Tata Laku Perniagaan dan Etika

Semakan Ogos 2018

Kelly Services, Inc. (“Syarikat") akan bertindak dengan betul, bertingkah laku dengan cara yang mematuhi undang-undang, beretika dan beramanah, menunaikan kewajipan kita menurut peraturan, dan mematuhi dasar perniagaan dan undang-undang tempatan yang dikenakan di negara-negara yang menjadi tempat kita beroperasi, mengikut maksudnya yang tersurat dan yang tersirat. Lembaga Pengarah (“Lembaga”) Syarikat telah menerima Tataniaga dan Tataetika yang berikut untuk kegunaan diri mereka dan perniagaan Syarikat serta anak-anak syarikatnya.

Tataniaga dan Tataetika ini bertujuan menolong kita mengenali dan menangani hal-hal etika, mengelakkan salah laku, menyediakan mekanisme untuk melaporkan keraguan, menggalakkan kelakuan yang jujur dan beretika, mengemukakan maklumat yang lengkap, adil dan menepati masa dalam laporan dan bahan komunikasi Syarikat, mematuhi undang-undang, kaedah dan peraturan kerajaan yang dikenakan, dan memupuk budaya kejujuran dan tanggungjawab. 

Kita masing-masing memikul tanggungjawab untuk bertingkah laku, dan memastikan pembekal, ejen dan wakil kita tahu tentang kewajipan mereka untuk bertingkah laku, dengan cara yang mematuhi undang-undang dan beretika, dan mematuhi Tataniaga dan Tataetika ini mengikut maksudnya yang tersurat dan yang tersirat. Jika anda pengurus, anda memegang amanah dan tanggungjawab yang istimewa kepada Syarikat. Para pengurus kita banyak diberi kuasa untuk mempengaruhi nilai dan budaya Kelly. Pengurus dikehendaki menjiwai nilai-nilai Kelly, mencontohkannya melalui tingkah laku sendiri, dan bertindak dengan segera apabila mereka mendapat tahu tentang sesuatu yang melanggar Tataniaga dan Tataetika kita, dasar-dasar lain, atau undang-undang.

Tiada satu pun peraturan atau dasar yang dapat menduga setiap situasi yang mungkin timbul. Tataniaga dan Tataetika ini dimaksudkan sebagai panduan. Pekerja digalakkan menanya pengurus masing-masing tentang keadaan khusus yang mungkin melibatkan peruntukan Tataniaga dan Tataetika ini. Pekerja juga boleh mengemukakan soalan kepada Naib Presiden Audit Dalaman, Ketua Peguam, jabatan Sumber Manusia, ataupun Talian Bantuan Rahsia Kelly. 

Kita masing-masing mesti meluangkan masa untuk membaca Tataniaga dan Tataetika ini dan mengetahui peruntukannya. Kita masing-masing dikehendaki memperakui kepatuhan kita kepada Tataniaga dan Tataetika ketika kita mula bekerja dengan Syarikat, dan setiap tahun selepas itu.

Konflik Kepentingan 

“Konflik kepentingan” berlaku apabila kepentingan peribadi seseorang mengganggu, atau kelihatan seolah-olah mengganggu, kepentingan Syarikat dengan apa-apa cara pun. Kita masing-masing mesti bertindak secara berintegriti dan mengelakkan sebarang hubungan atau aktiviti yang mungkin akan menjejaskan kebolehan kita membuat keputusan yang objektif dan adil sewaktu melaksanakan tanggungjawab pekerjaan kita. Cara kita bertingkah laku di tempat kerja ada kesannya terhadap reputasi kita dan kepercayaan yang kita pelihara dengan pelanggan, pekerja, calon, pemohon, peniaga, dan pembekal. Jika konflik kepentingan dielakkan, kumpulan pemegang kepentingan Kelly ini jelas memahami komitmen kita untuk memelihara integriti Syarikat. Kita juga harus berhati-hati supaya tidak membayangkan keadaan konflik, kerana bayangan seperti itu mungkin akan melunturkan keyakinan atau memburukkan reputasi Syarikat walaupun sebenarnya tiada konflik mahupun salah laku.

Tataniaga dan Tataetika ini tidak akan cuba menggambarkan semua konflik kepentingan yang mungkin boleh berlaku. Antara konflik yang lebih lazim berlaku dan patut kita elakkan ialah:

  • pekerja atau ahli keluarganya mendapat manfaat peribadi yang tidak berpatutan disebabkan kedudukan pekerja itu dalam Syarikat ini. “Ahli keluarga” bermaksud pasangan, ibu bapa, anak, adik-beradik (sama ada yang kandung, tiri, atau angkat), atau sesiapa sahaja yang tinggal serumah dengan pekerja;
  • sengaja melakukan perbuatan atau aktiviti yang bercanggah dengan kepentingan Syarikat ataupun yang mengganggu atau menjejaskan hubungan Syarikat dengan sesiapa atau mana-mana entiti, jika Syarikat mempunyai ataupun ingin menjalinkan hubungan perniagaan atau hubungan berkontrak dengan orang atau entiti itu. 
  • menerima imbuhan atau manfaat kewangan dalam apa jua bentuk, termasuklah pinjaman, daripada mana-mana sumber selain Syarikat, yang menjejaskan prestasi pekerjaan dengan apa-apa cara pun, khususnya imbuhan yang diterima daripada entiti yang ada hubungan dengan Syarikat;
  • menawarkan, memberikan, atau menerima hadiah kepada ataupun daripada sesiapa sahaja yang berurusan dengan Syarikat, jika hadiah itu diberikan untuk mempengaruhi tindakan kita sebagai penyandang jawatan tertentu dalam Syarikat, atau jika penerimaan hadiah itu boleh membayangkan keadaan yang tidak berpatutan. 

Situasi yang melibatkan, ataupun yang secara munasabahnya mungkin disangka melibatkan, konflik kepentingan dengan Syarikat mesti didedahkan dengan segera kepada Naib Presiden Audit Dalaman ataupun kepada Ketua Peguam.

Pengarah dan pegawai eksekutif mesti mendapatkan kepastian dan juga kebenaran atau kelulusan Jawatankuasa Audit tentang konflik kepentingan yang mungkin ada.

Pencegahan Sogokan / Pencegahan Rasuah

Kita berbangga kerana kita menjalankan perniagaan secara berintegriti dan kita mematuhi semua undang-undang yang dikenakan di negara-negara yang menjadi tempat kita beroperasi. Kita masing-masing memikul kewajipan untuk mematuhi Akta Amalan Rasuah Asing (“FCPA”) Amerika Syarikat, Akta Sogokan U.K., dan juga undang-undang pencegahan sogokan dan pencegahan rasuah lain yang dikenakan khususnya di setiap negara. Anda tidak dibenarkan memberikan, menjanjikan, atau menawarkan apa-apa sahaja yang bernilai, tidak kira berapa kecil nilainya, kepada mana-mana pelanggan, pekerja kerajaan, atau orang lain dengan tujuan mempengaruhi sesuatu keputusan, mendapatkan kelebihan, mengelakkan keadaan yang merugikan, ataupun memperoleh atau mengekalkan urus niaga, dengan cara yang tidak berpatutan. Jika anda berkelakuan sedemikian, anda mendedahkan diri anda dan Syarikat kita kepada liabiliti sivil dan/atau jenayah, serta kerosakan reputasi yang ketara, dan anda melemahkan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita oleh pelanggan kita, pemegang saham kita, dan komuniti di sekeliling kita. Kita masing-masing dikehendaki menjalani latihan FCPA dan latihan pencegahan sogokan yang disediakan oleh Syarikat, dan kita dikehendaki memperakui kepatuhan kepada prinsip-prinsip yang digariskan dalam latihan tersebut dan dalam Tataniaga dan Tataetika ini setiap tahun. Pelanggaran yang disyaki berlaku hendaklah serta-merta dilaporkan melalui Program Pelaporan Pengendalian dan Etika Perniagaan Kelly Services, iaitu menggunakan talian 877.978.0049 atau laman web https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp. Bagi Eropah, laporan boleh dikemukakan melalui https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp ataupun kepada Naib Presiden Audit Dalaman atau Ketua Peguam. 

Perdagangan Orang Dalam 

Orang yang diberi laluan untuk mendapatkan maklumat sulit yang penting dan tidak diketahui umum tidak dibenarkan menggunakan mahupun mendedahkan maklumat tersebut untuk tujuan mendagangkan sekuriti (“perdagangan orang dalam”) atau untuk apa-apa tujuan selain menjalankan perniagaan Syarikat. Mendagangkan sekuriti Kelly (saham biasa kelas A dan kelas B) atau mana-mana opsyen yang berkaitan dengannya atau hak-hak lain, sementara seseorang itu mengetahui maklumat penting yang tidak diketahui umum ialah perbuatan yang menyalahi undang-undang. Menyampaikan maklumat sedemikian kepada orang lain, atau memberi “tip”, juga salah di sisi undang-undang. Kelly kini mengamalkan Dasar Perdagangan Orang Dalam yang merangkumi prosedur-prosedur yang perlu diikuti oleh semua orang, dan juga yang perlu diikuti oleh Lembaga Pengarah Syarikat, pegawai eksekutif, dan pekerja-pekerja penting yang lain (“Orang Terlarang”). Dokumen ini juga disiarkan pada laman web Kelly dan dihantar secara berkala kepada Orang Terlarang sehubungan dengan perakuan kepatuhan.

Peluang Korporat 

Kita masing-masing memikul tanggungjawab kepada Syarikat untuk mendahulukan kepentingannya yang sah. 
Janganlah kita:

  • mengambil untuk diri sendiri atau orang lain, peluang yang ditemui melalui penggunaan harta benda atau maklumat milik Syarikat, atau melalui jawatan kita di sini; 
  • menggunakan pekerja, harta benda, dan maklumat milik Syarikat, mahupun jawatan kita masing-masing untuk memperoleh keuntungan peribadi; ataupun
  • bersaing dengan Syarikat, sama ada secara langsung ataupun tidak, untuk merebut peluang perniagaan. 

Kerahsiaan dan Privasi

Kelly melindungi keutuhan, ketersediaan, dan kerahsiaan maklumat dan sistem maklumat milik Kelly, dan juga maklumat dan sistem maklumat yang telah diamanahkan kepada Kelly oleh pelanggan, pekerja, calon, pemohon, peniaga dan pembekal Kelly. Sehubungan dengan itu, sebagai syarat pekerjaan, kita masing-masing dikehendaki melindungi data dan sistem supaya tidak digunakan tanpa izin, didedahkan, diubah, musnah atau hilang, dengan cara mematuhi Pernyataan Privasi Kelly, yang boleh didapati di https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/, dan Dasar Keselamatan Maklumat Kelly.

Maklumat yang sulit dan peribadi merangkumi data peribadi dan juga maklumat tentang Syarikat yang belum lagi diumumkan, misalnya rancangan perniagaan, peletakan harga, bahan-bahan yang mendedahkan matlamat kendalian atau projek, bahan-bahan yang dilindungi hak cipta, penyelidikan atau strategi, dan maklumat kewangan dalaman yang boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan peribadi. Dasar Pendedahan dan Komunikasi Korporat Syarikat mengandungi butir-butir tambahan tentang komunikasi luar dan cara betul mendedahkan maklumat tentang Syarikat.

Pertanyaan oleh Pihak Media dan Komunikasi Luar

Syarikat akan mendedahkan maklumat secara lengkap, adil dan tepat dalam semua komunikasinya dengan orang awam. Sebagai Syarikat awam, kita mematuhi Peraturan FD (Pendedahan Adil) Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Selaras dengan komitmen ini, dan sebagaimana yang diterangkan selanjutnya dalam Dasar Pendedahan dan Komunikasi Korporat Syarikat, pekerja tidak diberi kuasa untuk menjawab soalan-soalan yang ditujukan oleh pihak media, juruanalisis, pelabur, atau mana-mana orang awam. Jika anda menerima pertanyaan sedemikian anda mesti mencatatkan nama orang yang bertanya itu dan serta-merta merujukkan pertanyaan itu kepada bahagian Perhubungan Pelabur.

Sebagai pekerja Kelly, anda bertanggungjawab terhadap komen yang anda siarkan tentang Syarikat atau bagi pihak Syarikat melalui rangkaian media sosial (contohnya Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, blog, atau forum maya). Apabila mengenalkan diri anda melalui rangkaian ini sebagai pekerja Kelly, anda sebenarnya mengaitkan diri anda dengan Syarikat, rakan-rakan sekerja anda, pengurus anda, dan pelanggan anda. Oleh itu, ingatlah bahawa semua maklumat yang anda siarkan itu boleh diambil oleh orang awam, akan mencerminkan reputasi dan kepentingan perniagaan Syarikat, dan tidak dibenarkan mengganggu kerja anda mahupun menimbulkan konflik kepentingan antara anda dengan Kelly Services. Jika anda berkomunikasi tentang Kelly dengan pihak luar menggunakan media sosial dalam talian, anda dikehendaki mematuhi garis panduan Dasar Media Sosial Kelly.

Perlindungan Aset Syarikat dan Cara Betul Menggunakannya 

Kita masing-masing mesti melindungi aset Syarikat dan memastikan kita menggunakannya dengan cara yang paling cekap dan bertahan. Tiada sesiapa pun dibenarkan menggunakan aset Syarikat, termasuklah bangunan, peralatan, harta benda, teknologi, maklumat, harta intelektual, dan jenama Kelly demi manfaat peribadi, dan semua pekerja memikul kewajipan untuk melindungi aset-aset ini supaya tidak dicuri, hilang, terbazir, atau rosak.

Berurusan Secara Adil

Kita bertanggungjawab menjalankan urusan secara adil antara satu sama lain dan dengan pelanggan, pekerja, pemohon, calon, dan pembekal kita. Janganlah sesiapa menganiayai orang lain melalui manipulasi, penyembunyian, salah guna maklumat sulit, salah nyata fakta penting, atau amalan berurusan lain yang tidak adil.

Kelakuan di Tempat Kerja

Kelly berusaha memelihara suasana kerja yang menghormati maruah setiap orang dan menggalakkan sikap saling hormat, dan Kelly mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang dikenakan sehubungan dengan tenaga buruh dan hak asasi manusia. Kelakuan yang tidak berpatutan di tempat kerja, yang merangkumi perjalanan rasmi dan acara tajaan Syarikat yang diadakan selepas waktu kerja, akan mengakibatkan pekerja yang berkenaan dikenakan tindakan tatatertib, termasuklah dipecat.

Dasar Kelly melindungi hak pekerjaan pemohon dan pekerja yang menepati syarat, tanpa mengira bangsa, warna kulit, umur, taraf perkahwinan, taraf veteran, agama, negara asal, sifat genetik, haluan seksual, identiti/penampilan jantina, ketidakupayaan, dan/atau kategori-kategori lain yang terlindung oleh undang-undang yang berkuat kuasa.  Di berbilang negara, kita laksanakan kewajipan undang-undang dan mengambil tindakan yang pasti untuk menggalakkan pengambilan khidmat dan kemajuan kerjaya orang yang tergolong ke dalam klasifikasi terlindung yang tertentu. Kita percaya bahawa inilah perbuatan yang betul dan baik untuk perniagaan kita. 

Kelly mengamalkan dasar mematuhi semua undang-undang yang dikenakan tentang pengambilan khidmat orang yang kurang upaya. Selaras dengan komitmen itu, Kelly mengamalkan dasar tidak mendiskriminasikan orang kurang upaya yang layak, berhubung dengan prosedur permohonan, pengambilan pekerja, kenaikan pangkat, pemecatan, imbuhan, latihan, atau syarat dan keistimewaan pekerjaan yang lain.

Sikap bermusuh-musuhan yang ditunjukkan kepada seseorang berdasarkan bangsanya, warna kulitnya, umurnya, agamanya, negara asalnya, keturunannya, jantinanya, haluan seksualnya, identiti/penampilan jantinanya, atau ketidakupayaannya secara nyata dilarang. Gerak laku seksual, permintaan layanan seksual, kelakuan lisan atau fizikal lain yang tidak diingini, atau komunikasi yang bersifat seksual dianggap sebagai kelakuan yang tidak berpatutan di tempat kerja dan tidak akan dibiarkan berlaku begitu sahaja. Kelly melaksanakan dasar-dasar yang tegas untuk mencegah gangguan di setiap negara kita beroperasi. Dasar-dasar ini menerangkan kelakuan yang dilarang dan menetapkan prosedur untuk mengemukakan kemusykilan dan melaporkan pelanggaran. Dasar-dasar ini menetapkan kehendak kita terhadap pengurus kita, dan menentukan tanggungjawab jabatan Sumber Manusia, Undang-undang dan Pematuhan dari segi pelaporan. Gangguan mungkin berlaku dalam pelbagai bentuk, daripada yang terang-terangan kepada hanya kata-kata atau jenaka bersahaja, ataupun gerak laku yang menjelikkan, tanpa mengira niat.

Untuk mengelakkan tanggapan tentang sikap pilih kasih, konflik kepentingan, ketiadaan langkah menjaga kerahsiaan, layanan yang tidak adil, atau paksaan, 1) saudara-mara pekerja, 2) rakan serumah pekerja, atau 3) pasangan yang mempunyai hubungan cinta, seks atau hubungan intim yang lain dengan pekerja, tidak boleh diambil sebagai pekerja ataupun dipindahkan ke jawatan yang menyebabkannya berada dalam rantai perintah yang sama dengan pekerja, tanpa mendapatkan kelulusan bertulis dahulu daripada Ketua Pegawai Sumber Manusia (“CHRO”). Jika keadaan bertukar antara pekerja-pekerja yang memerlukan kelulusan bertulis yang disebutkan tadi, kedua-dua pekerja dikehendaki melaporkan keadaan itu kepada Wakil Sumber Manusia bagi tempatnya. Bagi Pegawai Eksekutif dan Pegawai Kanan, berdasarkan kebimbangan bahawa ruang pengaruh mereka atau anggapan tentang pengaruh mereka mungkin merangkumi seluruh tenaga kerja Kelly Services, kelulusan bertulis oleh CHRO perlu didapatkan dahulu bagi hubungan dengan mana-mana dan semua pekerja Kelly Services. Pekerja yang mempunyai hubungan yang diliputi oleh dasar ini akan diminta menandatangani dokumen yang menyatakan pengakuan bahawa hubungannya dibuat dengan rela hati, tanpa dipaksa atau diganggu. Pekerja yang melanggar dasar ini boleh dipecat.

Kelly mengamalkan dasar sifar toleransi berhubung dengan keganasan di tempat kerja. Supaya dapat melindungi rakan sekerja dan diri kita sendiri, kita memikul kewajipan untuk melaporkan dengan segera sebarang situasi yang melibatkan keganasan, ugutan, membuli, atau perbuatan menakut-nakutkan orang lain. Jika anda bimbang tentang keselamatan diri anda atau orang lain, hubungi pihak berkuasa tempatan dengan segera kemudian laporkan situasi tersebut secara dalaman.

Kelly berusaha menjaga keselamatan tempat kerja untuk semua pekerjanya. Kita masing-masing bertanggungjawab memberikan perhatian yang rapi terhadap sekitaran kita dan mengikuti semua peraturan keselamatan serta melaporkan keadaan yang tidak selamat. Penggunaan arak atau dadah semasa bekerja tidak dibenarkan kerana bahan-bahan ini menghalang pemikiran yang jelas dan kukuh, dan boleh mengancam keselamatan orang lain.

Pematuhan Undang-undang, Kaedah dan Peraturan 

Kita masing-masing hendaklah mematuhi semua undang-undang, kaedah dan peraturan yang dikenakan terhadap Syarikat, termasuklah Akta Amalan Rasuah Asing dan undang-undang pencegahan rasuah dan pencegahan sogokan yang lain, undang-undang buruh dan pekerjaan, undang-undang antipakat, serta undang-undang perdagangan orang dalam, undang-undang kesihatan, keselamatan, dan alam sekitar yang berkenaan, undang-undang kerahsiaan dan perlindungan data yang berkenaan, dan semua dasar yang ditentukan oleh Syarikat. Kita masing-masing juga hendaklah memastikan bahawa pembekal, ejen dan wakil kita semuanya sedar akan kewajipan mereka untuk turut berbuat demikian. 

Toleransi Terhadap Risiko

Risiko adalah suatu aspek perubahan berterusan yang mesti berlaku untuk memastikan terdapatnya pertumbuhan dan kemakmuran. Walaupun risiko perlu diambil untuk menjaga kesejahteraan Syarikat, namun tidak semua risiko bijak dan patut diambil. Kita tidak akan menerima aktiviti yang membahayakan pekerja kita atau orang lain, menggugat kesejahteraan kewangan Syarikat, atau bertentangan dengan sikap dan nilai kita. Sebaliknya, kita mengambil risiko yang telah ditimbang dengan teliti, yang berada di dalam lingkungan toleransi kita, dan diambil dengan tujuan memperoleh ganjaran yang wajar. Kita menerima hakikat bahawa tidak semua keputusan yang dibuat untuk mengambil sesuatu risiko akan berhasil dengan baik.

Kita menghendaki semua pekerja Kelly mengikuti prinsip-prinsip ini sebagaimana yang dibentangkan dalam Pernyataan Jumlah dan Toleransi Terhadap Risiko Kelly apabila menjalankan urusan sehari-hari.

Menentang Perdagangan Manusia dan Perhambaan

Kelly mengamalkan dasar sifar toleransi terhadap semua bentuk perdagangan manusia dan aktiviti-aktiviti yang berkait dengannya. Kelly akan melindungi sesiapa sahaja seluruh dunia, termasuklah pekerja dan calon, daripada perdagangan. Pernyataan dasar Kelly tentang Perdagangan Manusia dan Perhambaan boleh didapati pada laman web Syarikat, iaitu https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/

Mendapatkan Nasihat dan Melaporkan Keraguan

Pekerja yang kurang pasti tentang tindakan yang terbaik dalam situasi yang tertentu harus bercakap dengan pengurusnya atau dengan kakitangan lain yang bersesuaian. 

Kelly menghargai perbuatan pekerja melaporkan keraguan. Perbuatan yang diketahui atau disyaki melanggar undang-undang, kaedah, dan peraturan yang dikenakan terhadap Syarikat, Tataniaga dan Tataetika ini atau mana-mana dasar Syarikat, mestilah segera dilaporkan kepada Program Pelaporan Pengendalian dan Etika Perniagaan Kelly Services, iaitu talian 877.978.0049 atau laman web https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp atau https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp bagi Eropah. Tertakluk kepada undang-undang yang dikenakan, laporan tanpa nama boleh dibuat melalui Program Pelaporan Pengendalian dan Etika Perniagaan Kelly. Apa jua jenis tindakan balasan terhadap mana-mana pengarah, pegawai, atau pekerja disebabkan laporan yang dibuat secara ikhlas dengan nyata dilarang dan akan mengakibatkan pekerja yang berkenaan dikenakan tindakan pembetulan, termasuklah dipecat. Selanjutnya, tiada apa-apa dalam Tataniaga dan Tataetika ini atau dalam mana-mana dasar atau perjanjian Syarikat yang melarang sesiapa pun melaporkan perbuatan yang mungkin telah melanggar undang-undang atau peraturan, atau membuat pendedahan lain yang dilindungi, kepada mana-mana agensi atau entiti kerajaan tanpa mendapatkan persetujuan Syarikat dahulu.

Syarikat bertanggungjawab melakukan penyiasatan dengan segera tentang keraguan mengenai perbuatan yang telah ataupun yang mungkin melanggar Tataniaga dan Tataetika ini. Jika seseorang pekerja tidak merasakan bahawa pelanggaran yang dilaporkan itu telah ditangani dengan betul, dia harus menyusulinya melalui Program Pelaporan Pengendalian dan Etika Perniagaan Kelly yang diterangkan tadi ataupun terus dengan Naib Presiden Audit Dalaman atau dengan Ketua Peguam.

Jika anda memohon nasihat, mengemukakan keraguan atau melaporkan salah laku, anda bertindak dengan betul, dan Kelly akan menyediakan peluang untuk membolehkan pekerja melahirkan keraguan dan melaporkan salah laku tanpa rasa takut dikenakan tindakan balasan. Oleh itu, tindakan balasan tidak akan sekali-kali diterima kerana mengemukakan keraguan, melaporkan pelanggaran atau menyertai penyiasatan. Tindakan balasan biasanya ditakrifkan sebagai tindakan pekerjaan yang buruk, atau apa-apa tindakan yang menjejaskan syarat-syarat pekerjaan. Mana-mana pekerja yang cuba mengambil tindakan balasan akan dikenakan tindakan tatatertib, termasuklah dipecat. Jika anda mengesyaki bahawa anda atau orang lain telah dikenakan tindakan balasan kerana membangkitkan sebarang hal yang berkaitan dengan undang-undang atau pengendalian perniagaan, hubungi Ketua Peguam, CHRO, atau bahagian Audit Dalaman dengan segera.

Jika laporan tentang pelanggaran dasar atau undang-undang diterima, laporan itu akan disiasat dan didokumenkan menurut prosedur penyiasatan Kelly yang diluluskan. Setelah dakwaan salah laku yang serius dirakamkan ke dalam sistem, kami akan menyiasat dengan segera, rapi, konsisten dan tidak berpihak. Penyiasatan dijalankan oleh kakitangan dalaman yang bersesuaian ataupun oleh pakar dari luar yang akan bertugas seiring dengan jabatan Undang-undang, Sumber Manusia, Keselamatan Global, Pematuhan dan Audit Dalaman. Pekerja tidak dibenarkan menyiasat sendiri hal tersebut tanpa keizinan Jabatan Undang-undang. Semua pekerja dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya dan jawapan yang benar semasa disiasat. Kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan pekerja yang berkenaan dikenakan tindakan tatatertib, termasuklah dipecat. Jika dapat dan boleh dilakukan, kami akan cuba memaklumkan perkembangan dan hasil siasatan kepada pelapor, tetapi kami tidak memikul kewajipan untuk melakukannya. Jika tindakan pembetulan perlu diambil berikutan penyiasatan ini, kami akan menentukan langkah-langkah yang bersesuaian (termasuklah tindakan undang-undang jika perlu) untuk menghentikan pelanggaran yang berterusan, membetulkan masalah yang sudah berlaku, dan mengurangkan kemungkinan masalah itu berlaku lagi.

Aktiviti Luar

Tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh Tataniaga dan Tataetika ini, setiap pekerja bebas melakukan aktiviti luar yang tidak mengganggu pelaksanaan tanggungjawabnya mahupun bercanggah dengan kepentingan Syarikat dengan cara lain. Jika sesuatu aktiviti itu bersifat kontroversi atau sensitif, pekerja digalakkan meminta panduan penyelia yang bertanggungjawab, Ketua Peguam, atau pihak berkuasa dalaman lain yang berpatutan, sebelum melakukan aktiviti tersebut. 

Pekerja dilarang menggunakan jawatannya atau pangkatnya dalam Syarikat ini, mahupun mana-mana peralatan, bekalan atau bangunan milik Syarikat sehubungan dengan aktiviti luar. Pekerja juga dilarang melakukan apa-apa yang mungkin membayangkan bahawa Syarikat menaja atau menyokong aktiviti sedemikian, kecuali pekerja telah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Peguam atau pihak berkuasa dalaman lain yang berpatutan.

Sebelum menawarkan diri untuk dipilih atau dilantik sebagai penjawat awam, pekerja mesti memberitahu penyelianya dan Ketua Peguam untuk mendapatkan penjelasan tentang kedudukan Syarikat seandainya pencalonan itu berjaya atau pelantikan itu dibuat. Kelulusan bertulis mesti diperoleh.

Sumbangan Politik

Di Amerika Syarikat, undang-undang persekutuan dan sebilangan besar undang-undang negeri melarang pertubuhan membuat jenis-jenis sumbangan politik yang tertentu. Sumbangan politik secara langsung ataupun tidak langsung (termasuklah penggunaan harta benda, peralatan, wang, atau aset Syarikat yang lain) dalam apa jua bentuk tidak boleh dibuat atas nama Syarikat, ataupun dengan menggunakan wang Syarikat, kecuali Ketua Peguam Syarikat mengesahkannya secara bertulis bahawa sumbangan politik sedemikian mematuhi undang-undang yang dikenakan.

Pelaporan Syarikat Awam; Akaun dan Rekod; Kawalan Dalaman

Pekerja dikehendaki menyokong usaha Syarikat mendedahkan hasil operasi dan keadaan kewangan Syarikat dengan lengkap dan adil, selaras dengan prinsip, undang-undang, kaedah, dan peraturan yang dikenakan, dan mendedahkan maklumat ini dengan lengkap, adil, tepat, menepati masa, dan boleh difahami dalam laporan-laporan berkala kita yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan juga dalam bahan komunikasi awam yang lain, termasuklah komunikasi dengan pelabur, pemiutang, juruanalisis sekuriti, agensi perkadaran, pengawal atur, dan pihak media. 

Penyata kewangan kita serta akaun dan rekod kita yang menjadi dasar laporan ini mesti mencerminkan semua transaksi korporat dengan tepat dan mesti memenuhi semua keperluan undang-undang dan perakaunan, serta sistem kawalan dalaman kita. Syarikat tidak menerima kesilapan mengelaskan transaksi dari segi akaun, jabatan, atau tempoh perakaunan. Semua rekod mesti mencerminkan dengan seberapa terperinci yang munasabah, aset, liabiliti, hasil pendapatan, dan belanja Syarikat secara adil dan tepat. Pekerja mesti sentiasa: mematuhi sistem kawalan perakaunan dalaman Syarikat; merekodkan data dengan menepati masa dan tepat (termasuklah data yang digunakan untuk menentukan imbuhan yang merangkumi bilangan jam bekerja dan tempoh bekerja melebihi masa, dan data yang digunakan untuk menggantikan belanja); dan menyelenggarakan dokumen-dokumen menurut dasar Syarikat tentang penyimpanan rekod.

Secara ringkasnya, semua pekerja, khususnya Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Pegawai Perakaunan, dan wakil-wakil mereka (“Pegawai Kanan Kewangan”), memikul tanggungjawab memastikan rekod-rekod perakaunan Syarikat tidak mengandungi pernyataan yang tidak benar atau mengelirukan. Pegawai Kanan Kewangan memikul tanggungjawab tambahan, iaitu memastikan bahawa Syarikat memfailkan laporan dan dokumen yang lengkap, adil dan menepati masa dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Selain keperluan pelaporan yang dinyatakan dalam bahagian-bahagian lain Tataniaga dan Tataetika ini, para Pegawai Kanan Kewangan mesti segera melaporkan sebarang pelanggaran penting Tataniaga dan Tataetika yang diketahui ataupun disyaki kepada Jawatankuasa Audit.

Percubaan untuk mengelirukan atau memaksa juruaudit bebas atau anggota kakitangan audit dalaman mungkin meninggalkan kesan undang-undang yang serius dan dilarang secara tegasnya.

Dasar-dasar Global

Kelly mengamalkan dasar-dasar khusus yang meliputi pelbagai bidang tingkah laku dan pentadbiran. Yang berikut ialah dasar dan pernyataan global yang harus difahami dan diikuti oleh semua pekerja. Di bawah ini ialah pautan ke dasar-dasar tersebut yang boleh didapati pada laman web awam kita:

Ketidakpatuhan; Prosedur Pematuhan

Kegagalan mana-mana pengarah, pegawai, atau pekerja mematuhi undang-undang, kaedah, atau peraturan yang mengawal perniagaan Syarikat, Tataniaga dan Tataetika ini, atau mana-mana dasar Syarikat akan dijadikan sebab untuk mengambil tindakan pembetulan, termasuklah penamatan pekerjaan atau penglibatan. Laporan tentang pelanggaran yang diketahui atau disyaki berlaku akan disiasat dengan segera oleh petugas yang berkenaan, yang mungkin merangkumi jabatan Audit, Sumber Manusia atau Undang-undang. 

Orang Hubungan

Program Pelaporan Pengendalian dan Etika Perniagaan Kelly Services

877-978-0049

https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp

atau bagi Eropah: 
https://kellyserviceseu.alertline.com/gcs/welcome

Sara Hennig, Naib Presiden Audit Dalaman

248-244-4825

Sara.Hennig@kellyservices.com

Hannah Lim-Johnson, Naib Presiden Kanan dan Ketua Peguam

248-244-7598

hannah.lim@kellyservices.com

Jim Polehna, Naib Presiden Kanan Perhubungan Pelabur

248-244-4586

polehjm@kellyservices.com

Kristin Supancich, Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Sumber Manusia

248-244-5587

SUPANKR@kellyservices.com

 

Disemak dan diterima oleh Lembaga Pengarah pada 7 Ogos 2018

Istruzioni di chiamata
1.    Effettuare le chiamate da una linea fissa abilitata alle chiamate internazionali (non da un telefono cellulare).
2.    Utilizzando la tabella sottostante, individuare il Codice di accesso diretto per il Paese dal quale si sta chiamando.
3.    Digitare il Codice di accesso diretto fornito.
4.    Quando richiesto, digitare il numero della Linea di assistenza (877-978-0049).
5.    Una volta stabilito il collegamento con la Linea di assistenza, seguire le indicazioni per parlare con un operatore della Linea di assistenza.

Kelly Services, Inc.

PAESE

CODICE DI ACCESSO DIRETTO

NUMERO DELLA LINEA DI ASSISTENZA

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049