Revideret august 2023

Vores noble formål

Vi forbinder mennesker, så de samarbejder på måder, der giver dem livsværdi

Vores vision:

At være den mest kreative, indsigtsfulde og agile talentvirksomhed, der forener vitalt talent med fantastiske organisationer, hvor vi trives sammen.

Vores strategiske hensigt:

At give vækst til de talenter, som vi vælger at specialisere os med og i de markeder, vi vælger at arbejde i.

Vores værdier:

Vi bliver bedømt, samlet og individuelt, på de resultater, vi leverer til vores aktionærer. Vi vælger at levere disse resultater med følgende værdier:

 • Vi har et personligt ansvar for vores handlinger, resultater og omdømme.
 • Vi opbygger stærke relationer og skaber Kelly-folk for livet.
 • Vi tager hurtigt ejerskab af og løser problemstillinger for kunder og kandidater.
 • Vi behandler alle kunder, medarbejdere og leverandører respektfuldt og med integritet.
 • Vi opsøger løbende muligheder for at indføre nye metoder og forbedre Kelly.

Kelly Services, Inc. og/eller alle virksomheder, som direkte eller indirekte er kontrolleret af Kelly Services, Inc. (hele koncernen samlet kaldes “virksomheden"), forpligter sig til at gøre det rigtige og handle på lovlig, etisk og troværdig vis og overholde vores lovgivningsmæssige forpligtelser. Vi opfylder bogstaveligt såvel som åndeligt vores forretningspolitikker og gældende lokallove i de lande, vi driver virksomhed. Vi sætter en ære i at udføre vores arbejde med integritet og respektere værdien af etisk forretningsførelse. Virksomhedens bestyrelse ("bestyrelsen") har vedtaget følgende Kodeks for god forretningsadfærd og etik ("kodeks"), som gælder for bestyrelsen og alle virksomhedens medarbejdere, uanset position, land, forretningsenhed eller datterselskab.

Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Vi bestræber os på at sikre, at vores leverandører, agenter og repræsentanter er bevidste om deres forpligtelse om at overholde alle de love, regler og bestemmelser, der gælder for virksomheden, herunder love med relation til bekæmpelse af korruption og bestikkelse, overholdelse af handelsregler, beskæftigelseslove, monopolforebyggelse, insiderhandel, sundhed og sikkerhed, miljølovgivning, datasikkerhed og -beskyttelse og alle virksomhedens politikker. Visse overtrædelser kan medføre bøder og/eller retsforfølgelse.

Det grundlag, som vores etiske standarder bygger på, er at efterleve loven i form såvel som indhold. Du skal respektere og efterleve de gældende love i de byer, stater og lande, som virksomheden har forretningsaktiviteter i. Det forventes ikke, at du kender alle detaljer i gældende love, men det er vigtigt, at du ved, hvornår du skal søge rådgivning hos din supervisor, HR-repræsentant, juridiske rådgiver eller andre relevante afdelinger.

Manglende overholdelse af de love, regler eller bestemmelser, der er gældende for virksomhedens forretningsførelse, dette kodeks og virksomhedens andre politikker danner grundlag for korrigerende tiltag, der kan omfatte ophør af ansættelsesforhold eller ansættelsesvilkår.

Hvorfor har vi et kodeks?

Formålet med dette kodeks er at hjælpe os med at genkende og håndtere etiske problemstillinger, forhindre forseelser, give os værktøjer til at indberette eventuelle betænkeligheder, fremme ærlig og etisk adfærd, sørge for, at virksomhedens rapporter og meddelelser er fyldestgørende, reelle og korrekte, at vi overholder gældende myndighedslove, regler og bestemmelser, og at vi skaber en kultur, der bygger på ærlighed og ansvarlighed.

Der findes intet kodeks, som kan forudse alle de situationer, som kan opstå. Dette kodeks er beregnet som vejledning, når der skal tages beslutninger, der ikke altid er ligetil. Vi skal give os tid og vurdere vores muligheder meget omhyggeligt, når vi står over for en kompliceret situation.

Hvem gælder kodekset for?

Alle virksomhedens medarbejdere, direktion, ledere og agenter og andre tredjeparter, der handler på virksomhedens vegne (samlet kaldet “medarbejderne” i dette kodeks), skal optræde på lovlig og etisk vis og efterleve det bogstavelige indhold og den ånd, dette kodeks er skrevet i.

Hvis du er leder, indebærer det et særligt tillidsforhold og et særligt ansvar over for virksomheden. Ledere har stor indflydelse på Kellys værdier og kultur, og de skal inspirere andre til at handle med integritet. Det forventes, at ledere:

 • inkorporerer Kellys værdier
 • foregår andre med et godt eksempel
 • udviser et stærkt engagement i ledelse
 • skaber et åbent-dør-miljø, hvor medarbejderne er trygge ved at kunne stille spørgsmål og foretage indberetninger og
 • handler øjeblikkeligt, hvis de bliver bekendt med noget, der er en overtrædelse af vores kodeks, andre politikker eller loven.

Søge råd og indberette betænkeligheder

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal handle i en specifik situation, skal du tale med din chef eller ledelsesteam, HR-afdelingen, medarbejdere i Legal and Compliance eller andre relevante medarbejdere. Kelly værdsætter, at medarbejdere indberetter eventuelle betænkeligheder. Hvis det er muligt, skal du starte med at tale med din nærmeste chef eller den lokale ledelse. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte en eller flere fra listen, anført i tilfældig rækkefølge, nedenfor:

 • Næste ledelsesniveau
 • Din kontaktperson i HR-afdelingen (People Partner)
 • Employee Relations
 • Kontaktperson i juridisk afdeling
 • Fraud or Global Security
 • Chief People Officer
 • General Counsel
 • Chef for Internal Audit
 • Formand for Audit Committee.

Det forventes, at vi straks indberetter kendte eller formodede overtrædelser af de love, regler og bestemmelser, der gælder for virksomheden, i dette kodeks eller andre af Kellys politikker til de medarbejdere hos Kelly, som anført ovenfor, eller til Kelly Services’ indberetningssystem (Business Conduct & Ethics Reporting Program), som er tilgængeligt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen:

Hotline: 877.978.0049 (landespecifikke koder og opkaldsvejledning kan ses i slutningen af dette kodeks). Du kan også indberette dine betænkeligheder online på: Kellyservices.ethicspoint.com.

Anonyme indberetninger er tilladt i henhold til gældende lov via Kellys indberetningssystem (Kelly’s Business Conduct & Ethics Reporting Program).

Indberetning om en formodet overtrædelse af en politik eller lov vil blive undersøgt og dokumenteret i henhold til Kellys undersøgelsesprocedurer. Det forventes, at du samarbejder fuldt ud i forbindelse med undersøgelser. Du må imidlertid ikke selv foretage en undersøgelse af en sag.

Hvis du søger råd, tager en sag op eller indberetter en forseelse, gør du det rigtige. Kelly ønsker at give medarbejderne mulighed for at udtrykke deres betænkeligheder om sager, der omhandler compliance og etik, og indberette forseelser uden frygt for repressalier. Virksomheden tolererer ikke repressalier, chikane eller gengældelse af nogen art mod en medarbejder, som i god tro tager et anliggende op, indberetter en overtrædelse eller deltager i en undersøgelse.

Alle medarbejdere, der tager del i en gengældelseshandling, vil blive underlagt disciplinære foranstaltninger, der kan omfatte ophør af ansættelsesforholdet. Hvis du har mistanke om, at der er foretaget repressalier mod dig eller andre, fordi du eller en anden har taget en juridisk eller forretningsmæssig problemstilling op, skal du straks kontakte de indberetningskanaler, der er anført i dette afsnit.

Interessekonflikt

Vi har pligt til kun at handle i Kellys bedste interesse og udvise loyalitet over for virksomheden. Vi undgår interessekonflikter og udnytter aldrig vores position eller virksomhedsaktiver for personlig vindings skyld. Der er tale om en "interessekonflikt", når vores egne personlige interesser står i vejen for, eller synes at stå i vejen for, virksomhedens interesser. Vi skal alle handle med integritet og undgå alle relationer og aktiviteter, der kan forringe vores evne til at foretage objektive og retfærdige beslutninger i forbindelse med vores arbejdsmæssige ansvarsområder. Den måde, vi opfører os på i vores arbejdsmiljø, påvirker det omdømme og den tillid, vi opbygger hos kunder, medarbejdere, kandidater, ansøgere, forhandlere og leverandører. Vi skal også være opmærksomme på at undgå alt, der kan se ud til at udgøre en interessekonflikt, da det vil kunne svække tilliden til eller omdømmet af virksomheden, selvom der rent faktisk slet ikke er tale om en reel konflikt eller uregelmæssighed. Dette kodeks forsøger ikke at beskrive alle de interessekonflikter, der kan opstå, men i dette afsnit angives nogen almindelige eksempler på konflikter.

 • Personlige relationer – Medmindre Chief People Officer har godkendt det, må du ikke have direkte eller indirekte relationer med, supervise eller foretage ansættelsesbeslutninger om et familiemedlem (partner, ægtefælle, forældre, børn, søskende (hverken i lige linje, ægteskab eller adoption) eller personer, der bor i dit hjem) eller på anden vis give en upassende personlig fordel til et familiemedlem som følge af din position i virksomheden
 • Eksterne forretningsaktiviteter – Det forventes, at vi giver vores fulde opmærksomhed til vores arbejde inden for almindelig arbejdstid og ekstra tid, der kan være påkrævet, i henhold til gældende lov. Arbejde ud over ansættelsen og andre forretningsaktiviteter kan skabe interessekonflikter eller reducere produktiviteten og som følge deraf kræve forudgående underretning til din chef. Det er ikke tilladt at have anden beskæftigelse (herunder rådgivningsarbejde) i en virksomhed, som er Kellys konkurrent, forretningspartner, kunde, forhandler eller leverandør.
 • Personlige fordele – Det er ikke tilladt at tilbyde, give eller modtage gaver eller lån til eller fra personer, som handler med virksomheden, med den hensigt at påvirke relationen eller vores handlinger i forbindelse med pågældende virksomhed.

Interessekonflikter er ikke altid indlysende. Situationer, der involverer, eller rimeligvis kan forventes at involvere, en interessekonflikt, skal straks videregives til vurdering til din chef, din HR-partner, Internal Audit eller juridisk afdeling. En interessekonflikt behøver ikke at være en overtrædelse af dette kodeks.

Bestyrelse og ledelse skal bede om en afgørelse og forudgående godkendelse eller godkendelse af eventuelle interessekonflikter fra Audit Committee.

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Vi sætter en ære i at udføre vores arbejde med integritet og lægger vægt på at overholde alle gældende love om bekæmpelse af bestikkelse og korruption i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Du må ikke give, love, tilbyde, godkende eller acceptere gaver, kredit, betaling, ydelser, arrangementer eller andet af værdi til eller fra en leverandør, forhandler, kunde, statsansat eller anden person med henblik på uretmæssigt at påvirke en beslutning, sikre dig en fordel, undgå ulemper eller opnå eller fastholde forretningsaktiviteter. Eksempler på ting af værdi kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • velgørenhedsdonationer
 • kontanter
 • rejseudgifter
 • gaver og/eller
 • tilbud om arrangementer.

For at få flere oplysninger, herunder om virksomhedens politikker om bekæmpelse af bestikkelse og korruption, henvises medarbejderne til yderligere vejledninger og kurser.

Overtrædelse af lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse og korruption kan få alvorlige konsekvenser for både virksomheden og de personer, der er involveret. Sådanne overtrædelser kan medføre større bøder og straffe, erstatningssager og fængsel. I mange jurisdiktioner kan overtrædelse af lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse og korruption omfatte længere fængselsstraffe. Vi skal alle tage imod og deltage i de kurser, som virksomheden hvert år tilbyder i bekæmpelse af bestikkelse og korruption og hvert år bekræfte, at vi vil overholde de principper, der er beskrevet i kurserne, politikkerne og dette kodeks. Hvis virksomheden finder ud af, at en tredjepart er medvirkende til korrupte aktiviteter, mens vedkommende arbejder på virksomhedens vegne, griber vi ind med det samme i henhold til politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption.

Alle formodede overtrædelser skal straks indberettes til vores Hotline: 877-978-0049 (landespecifikke koder og opkaldsvejledning kan ses i slutningen af dette kodeks, online på Kellyservices.ethicspoint.com Øvrige betænkeligheder kan sendes med post til Kelly Services, Inc. Att.: General Counsel, 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084 U.S.A.

Overholdelse af handelsregler

Det er vores ansvar at overholde love om overholdelse af handelsregler og bestemmelser rundt omkring i verden, når det er påkrævet i forbindelse med international virksomhed. Vi bekræfter, at transaktioner ikke involverer begrænsede eller sanktionerede personer, enheder, regioner eller lande. Som en global virksomhed er det gældende eksportkontroller, sanktioner og andre udenrigspolitiske bestemmelser, der er bestemmende for, hvor og med hvem vi kan drive virksomhed. Manglende overholdelse af disse restriktioner kan være skadelig for vores virksomhed, medføre omdømmemæssig skade og betydelige bøder og straffe. Hvis du bliver bekendt med eventuelle overtrædelser af gældende love og bestemmelser om overholdelse af handelsregler eller får betænkeligheder om transaktioner i et specifikt land eller i forbindelse med en person eller organisation, skal du kontakte juridisk afdeling.

Insiderhandel

Personer med adgang til væsentlige ikke-offentliggjorte informationer om virksomheden, en kunde, leverandør eller anden tredjepart ("insiderviden") må ikke bruge eller dele disse informationer med det formål at handle med værdipapirer ("insiderhandel") eller til andre formål bortset fra udførelse af virksomhedens forretningsaktiviteter, indtil sådan insiderviden er blevet tilgængelig for offentligheden. Insiderhandel omfatter videregivelse af sådanne informationer til andre med det formål at købe eller sælge virksomhedens værdipapirer på basis af sådanne informationer (“tipping”).

Eksempler på insiderviden omfatter, men er ikke begrænset til: Eventuelle fusioner, opkøb eller frasalg, regnskabsmæssige resultater og prognoser, nye produkter eller tjenesteydelser, ændringer i bestyrelsen, ændringer i ledelsen, store kontrakter, virksomheden vinder eller taber, og interne finansielle informationer.

Kellys politik om insiderhandel omfatter procedurer, der gælder for alle medarbejdere..

Reel forretningsadfærd

Det er vores ansvar, at vi handler reelt med hinanden og vores kunder, ansøgere, kandidater og leverandører. Hos Kelly udfører vi vores arbejde med overbevisning og lykkes pga. vores medarbejdere. Ingen må drage ureel fordel af andre ved hjælp af manipulation, hemmeligholdelse, misbrug af fortrolige oplysninger, urigtige oplysninger om væsentlige kendsgerninger eller anden ureel forretningspraksis.

Det forventes, at vi overholder gældende monopol- og konkurrencelovgivning. Enhver koordinering mellem vores virksomhed og vores konkurrenter kan være en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, også hvis det sker på grundlag af en uformel aftale. Når vi interagerer med konkurrenter, må vi ikke deltage i nogen af følgende aktiviteter:

 • Aftaler om deling af territorier eller kunder
 • Snak om priser, rabatter eller salgsbetingelser og -vilkår, som vi tilbyder eller
 • Aftaler om boykot af bestemte kunder eller leverandører.

Kontraktstyring

Når vi laver aftaler på virksomhedens vegne, kan det være en juridisk forpligtelse for virksomheden. Vi skal sikre os, at vi har fået de rette vurderinger og godkendelser af sådanne aftaler ved at følge virksomhedens politik om underskrivelsesgodkendelse (Signing Authority Policy). Hvis du har spørgsmål om, hvordan du sørger for den korrekte vurdering og godkendelse, skal du kontakte virksomhedens juridiske afdeling.

Koncernmæssige muligheder

Vi har alle ansvar for at fremme virksomhedens retmæssige interesser. Vi må ikke:

 • personligt tildrage os, eller videregive til andre, muligheder, som har vist sig via brug af virksomhedens ejendom, informationer eller vores position i virksomheden eller
 • benytte virksomhedens medarbejdere, ejendom, informationer eller vores position i virksomheden, heller ikke til gavn for familie eller venner

Politiske bidrag

Medarbejderne må gerne give personlige politiske bidrag og engagere sig i politiske aktiviteter, hvis sådanne bidrag og aktiviteter er lovlige, ikke griber forstyrrende ind i arbejdet eller kan anses for at være en interessekonflikt. Vi må hverken direkte eller indirekte give politiske bidrag i virksomhedens navn eller ved at anvende virksomhedens midler, ejendom, aktiver eller udstyr. Endvidere må vi ikke forlange fra eller anmode virksomhedens leverandører eller forhandlere om at give et politisk bidrag som betingelse for at lave forretninger med virksomheden. Politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption giver flere informationer om lobbying og de regler, der gælder for politiske bidrag.

Virksomhedens bæredygtighed

Bæredygtighed er et styrende princip for vores globale forretningsaktiviteter, der driver virksomhedens relationer til vores globale ansatte, leverandører og kunder.

Kelly omfavner den ægte form, indeholdt i virksomhedens bæredygtighed og har forpligtet sig til at opfylde de højeste standarder, når det gælder god samfundsmoral. Vores kultur og værdier har rødder i service, integritet og i at tage personligt ansvar for vores handlinger, resultater og omdømme. Vi er enkeltvist og kollektivt ansvarlige for at overholde vores virksomheds forpligtelse til at være en bæredygtig virksomhed.

Vi opfordrer til, at alle i hele virksomheden bidrager til dette, og vi vil samarbejde med eksterne interessenter om løbende at opfordre til det på vegne af vores globale ansatte for at forbedre vores arbejdspladser, bidrage til de samfund, vi arbejder i, og sikre, at vores handlinger er socialt, etisk og miljømæssigt ansvarlige.

Fortrolighed, beskyttelse af personoplysninger og fortrolige oplysninger

Vores forpligtelse til at beskytte Kellys informationer og informationssystemers integritet, tilgængelighed og fortrolighed gælder også de informationer, som kunder, medarbejdere, kandidater, ansøgere, forhandlere og leverandører har betroet til Kelly. Det forventes, at vi beskytter data og systemer mod uautoriseret brug, videregivelse, ændringer, uskadeliggørelse eller tab ved at overholde Kellys privatlivspolitik, som kan ses på https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/ og i Politik om informationssikkerhed.

Fortrolige og private informationer omfatter persondata samt firmaoplysninger, der ikke er blevet offentliggjort. Fortrolige persondata omfatter: Data om løn og indtjening, id-numre, informationer om bank og økonomi og informationer om helbred og familiesituation. I nogle jurisdiktioner kan andre datakategorier være anset som at være fortrolige persondata i henhold til gældende love og bestemmelser. Fortrolige virksomhedsdata omfatter: Forretningsplaner, informationer om prissætning og omkostninger, kontrakter og kundefortegnelser, materialer, der omtaler driftsmæssige mål eller projekter, ophavsretbelagte materialer, research eller strategier, økonomisk insiderviden, know-how og andre ikke-offentliggjorte informationer og immaterielle rettigheder. Hvis der er den mindste tvivl om, at fortrolige informationer må videregives, skal medarbejderne søge rådgivning hos deres chef eller en repræsentant fra juridisk afdeling.

Beskyttelse og korrekt brug af virksomhedens aktiver

Medarbejderne er ansvarlige for at beskytte virksomhedens aktiver og sikre, at vi anvender dem på den mest effektive og velfungerende måde. Vi må ikke anvende virksomhedens aktiver, herunder Kellys anlæg, udstyr, ejendom, teknologi, informationer, immaterielle rettigheder og varemærke til personlig fordel, og alle medarbejdere har pligt til at beskytte disse aktiver mod tyveri, tab, spild og skader. Opbevaring, bearbejdning og brug af varemærkebeskyttede, personlige og andre former for fortrolige oplysninger skal udføres med brug af virksomhedsgodkendte tjenester og enheder til berettigede virksomhedsrelaterede formål. Udstyr såsom computere og andre elektroniske data må ikke anvendes til ulovlige formål eller til at få adgang til eller distribuere pornografisk eller ulovligt materiale eller andre materialer, der kan skabe et fjendtligt arbejdsmiljø for andre. Virksomhedsejede enheder og andre enheder med fjernadgang til virksomhedens netværk skal overholde krav om virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og er omfattet af kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. 

Forespørgsler fra medier og ekstern kommunikation

Virksomheden giver fyldestgørende, retvisende og præcise informationer i alle offentlige meddelelser. Medarbejderne må ikke besvare spørgsmål på virksomhedens vegne fra medier, analytikere, investorer og andre medlemmer af offentligheden, medmindre de specifikt har fået tilladelse til det. Hvis du får sådan en forespørgsel, skal du notere personens navn og straks videregive forespørgslen til Investor Relations.

Vi er personligt ansvarlige for kommentarer, vi lægger op på sociale medienetværk (f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, blogs og fora). Hvis vi identificerer os som medarbejder hos Kelly på disse netværk, skaber vi en forbindelse til virksomheden, vores kolleger og kunder. Derfor skal vi være opmærksomme på, at vores indlæg bliver tilgængelige for offentligheden, at de afspejler virksomhedens omdømme og erhvervsinteresser og derfor skal afspejle god dømmekraft og være i overensstemmelse med loven. Hvis du omtaler Kelly eksternt ved brug af online sociale medier, forventes det, at du overholder retningslinjerne for Kellys politik om sociale medier.

Regnskabsaflæggelse og registreringer

Virksomhedens årsrapporter, regnskaber og registreringer skal nøje afspejle alle koncerntransaktioner og overholde alle juridiske og regnskabsmæssige krav og vores system med interne kontroller. Alle registreringer skal være retvisende og nøje og præcist afspejle virksomhedens aktiver, passiver, indtægter og udgifter. Alle medarbejdere, ikke kun virksomhedens regnskab- og økonomimedarbejdere, har ansvar for at sikre, at virksomhedens regnskaber ikke indeholder falske eller vildledende opgørelser. Vi skal overholde virksomhedens interne regnskabskontrolforanstaltninger, registrere data til tiden og præcist (herunder data, der anvendes til fastlæggelse af løn, herunder timer brugt og overtid, og data, der anvendes til udlægsafregning) og opbevare dokumenter i overensstemmelse med virksomhedens politik om opbevaring af dokumenter. Vi har alle ansvar for at indberette urigtige, ufuldstændige eller falske registreringer, som vi bliver bekendt med. Vi skal efterkomme alle forespørgsler fra vores interne og eksterne revisorer og give dem de mest præcise og relevante informationer.

Adfærd på arbejdspladsen

Kelly har forpligtet sig til at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer individuel værdighed og gensidig respekt. Når man skal have en respektfuld arbejdsplads, skal der være samarbejde og support fra alle medarbejdere. Vi skal overholde alle relevante love og bestemmelser om beskæftigelse og menneskerettigheder. Det forventes, at vi undgår adfærd, der med rette vil fornærme, intimidere, chikanere eller ydmyge andre. Upassende adfærd på arbejdspladsen, der desuden gælder for forretningsrejser og events efter almindelig arbejdstid, der er sponsoreret af virksomheden, vil medføre disciplinære foranstaltninger, der vil kunne omfatte ophør af ansættelsesforholdet.

Global mangfoldighed og inklusion

Vi ønsker at skabe et mangfoldigt og inklusivt arbejdsmiljø. Vi mener, at forskellige meninger og ideer gør os stærkere som organisation og dermed stimulerer de innovative og kreative løsninger, vi leverer til vores kunder. Vores politikker afspejler Kellys forpligtelse om at beskytte kvalificerede ansøgeres og medarbejderes beskæftigelsesmæssige rettigheder uden hensyn til en persons race, hudfarve, alder, civilstand, veteranstatus, religion, national oprindelse, genetik, seksuel orientering, køn , kønsidentitet/-udtryk, handicap, graviditet og/eller andre beskyttede grupper i henhold til gældende lovgivning. Kelly tilbyder lige muligheder, baseret på kompetencer og evner, og ønsker at skabe en medarbejderstab, der afspejler den diversitet, der forefindes i de samfund, hvor vi driver virksomhed. Virksomheden tolererer ikke nogen som helst form for forskelsbehandling eller chikanerende adfærd.

Sundhed & sikkerhed og vold på arbejdspladsen

Vi bestræber sig på at sørge for en sikker og tryg arbejdsplads og sikre og trygge arbejdsvilkår, der fremmer alle vores medarbejderes helbred og velvære. Vi har en nultolerancepolitik hvad angår vold på arbejdspladsen. Medarbejderne har pligt til øjeblikkeligt at indberette hændelser, hvor der indgår vold, trusler, mobning eller intimidering. Hvis du er bekymret over din egen eller andres sikkerhed, skal du kontakte de lokale myndigheder, inden du indberetter situationen internt.

Vores forpligtigelse om at have en sikker arbejdsplads kræver, at alle overholder de højeste sikkerhedsforanstaltninger. Det er vores alles ansvar at være opmærksomme på vores omgivelser, følge alle sikkerhedsregler og -procedurer og indberette alle usikre forhold eller arbejdsrelaterede skader eller sygdom.

Bekæmpelse af menneskehandel og slaveri

Virksomheden har nultolerancepolitik i forhold til alle former for menneskehandel og dertil relaterede aktiviteter. Kellys politik om menneskehandel og slaveri kan ses på virksomhedens websted på https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/.

Ansættelsesophør fra Kelly

Vi har mange forpligtelser, når vi forlader virksomheden. Forpligtelserne kan være angivet i en ansættelsesaftale, incitamentsprogrammer, som man er en del af, eller andre aftaler. Du skal nøje gennemgå disse aftaler og programmer, inden ophør af ansættelsen for at sikre dig, at du forstår og lever op til fortrolighed, konkurrenceklausuler, tilbagelevering af aktiver og andre forpligtelser over for virksomheden.

Derudover pålægger kodekset følgende af alle medarbejdere, der forlader Kelly:

 • Give opsigelsesvarsel, hvis det er relevant for din position og dit ansvarsområde.
 • Returnere alle Kellys aktiver, som du er i besiddelse af eller har kontrol over
 • Håndhæve alle fortrolighedsforpligtelser, som angivet i din ansættelseskontrakt, hvis den forefindes, og kodekset
 • Bidrage med support til overgangen af dit ansvarsområde til andre medarbejdere og
 • Indfri alle økonomiske forpligtelser til Kelly, f.eks. indsende alle udestående udlægsrapporter

Globale politikker, erklæringer og uddannelse

Kelly har specifikke politikker, der dækker forskellige områder inden for adfærd og ledelse. Følgende er globale politikker, erklæringer og uddannelse, som alle medarbejdere forventes at forstå og efterkomme. Links til de politikker, som findes på vores offentlige websted, er angivet nedenfor:

Gennemgået og vedtaget af Bestyrelsen 9. august 2023.

Opkaldsvejledning

Der findes et webbaseret indberetningsværktøj, som nævnt ovenfor, men hvis du ønsker at ringe op, kan du følge nedenstående procedure.

 1. Ring fra en fastnettelefon med rettigheder til internationale opkald (ikke en mobiltelefon).
 2. På tabellen nedenfor kan du se den direkte adgangskode for det land, du ringer fra.
 3. Indtast den angivne direkte adgangskode.
 4. Når du bliver bedt om det, skal du taste telefonnummeret til Hotline (877-978-0049).
 5. Når du har fået forbindelse til Hotline, skal du følge Hotline-repræsentantens anvisninger.

Kelly Services, Inc.

LAND

DIREKTE ADGANGSKODE

HOTLINE-NUMMER

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049