meldesystem for god forretningsskikk og etikk, hvis slike er tillatt i gjeldende lov. Represalier mot et styremedlem, en leder eller en ansatt for varsling i god tro, er forbudt og vil føre til disiplinærstraff, inkludert oppsigelse. Det er ingenting i disse retningslinjene eller i selskapets øvrige retningslinjer eller avtaler som forbyr en person å varsle om mulige brudd på lover eller forskrifter eller varsle en statlig etat eller entitet på annet vis uten selskapets tillatelse.

Selskapet har plikt til å gjennomføre en undersøkelse innen rimelig tid ved mistanke om brudd eller påståtte brudd på disse retningslinjene. Hvis en ansatt mener at et varslet regelbrudd ikke er blitt tatt på alvor, skal han følge opp gjennom Kellys meldesystem for god forretningsskikk og etikk, som er beskrevet ovenfor, eller ta kontakt direkte med Vice President, avdelingen for internrevisjon eller General Counsel.

Hvis du ber om råd, stiller spørsmål eller varsler om regelbrudd, gjør du det rette. Kelly skal gi ansatte en mulighet til å si fra og varsle, uten frykt for represalier. Represalier tolereres derfor aldri mot en person som stiller spørsmål ved noe, varsler om regelbrudd eller deltar i en undersøkelse. Represalier defineres som oftest som en negativ ansettelseshandling eller en handling som påvirker bestemmelsene eller vilkårene for ansettelsesforholdet. En ansatt som forsøker å utsette noen for represalier, kan ilegges disiplinærstraff opp til og inkludert oppsigelse. Hvis du mistenker at du eller andre er utsatt for represalier etter å ha stilt spørsmål ved en juridisk eller forretningsmessig sak, skal du straks ta kontakt med General Counsel, CHRO eller avdelingen for internrevisjon.

Hvis vi mottar et varsel om brudd på retningslinjene eller loven, vil saken bli undersøkt og dokumentert i tråd med Kellys godkjente undersøkelsesprosedyrer. Når en påstand om alvorlig feilhandling loggføres i systemet, skal vi gjennomføre en rask, grundig, konsekvent og upartisk undersøkelse. Slike undersøkelser gjennomføres av aktuelt internt personell eller eksterne eksperter i samarbeid med juridisk avdeling, personalavdelingen, avdelingen for global sikkerhet, etterlevelsesavdelingen og avdelingen for internrevisjon. Ansatte har ikke lov til å gjennomføre egne undersøkelser i en sak uten tillatelse fra juridisk avdeling. Det forventes at alle ansatte samarbeider fullt ut og svarer ærlig på spørsmål i en undersøkelse, ellers kan de ilegges disiplinærstraff, opp til og inkludert oppsigelse. Vi skal, der det er praktisk mulig og tillatt, forsøke å holde personen som varsler om saken, informert om forløpet og utfallet av undersøkelsen, men har ingen plikt til dette. Hvis et korrektiv er nødvendig som følge av undersøkelsen, skal vi fastslå hva som er nødvendig å gjøre (inkludert å reise søksmål, hvis det passer) for å stanse regelbruddet som pågår, rette et problem som allerede har inntrådt, eller redusere sannsynligheten for gjentakelse.

Eksterne aktiviteter

Enhver ansatt står fritt til, underlagt begrensningene som fremgår av disse retningslinjene, å delta i eksterne aktiviteter som ikke påvirker utøvelsen av hans eller hennes plikter, eller som ikke strider mot selskapets interesser forøvrig. Hvis aktivitetene kan være kontroversielle eller sensitive, bør ansatte rådføre seg med en ansvarlig leder, General Counsel eller annen passende intern autoritet før de deltar i slike aktiviteter. 

Ansatte skal ikke bruke sin stilling eller tittel i selskapet eller selskapets utstyr, rekvisita eller lokaler i forbindelse med eksterne aktiviteter. De skal heller ikke gjøre noe som kan pålegge selskapet å være sponsor eller støttespiller for slike aktiviteter, med mindre de har skriftlig tillatelse fra General Counsel eller annen passende intern autoritet.

Ansatte skal, før de stiller til valg eller som kandidat til offentlige verv, underrette sin leder og General Counsel, for å få definert selskapets posisjon i tilfelle kandidaturet lykkes eller utnevnelsen gjennomføres. Skriftlig tillatelse må innhentes.

Politiske bidrag

I USA er det ifølge føderale lover og mange delstatslover forbudt for selskaper å gi visse typer politiske bidrag. Ingen direkte eller indirekte politiske bidrag (herunder bruk av selskapets eiendom, utstyr, midler eller andre aktiva) kan gis i selskapets navn eller ved å bruke selskapets midler, med mindre selskapets General Counsel har erklært skriftlig at slike politiske bidrag er i tråd med gjeldende lov.

Offentlige meldinger fra selskapet, regnskap og dokumentasjon, internkontroll

Det forventes at ansatte støtter opp om selskapets innsats for å gi informasjon om selskapets drift og økonomiske status på en fullstendig og rettferdig måte i tråd med gjeldende regnskapsprinsipper, lover, forskrifter og regler, og oppgir informasjon på en fullstendig, rettferdig, korrekt, rettidig og forståelig måte i periodiske rapporter som sendes til det amerikanske finanstilsynet (SEC), og i annen offentlig kommunikasjon, herunder til investorer, kreditorer, verdipapiranalytikere, kredittvurderingsbyråer, lovgivere og media. 

Regnskapene og dokumentasjonen de bygger på, skal gjenspeile korrekt alle selskapets transaksjoner og være i tråd med alle rettslige og regnskapsmessige krav samt systemet for internkontroll. Selskapet tolererer ikke feilklassifiserte transaksjoner til kontoer, avdelinger eller regnskapsperioder. All dokumentasjon skal gjenspeile, i rimelig detalj og på en rettferdig og riktig måte, selskapets aktiva, ansvar, inntekter og utgifter. Ansatte skal til enhver tid: følge selskapets system for intern regnskapskontroll registrere data på en rettidig og riktig måte (herunder data som brukes til å fastslå lønn, inkludert arbeidstimer og overtid, og data som brukes som grunnlag for utgiftsrefusjon) oppbevare dokumenter i tråd med selskapets retningslinjer for informasjonsoppbevaring

For å oppsummere, har alle ansatte – og spesielt Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Accounting Officer og deres utpekte («senior finansledere») – plikt til å påse at selskapets regnskap ikke inneholder falske eller villedende informasjon. Senior finansledere har i tillegg plikt til å påse at selskapet sender fullstendige, rettferdige, rettidige og forståelige rapporter til det amerikanske finanstilsynet (SEC). I tillegg til meldekravene som er beskrivet andre steder i disse retningslinjene, skal senior finansledere umiddelbart varsle om alle kjente tilfeller, eller mistanke om tilfeller, av vesentlige brudd på retningslinjene til revisjonsutvalget.

Forsøk på å villede eller legge press på uavhengige revisorer eller personer i avdelingen for internkontroll, vil få alvorlige rettslige følger og er strengt forbudt.

Globale retningslinjer

Kelly har spesifikke retningslinjer som dekker diverse felt som angår opptreden og konsernstyring. Her følger globale retningslinjer og erklæringer som skal forstås og følges av alle ansatte. Nedenfor finner du lenker til disse retningslinjene, som er lagt ut på vårt offentlige nettsted:

Manglende etterlevelse, etterlevelsesprosedyrer

Hvis et styremedlem eller en leder eller ansatt opptrer i strid med lover, forskrifter eller regler som gjelder for selskapets virksomhet, disse retningslinjene eller andre av selskapets retningslinjer, skal han ilegges disiplinærstraff, opp til og inkludert oppsigelse. Meldinger om kjente tilfeller, eller mistanke om tilfeller, av regelbrudd skal umiddelbart undersøkes av den aktuelle funksjonen, som kan være revisjonsavdelingen, personalavdelingen eller juridisk avdeling. 

Kontaktpersoner

Kelly Services’ meldesystem for god forretningsskikk og etikk

877-978-0049

https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp

eller for Europa: 
https://kellyserviceseu.alertline.com/gcs/welcome

Sara Hennig, Vice President, internrevisjon

248-244-4825

Sara.Hennig@kellyservices.com

Hannah Lim-Johnson, Senior Vice President og General Counsel

248-244-7598

hannah.lim@kellyservices.com

Jim Polehna, Senior Vice President, investorrelasjoner

248-244-4586

polehjm@kellyservices.com

Kristin Supancich, Senior Vice President og Chief Human Resources Officer

248-244-5587

SUPANKR@kellyservices.com

 

Gjennomgått og adoptert av styret 7. august 2018

Ringeanvisninger
1.    Ring fra en fasttelefon som tillater internasjonale samtaler (ikke mobiltelefon).
2.    Bruk tabellen nedenfor til å finne direktevalgskoden til landet du ringer fra.
3.    Ring direktevalgskoden som er oppgitt.
4.    Tast nummeret til meldingstelefonen (877-978-0049) når du får beskjed om det.
5.    Når du har fått kontakt med meldingstelefonen, følger du talemeldingene for å få snakke med en representant på meldingstelefonen.

Kelly Services, Inc.

LAND

DIREKTEVALGSKODE

NUMMER TIL MELDINGSTELEFONEN

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049