Üzleti magatartási és etikai szabályzat

2018 augusztusában módosították

A Kelly Services, Inc. (a „Vállalat”) kötelességének érzi, hogy helyesen cselekedjen, törvényes, etikus és szavahihető módon viselkedjen, teljesítse a jogszabályi kötelezettségeit, valamint szó szerint és szellemiségében is betartsa az üzleti szabályzatainkat és a működésünknek helyt adó országokban érvényes törvényeket. A Vállalat Igazgatótanácsa (a „Tanács”) az alábbi Üzleti magatartási és etikai kódexet (a „Kódex”) fogadta el önmagára, valamint a Vállalat és annak leányvállalatai tisztségviselőire és alkalmazottaira vonatkozóan.

A Kódex célja, hogy segítsen felismerni és megoldani az etikai problémákat, visszatartani a szabálysértéseket, megfelelő mechanizmust biztosítani a panaszok bejelentéséhez, elősegíteni a becsületes és etikus magatartást, biztosítani a Vállalat beszámolóinak és közleményeinek teljes, tisztességes és időbeni nyilvánosságra hozatalát, betartani a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, valamint támogatni a becsületesség és számonkérhetőség kultúráját. 

Mindannyian személyes felelősséggel tartozunk azért, hogy jogszerű és etikus magatartást tanúsítsunk, valamint szó szerint és szellemiségében is betartsuk a jelen Kódex előírásait, továbbá biztosítsuk, hogy beszállítóink, ügynökeink és képviselőink is ismerik ezen kötelezettségeiket. Ha Ön vezető, az egyben különös bizalmat és felelősséget is jelent a Vállalat felé. Vezetőink jelentős befolyással bírnak a Kelly értékei és kultúrája fölött. Elvárjuk vezetőinktől, hogy testesítsék meg a Kelly értékeit, mutassanak példát saját magatartásukkal, valamint azonnal cselekedjenek, ha tudomást szereznek a Kódexünket, szabályzatainkat vagy törvényeket sértő cselekedetekről.

Semmilyen kódex vagy szabályzat nem tudja megjósolni az összes esetlegesen előforduló helyzetet. A Kódex célja, hogy útmutatással szolgáljon. Arra biztatjuk alkalmazottainkat, hogy a jelen Kódex rendelkezéseit esetlegesen érintő körülményekre vonatkozó kérdéseikkel forduljanak vezetőjükhöz. Az alkalmazottak továbbá az alelnökhöz, a Belső ellenőrzéshez, a vállalati jogtanácsoshoz, a Humánerőforráshoz vagy a Kelly anonim panaszvonalához is fordulhatnak kérdéseikkel. 

Fontos, hogy mindannyian szánjunk időt a Kódex áttekintésére, hogy alkalmazható tudással rendelkezzünk a rendelkezéseivel kapcsolatosan. Amikor munkába állunk a Vállalatnál, illetve azt követően évente kötelességünk igazolni, hogy betartjuk a Kódexet.

Összeférhetetlenség 

„Összeférhetetlenség” fordul elő, amikor a személyes érdekeink látszólag vagy ténylegesen is bármilyen módon ellentétbe kerülnek a Vállalat érdekeivel. Mindannyian kötelesek vagyunk tisztességesen cselekedni, és kerülni minden olyan kapcsolatot vagy tevékenységet, ami gátolhat abban, hogy munkahelyi feladataink teljesítése során objektív és becsületes döntéseket hozhassunk. A munkahelyi környezetben tanúsított magatartásunk hatással van a hírnevünkre és az ügyfeleink, alkalmazottaink, jelöltjeink, jelentkezőink, alvállalkozóink és beszállítóink belénk vetett bizalmára. Az összeférhetetlenség kiküszöbölésével a Kelly fenti érintettjei számára egyértelművé válik a Vállalat becsületességének fenntartása iránti elkötelezettségünk. Az összeférhetetlenség látszatára is ügyelni kell, mivel az akkor is káros hatással lehet a Vállalatba vetett bizalomra vagy a hírnevünkre, ha ténylegesen nincs szó összeférhetetlenségről vagy szabálysértésről.

A jelen Kódexnek nem célja bemutatni az összeférhetetlenség minden lehetséges előfordulási módját. Az összeférhetetlenség leggyakoribb esetei, amelyektől tartózkodnunk kell, az alábbiak:

  • egy alkalmazott vagy családtag megengedhetetlen személyes előnyhöz jut az alkalmazott Vállalaton belüli pozíciójából adódóan. A „családtag” lehet házastárs, szülő, gyermek, testvér (vér szerinti, féltestvér vagy örökbe fogadott), illetve az alkalmazottal egy háztartásban élő egyéb személy;
  • tudatosan részt venni olyan magatartásban vagy tevékenységben, ami ellentétes a Vállalat legjobb érdekével, illetve zavarja vagy károsan befolyásolja a Vállalat kapcsolatát egy természetes vagy jogi személlyel, amellyel a Vállalat üzleti vagy szerződéses kapcsolatot alakított ki vagy tervez; 
  • a Vállalaton kívülről érkező bármilyen formájú ellenszolgáltatás vagy pénzügyi előny elfogadása, beleértve a kölcsönöket is, ami bármilyen módon befolyásolj a munkahelyi teljesítményt, különösen a Vállalattal kapcsolatban álló szervezetektől kapott ellenszolgáltatások;
  • ajándékot felajánlani vagy adni olyan személynek, illetve elfogadni olyan személytől, aki üzleti kapcsolatban áll a Vállalattal, amikor az ajándékozás célja a Vállalaton belül betöltött pozíciójában tett intézkedéseinek befolyásolása, illetve az ajándék elfogadása helytelenség látszatát keltheti. 

Minden olyan helyzetet, ami a Vállalattal kapcsolatos összeférhetetlenséget jelent, illetve annak előfordulása indokoltan várható, azonnal jelenteni kell az alelnöknek, a Belső ellenőrzésnek vagy a vállalati jogtanácsosnak.

Az igazgatóknak és felsővezetőknek az Audit Bizottságtól kell elbírálást és előzetes engedélyt vagy jóváhagyást kérni az esetleges összeférhetetlenségi esetekben.

Vesztegetés- és korrupcióellenesség

Büszkék vagyunk arra, hogy üzleti tevékenységünket tisztességesen végezzük, és elköteleztük magunkat amellett, hogy betartjuk az összes vonatkozó jogszabályt a működésünknek helyt adó országokban. Mindannyian kötelesek vagyunk betartani az Egyesült Államok külföldi megvesztegetésekkel foglalkozó törvényét („FCPA”), az Egyesült Királyság vesztegetésekről szóló törvényét, valamint az összes többi országspecifikus vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályt. Nem adhat, ígérhet vagy ajánlhat fel semmilyen értékes dolgot, függetlenül attól, hogy milyen csekély értékű, ügyfeleknek, állami tisztviselőknek és más személynek azért, hogy megengedhetetlen módon befolyásoljon egy döntést, előnyt biztosítson, hátrányt elkerüljön, illetve üzleti lehetőséget megszerezzen vagy megtartson. Ha ilyen módon viselkedik, saját magát és a Vállalatot is polgári-, ill. büntetőjogi felelősségre vonásnak teheti ki, jelentősen veszélyeztetheti a hírnevünket, valamint alááshatja az ügyfeleink, részvényeseink és közösségeink belénk vetett bizalmát. Mindannyiunk számára kötelező részt venni az FCPA és vesztegetésellenes oktatáson, amit a Vállalat biztosít, és évente igazolni, hogy betartjuk az oktatás során felvázolt alapelveket és a jelen Kódexet. Szabálysértések bármilyen gyanúja esetén azonnal bejelentést kell tenni a Kelly Services Üzleti magatartási és etikai bejelentő programján keresztül a 877.978.0049  számon, illetve a https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp oldalon, Európa esetén a https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp  oldalon, illetve az alelnök, a Belső ellenőrzés vagy a vállalati jogtanácsos részére. 

Bennfentes kereskedés 

A jelentős, nem publikus információkhoz hozzáféréssel rendelkező személyek nem használhatják fel vagy oszthatják meg ezeket az információkat értékpapír kereskedelem céljából („bennfentes kereskedés”), illetve egyéb célra a Vállalat üzleti tevékenységén túl. Jelentős, nem publikus információk birtokában mindig törvénytelen a Kelly részvényeivel (A és B osztályú törzsrészvények), vagy egyéb opciókkal és jogokkal történő kereskedés, továbbá az is törvénytelen, ha másoknak „tippet ad” ilyen információkról. A Kelly elfogadta a Bennfentes kereskedésről szóló szabályzatot, amelyben mindenkire érvényes, valamint a Vállalat Igazgatótanácsára, felsővezetőire és más fontos munkatársaira („korlátozott személyek”) vonatkozó eljárások is találhatók A dokumentum megtalálható a Kelly weboldalán, és a megfelelőségi tanúsítvány kapcsán rendszeresen elküldjük a korlátozott személyeknek.

A Vállalat lehetőségei 

Mindannyian felelősséggel tartozik azért, hogy a Vállalat jogszerű érdekeinek érvényesítését elősegítsük. 
Tilos:

  • a Vállalat tulajdonát, információit, ill. a pozíciónkat felhasználva felfedezett lehetőségeket személyes haszonszerzésre fordítani, vagy másoknak erre lehetőséget adni; 
  • a Vállalat alkalmazottait, tulajdonát, információit, ill. a pozíciónkat személyes haszonszerzésre felhasználni; vagy
  • közvetlenül vagy közvetve üzleti lehetőségekért versengeni a Vállalattal. 

Titoktartás és adatvédelem

A Kelly kötelességének érzi, hogy megóvja a Kelly adatainak és informatikai rendszereinek, valamint az ügyfelek, alkalmazottak, jelöltek, jelentkezők, alvállalkozók és beszállítók által a Kelly-re bízott adatok és informatikai rendszerek sértetlenségét, rendelkezésre állását és bizalmasságát Ebből adódóan a foglalkoztatásunk feltételeként mindannyiunk felé elvárás, hogy megóvjuk az adatokat és rendszereket a jogosulatlan felhasználástól, közléstől, módosítástól, megsemmisítéstől és elvesztéstől betartva a Kelly Adatvédelmi nyilatkozatát, amely megtalálható a https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/ címen, és az Informatikai biztonsági szabályzatot.

A bizalmas és magánjellegű adatokhoz tartoznak a személyes adatok, valamint a Vállalat nem nyilvános adatai, például üzleti tervek, árszabások, operatív célokat vagy projekteket megfogalmazó anyagok, szerzői joggal védett anyagok, kutatások vagy stratégiák és belső pénzügyi információk, amelyeket személyes haszonszerzésre lehet felhasználni. A Vállalati tájékoztatási és kommunikációs szabályzat további részleteket tartalmaz a külső kommunikációról és a Vállalat információinak megfelelő megosztásáról.

Média megkeresések és külső kommunikáció

A Vállalat kötelességének érzi, hogy teljes körű, tisztességes és pontos tájékoztatást nyújtson minden nyilvános kommunikáció esetén. Részvénytársaságként kötelességünk teljes mértékben betartani az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének a tisztességes nyilatkozatokra vonatkozó szabályozását (FD). A fenti elkötelezettségünkkel összhangban, továbbá a Vállalati tájékoztatási és kommunikációs szabályzatban leírtak szerint az alkalmazottaink nincsenek felhatalmazva arra, hogy a média, elemzők, befektetők, illetve a nyilvánosság egyéb megkereséseire válaszoljanak. Amennyiben ilyen megkeresést kap, jegyezze fel a személy nevét, és azonnal értesítse a megkeresésről a Befektetői kapcsolatokat.

A Kelly munkatársaként személyes felelősséggel tartozik minden hozzászólásáért, amit a Vállalatról, ill. a Vállalat nevében tesz a közösségi média hálózatokon (pl. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, blogok vagy fórumok). Ha a Kelly munkatársaként azonosítja magát ezeken a hálózatokon, összekapcsolja magát a Vállalattal, a kollégáival, a vezetőkkel és az ügyfelekkel. Ezért tartsa szem előtt, hogy az Ön által közzétettek nyilvánosan elérhetők lesznek, hatással vannak a Vállalat hírnevére és üzleti érdekeire, és nem zavarhatják a munkáját, ill. nem teremthetnek érdekellentétet Ön és a Kelly Services között. Ha internetes közösségi médiát használva külső kommunikációt folytat a Kellyről, elvárjuk, hogy betartsa a Kelly Közösségi média szabályzatának útmutatását.

A Vállalat vagyonának védelme és megfelelő használata 

Mindannyian kötelesek vagyunk megvédeni a Vállalat vagyonát, és gondoskodni róla, hogy a leghatékonyabb és leginkább fenntartható módon használjuk azt. Senki sem használhatja fel személyes előnyére a Vállalat vagyonát, beleértve a Kelly létesítményeit, berendezéseit, tulajdonát, technológiáit, információit, szellemi tulajdonát és márkanevét, és minden alkalmazottunk felelős azért, hogy megvédje ezeket az eszközöket a lopással, elveszéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szemben.

Egyenlő bánásmód

Kötelességünk tisztességesen bánni egymással és ügyfeleinkkel, alkalmazottainkkal, jelöltjeinkkel, jelentkezőinkkel és beszállítóinkkal. Senki nem használhat ki másokat manipuláció, titkolás, bizalmas információkkal történő visszaélés, jelentős tényekre vonatkozó valótlan állítások, vagy bármilyen más tisztességtelen gyakorlat alkalmazásával.

Munkahelyi viselkedés

A Kelly kötelességének érzi, hogy olyan munkakörnyezetet tartson fenn, amelyben támogatják az emberi méltóságot és kölcsönös tiszteletet, valamint betartják a munkával és emberi jogokkal kapcsolatos összes vonatkozó szabályozást. A nem helyénvaló munkahelyi magatartás, beleértve az üzleti utakat és a Vállalat által támogatott munkaidőn túli eseményeket, fegyelmi eljárást von maga után, ami akár elbocsátással is járhat.

A Kelly szabályzata szerint meg kell védeni a szakképzett jelentkezők és alkalmazottak munkához fűződő jogait függetlenül az adott személy faji hovatartozásától, bőrszínétől, életkorától, családi állapotától, veterán státuszától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, genetikai hátterétől, szexuális irányultságától, nemi identitásától/ kifejeződésétől, fogyatékosságától és/vagy egyéb, a vonatkozó törvények szerint védett tulajdonságától.  Számos országban örömmel elfogadjuk azt a jogi kötelezettséget, hogy az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező emberek körében megerősítő intézkedéseket tegyünk a foglalkoztatás és az előléptetések terén. Hiszünk abban, hogy ezáltal helyesen cselekszünk, és üzleti szempontból is előnyt jelent. 

A Kelly szabályzata szerint be kell tartani a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatására vonatkozó összes jogszabályt. A fenti elkötelezettségünkkel összhangban a Kelly szabályzatában szerepel az is, hogy tilos hátrányosan megkülönböztetni a fogyatékkal élő szakképzett személyeket a jelentkezési eljárás, felvétel, előléptetés, elbocsátás, juttatások megállapítása, képzések, illetve a foglalkoztatás egyéb feltételei és előjogai tekintetében.

Kifejezetten tilos ellenséges magatartást tanúsítani bárkivel szemben faj, bőrszín, életkor, vallás, nemzeti hovatartozás, etnikai hovatartozás, nem, szexuális irányultság, nemi identitás/kifejeződés vagy fogyatékosság alapján. A szexuális közeledést, szexuális szívességek kérését, egyéb kéretlen verbális vagy fizikai magatartást, illetve szexuális jellegű kommunikációt megengedhetetlen viselkedésnek tekintjük a munkahelyen, és nem tűrjük el. A Kelly szigorú szabályzatokkal rendelkezik a zaklatás terén minden országban, ahol tevékenységet végzünk. Ezek a szabályzatok meghatározzák a tiltott magatartásformákat, továbbá biztosítják az eljárásokat a panaszok és szabálysértések bejelentésére. Meghatározzák a vezetőink elvárásait, továbbá definiálják a Humánerőforrás, Jogi és Megfelelőségi Osztály feladatát a panaszbejelentéssel kapcsolatosan. A zaklatás számos formát ölthet a nyílt szexuális közeledéstől a szókimondó megjegyzésekig vagy viccekig és sértő gesztusokig, függetlenül azok valódi szándékától.

A kivételezés, összeférhetetlenség, titoktartás hiánya, tisztességtelen bánásmód vagy esetleges kényszerítés látszatának elkerülése végett a vezető humánerőforrás tisztségviselő („CHRO”) előzetes írásos engedélye nélkül 1) alkalmazott családtagjait, 2) alkalmazottal egy háztartásban élő személyt, vagy 3) alkalmazottal randevúzó, szexuális, romantikus vagy egyéb belsőséges viszonyban lévő személyt tilos felvenni vagy olyan pozícióba áthelyezni, amelyben az alkalmazottal alá- vagy fölérendeltségi viszonyban lenne. Abban az esetben, ha a fenti írásos jóváhagyást igénylő kapcsolat alakul ki alkalmazottak között, mindkettőjüknek jelenteni kell azt a saját Humánerőforrás képviselőjük felé. A felsővezetők és senior tisztségviselők esetén a CHRO előzetes írásos jóváhagyása szükséges a Kelly Services bármelyik alkalmazottjával folytatott kapcsolat esetén, mivel az ő tényleges vagy látszólagos befolyásuk a Kelly Services munkatársainak összességére kiterjedhet. A jelen szabályzatban felsorolt kapcsolatokban részt vevő alkalmazottaknak alá kell írniuk egy dokumentumot, melyben megerősítik, hogy a kapcsolatuk teljes mértékben közös megegyezésen alapul, és mentes a zaklatástól vagy kényszerítéstől. A jelen szabályzatot megsértő alkalmazottakat elbocsáthatjuk.

A Kelly zéró toleranciát alkalmaz a munkahelyi erőszakkal kapcsolatosan. Munkatársaink és saját magunk védelmének elősegítése érdekében kötelességünk haladéktalanul bejelenteni minden esetet, amikor erőszak, fenyegetés, terrorizálás vagy megfélemlítés történt. Ha aggódik a saját vagy mások testi épsége miatt, először forduljon a helyi hatóságokhoz, azután jelentse az esetet a belső rendszerünkben.

A Kelly arra törekszik, hogy minden alkalmazottja számára biztonságos munkahelyet garantáljon. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy odafigyeljünk környezetünkre, betartsuk az összes biztonsági előírást, és bejelentsük, ha valami nem biztonságos. Tilos alkoholt vagy illegális drogokat fogyasztani a munkahelyet, mivel gátolják a tiszta és józan gondolkodást, és veszélybe kerülhet miattuk mások biztonsága.

Jogszabályok és szabályozások betartása 

Mindannyian kötelesek vagyunk betartani a Vállalatra vonatkozó összes jogszabályt és szabályozást, beleértve az Egyesült Államok külföldi megvesztegetésekkel foglalkozó törvényét, valamint a további korrupcióellenes és vesztegetés ellenes törvényeket, munkára és foglalkoztatásra, trösztellenességre, bennfentes kereskedésre, a környezet- és munkavédelemre és az adatvédelemre vonatkozó törvényeket, valamint a Vállalat által elfogadott összes szabályzatot, továbbá gondoskodnunk kell róla, hogy beszállítóink, megbízottjaink és képviselőink is tisztában vannak ezen kötelezettségükkel. 

Kockázattűrés

A kockázat a növekedés és jólét biztosítása érdekében tett folyamatos változtatások velejárója. Bár a kockázatvállalás a Vállalat jólétének védelme érdekében szükséges, nem minden kockázat ésszerű és helyénvaló. Nem tűrjük meg az alkalmazottainkat vagy másokat veszélyeztető, a Vállalat pénzügyi jólétét kockára tevő, illetve a karakterünkkel és értékeinkkel ellentétes tevékenységeket. Ezzel ellentétben a tűréshatárunkon belül elfogadjuk az alaposan átgondolt kockázatokat, amelyeket megfelelő eredmények elérése érdekében vállalnak. Elfogadjuk, hogy a kockázatokkal kapcsolatosan nem minden szándékos döntésnek lesz kedvező eredménye.

A Kelly összes alkalmazottjától elvárjuk, hogy napi üzleti tevékenységük során alkalmazzák ezeket az alapelveket a Kelly Kockázatviselési és -tűrési nyilatkozatában leírtak szerint.

Emberkereskedelem és rabszolgaság ellenesség

A Kelly zéró toleranciát alkalmaz az emberkereskedelem és a hozzá kapcsolódó tevékenységek minden formájával szemben. A Kelly kötelességének tartja, hogy mindenkit védjen az emberkereskedelemmel szemben a világ minden táján, beleértve az alkalmazottait és jelöltjeit. A Kelly emberkereskedelem és rabszolgaság terén tett nyilatkozata megtalálható a Vállalat weboldalán a https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/ címen. 

Segítségkérés és panaszbejelentés

Ha egy adott helyzetben kétsége merül fel, hogyan tud megfelelően cselekedni, forduljon vezetőjéhez vagy a személyzet másik megfelelő tagjához. 

A Kelly értékeli, ha az alkalmazottai bejelentik panaszaikat. A Vállalatra vonatkozó jogszabályok és szabályozások, a Kódex vagy a Vállalat bármely szabályzatának tényleges vagy vélt megsértése esetén azonnal bejelentést kell tenni a Kelly Services Üzleti magatartási és etikai bejelentő programján keresztül a 877.978.0049 számon, vagy a https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp oldalon, illetve a https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp oldalon Európában.  A vonatkozó törvények értelmében a Kelly Üzleti magatartási és etikai bejelentő programjában megengedett a névtelen bejelentés. Jóhiszemű bejelentés miatt szigorúan tilos bármely igazgatóval, tisztségviselővel vagy alkalmazottal szemben bármilyen megtorlást alkalmazni, az fegyelmi eljárást von maga után, ami akár elbocsátással is járhat. Továbbá a jelen Kódexben, ill. a Vállalat egyéb szabályzataiban vagy szerződéseiben semmilyen előírás nem tiltja, hogy valaki a Vállalat előzetes hozzájárulása nélkül potenciális törvénysértéseket bejelentsen vagy egyéb védett bejelentést tegyen állami hatóság vagy más szervezet felé.

A Vállalat feladata azonnal kivizsgálni a Kódex tényleges vagy potenciális megsértésével kapcsolatos bármilyen panaszt. Ha egy alkalmazott úgy véli, nem foglalkoztak megfelelően a bejelentett panaszával, nyomon követheti azt a Kelly Üzleti magatartási és etikai bejelentő programján keresztül a fentiek szerint, illetve közvetlenül az alelnöknél a Belső ellenőrzésnél vagy a vállalati jogtanácsosnál.

Ha tanácsot kér, panaszt vagy helytelen magatartást jelent be, helyesen cselekszik, és a Kelly kötelességének érzi, hogy lehetőséget adjon alkalmazottainak arra, hogy a megtorlástól való félelem nélkül kifejezhessék problémáikat és bejelenthessék a szabálysértéseket. Ezért sosem tűrjük el, hogy egy probléma vagy szabálysértés bejelentéséért, illetve vizsgálatban való részvételért valakit megtorlásban részesítsenek. A megtorlás általában a foglalkoztatással kapcsolatos negatív intézkedés, illetve a foglalkoztatás feltételeit befolyásoló bármilyen intézkedés. Ha valamelyik alkalmazott megtorlásban próbál részt venni, fegyelmi eljárás alá vonjuk, ami akár elbocsátással is járhat. Ha azt gyanítja, hogy Önnel vagy valaki mással szemben megtorlást alkalmaztak amiatt, hogy bármilyen jogi vagy üzleti magatartási problémát bejelentett, haladéktalanul forduljon a vállalati jogtanácsoshoz, a CHRO-hoz vagy a Belső ellenőrzéshez.

Miután bejelentést kapunk egy szabályzat vagy törvény megsértésével kapcsolatosan, kivizsgáljuk az ügyet, és a Kelly jóváhagyott vizsgálati eljárásainak megfelelően dokumentáljuk. Ha súlyos szabálysértéssel kapcsolatos állítást rögzítenek a rendszerünkben, azonnali, alapos, következetes és pártatlan vizsgálatot folytatunk. Ezeket a vizsgálatokat a Vállalat megfelelő személyzete vagy külső szakértők végzik, akik a Jogi Osztállyal, a Humánerőforrással, a Globális biztonsággal, a Megfelelőséggel és a Belső ellenőrzéssel együttműködésben dolgoznak. Az alkalmazottak nem folytathatnak saját vizsgálatot a Jogi Osztály engedélye nélkül. Minden alkalmazottól elvárjuk, hogy teljes mértékben együttműködik és őszinte válaszokat ad a vizsgálatok során, ennek elmulasztása fegyelmi eljárást vonhat maga után, ami akár elbocsátással is járhat. Amennyiben megvalósítható és megengedett, arra törekszünk, hogy az ügyet bejelentő személyt tájékoztassuk a vizsgálat folyamatáról és eredményéről, azonban nem kötelességünk ezt tenni. Ha a vizsgálat eredménye szerint korrekciós intézkedésre van szükség, megállapítjuk a szabálysértés leállításához, az előfordult probléma kijavításához, illetve az újbóli előfordulás valószínűségének csökkentéséhez szükséges tennivalókat (beleértve szükség esetén a jogi eljárásokat is).

Külső tevékenységek

A Kódex által előírt korlátozásokat betartva az alkalmazottak szabadon részt vehetnek külső tevékenységekben, amennyiben az nem zavarja a feladataik teljesítését, és nem állnak egyéb módon ellentétben a Vállalat érdekeivel. Ha ellentmondásos vagy érzékeny jellegű tevékenységekről van szó, arra ösztönözzük alkalmazottainkat, hogy kérjenek tanácsot a felettesüktől, a vállalati jogtanácsostól, illetve más kompetens személytől a Vállalaton belül, mielőtt ilyen tevékenységekben részt vesznek. 

Az alkalmazottak nem használhatják fel a Vállalaton belüli pozíciójukat, a Vállalat berendezéseit, felszereléseit vagy létesítményeit külső tevékenységeikhez, és semmi olyat nem tehetnek, ami azt a látszatot keltheti, hogy az adott tevékenység a Vállalat anyagi vagy egyéb támogatását élvezi, hacsak erre írásbeli jóváhagyást nem kaptak a vállalati jogtanácsostól vagy egyéb kompetens személytől a Vállalaton belül.

Köztisztség betöltésével kapcsolatos választás vagy jelölés előtt az alkalmazottaknak értesíteniük kell a felettesüket és a vállalati jogtanácsost, hogy tisztázzák a Vállalat álláspontját arra az esetre, ha az alkalmazott sikeresen jelölteti magát vagy elnyeri a megbízást. Írásbeli jóváhagyást kell kérni.

Politikai szerepvállalás

Az Egyesült Államokban a szövetségi törvények és számos állam törvényei tiltják az üzleti vállalkozások bizonyos típusú politikai szerepvállalását. A Vállalat nevében, illetve a Vállalat eszközeit felhasználva (beleértve a Vállalat tulajdonának, berendezéseinek, pénzeszközeinek vagy más eszközeinek használatát) semmilyen közvetlen vagy közvetett politikai hozzájárulás nem engedett, hacsak a vállalati jogtanácsos írásban nem igazolja, hogy az adott politikai hozzájárulás megfelel a vonatkozó törvényeknek.

Részvénytársasági beszámolók; Könyvelés és nyilvántartások; Belső ellenőrzés

Elvárjuk alkalmazottainktól, hogy a Vállalat erőfeszítéseit támogatva teljes körűen és becsületesen hozzák nyilvánosságra a Vállalat működési eredményeit és pénzügyi helyzetét a vonatkozó számviteli elvek, jogszabályok és szabályozások betartásával, továbbá teljes, tisztességes, pontos, időszerű és érthető tájékoztatást nyújtanak az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet részére benyújtott időszakos beszámolóinkban és más nyilvános kommunikációban, többek között a befektetők, hitelezők, értékpapír elemzők, minősítő ügynökségek, szabályozó szervek és a média felé. 

Pénzügyi beszámolóinknak, valamint az azok alapjául szolgáló könyvelésünknek és nyilvántartásainknak pontosan tükröznie kell az összes vállalati tranzakciót, és teljesítenie kell az összes jogi és számviteli előírást, valamint a belső ellenőrzési rendszerünk követelményeit. A Vállalat nem tűri el, hogy a tranzakciókat tévesen sorolják be a számlák, részlegek vagy számviteli időszakok tekintetében. Minden bejegyzésnek kellő részletességgel, becsületesen és pontosan kell tükröznie a Vállalat eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit és kiadásait. Az alkalmazottaknak mindig: be kell tartaniuk a Vállalat belső számviteli ellenőrzési rendszerét; időben és precízen fel kell jegyezniük az adatokat (ideértve a juttatások megállapításához felhasznált adatokat, többek között munkaóra és túlóra, valamint a költségtérítéshez felhasznált adatokat); a Vállalat iratmegőrzési szabályzatának megfelelően fenntartani a dokumentációt.

Összességében minden alkalmazott, különösen a vezérigazgató, a pénzügyi igazgató, a számviteli igazgató és megbízottjaik („senior pénzügyi tisztségviselők”) felelősek azért, hogy garantálják, a Vállalat számviteli nyilvántartásai nem tartalmaznak hamis vagy félrevezető bejegyzést. A senior pénzügyi tisztségviselők továbbá felelősek azért is, hogy gondoskodnak róla, a Vállalat által az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének benyújtott beszámolók és dokumentumok hiánytalanok, szabályszerűek, időszerűek és érthetőek. A Kódex egyéb pontjaiban felsorolt nyilvántartási követelményeken túl a senior pénzügyi tisztségviselőknek azonnal jelenteniük kell a Kódexszel kapcsolatos ismert vagy vélt komoly szabálysértéseket az Audit Bizottság részére.

A független auditorok, illetve a belső audit személyzethez tartozók félrevezetésére vagy kényszerítésére tett próbálkozások súlyos jogi következményekkel járnak, és szigorúan tilosak.

Globális szabályzatok

A Kelly egyedi szabályzatokat alkotott a különféle magatartási és szabályzási területekre. Az alábbiak globális szabályzatok és nyilatkozatok, és minden alkalmazottunktól elvárjuk, hogy ismerjék és tiszteletben tartsák ezeket. A nyilvános weboldalunkon megtalálható szabályzatok linkjei a következők:

Megfelelés elmulasztása; Megfelelőségi eljárások

Amennyiben bármelyik igazgató, tisztségviselő vagy alkalmazott elmulasztja betartani a Vállalat üzleti tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy szabályozásokat, a jelen Kódex előírásait vagy a Vállalat bármely szabályzatát, eljárást von maga után, ami akár a foglalkoztatás vagy megbízás megszüntetésével is járhat. Az ismert vagy vélt szabálysértésekkel kapcsolatos bejelentéseket a megfelelő szervezeti egység, az Audit, a Humánerőforrás vagy a Jogi Osztály azonnal kivizsgálja. 

Kapcsolat

Kelly Services üzleti magatartási és etikai bejelentő program

877-978-0049

https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp

vagy Európában: 
https://kellyserviceseu.alertline.com/gcs/welcome

Sara Hennig, alelnök, Belső ellenőrzés

248-244-4825

Sara.Hennig@kellyservices.com

Hannah Lim-Johnson, senior alelnök és vállalati jogtanácsos

248-244-7598

hannah.lim@kellyservices.com

Jim Polehna, senior alelnök, Befektetői kapcsolatok

248-244-4586

polehjm@kellyservices.com

Kristin Supancich, senior alelnök és vezető humánerőforrás tisztségviselő

248-244-5587

SUPANKR@kellyservices.com


 Felülvizsgálta és elfogadta az Igazgatótanács 2018. augusztus 7-én.

Telefonálási tudnivalók
1.    Olyan vezetékes számról telefonáljon, amely megengedi a nemzetközi hívást (ne mobiltelefonról).
2.    Az alábbi táblázatból keresse ki az ahhoz az országhoz tartozó közvetlen számot, amelyből hív.
3.    Hívja a megadott közvetlen számot.
4.    Amikor kérik, adja meg a forró vonal számát (877-978-0049).
5.    A forró szám elérése után kövesse az utasításokat, amíg eljut egy forróvonal-munkatárshoz.

Kelly Services, Inc.

ORSZÁG

KÖZVETLEN SZÁM

FORRÓ SZÁM

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049