Wersja: sierpień 2023

Nasz szczytny cel

Łączymy ludzi, aby pracowali w sposób wzbogacający ich życie.

Nasza wizja:

Chcemy być najbardziej kreatywną, świadomą i elastyczną firmą zajmującą się talentami, zaangażowaną w łączenie osób przejawiających istotne talenty z dużymi organizacjami, gdzie razem będziemy mogli się rozwijać.

Nasza strategia:

Chcemy prowadzić naszych współpracowników do zyskownego rozwoju wśród talentów, z którymi będziemy się specjalizować i na rynkach, na których będziemy funkcjonować.

Nasze wartości:

Jesteśmy oceniani zbiorowo i indywidualnie na podstawie zwrotu, jaki zapewniamy naszym akcjonariuszom. Zapewniamy ten zwrot, wybierając przestrzeganie następujących wartości:

 • Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za nasze działania, wyniki i reputację.
 • Budujemy silne relacje i tworzymy długotrwałe więzi jako firma Kelly.
 • Szybko rozwiązujemy problemy klientów i kandydatów.
 • Każdego klienta, pracownika i dostawcę traktujemy z szacunkiem i uczciwością.
 • Nieustannie poszukujemy możliwości wprowadzania innowacji i doskonalenia działalności firmy Kelly.

Firma Kelly Services, Inc i/lub jakakolwiek firma podlegająca bezpośredniej lub pośredniej kontroli firmy Kelly Services, Inc. (cała grupa zwana dalej łącznie „firmą”) dokłada wszelkich starań, aby jej pracownicy postępowali zawsze we właściwy sposób, zgodny z prawem, etyczny i uczciwy, wywiązując się ze wszelkich zobowiązań prawnych. Przestrzegamy zarówno litery, jak i ducha naszych zasad biznesowych i przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność. Szczycimy się prowadzeniem działalności biznesowej w sposób uczciwy i szanujemy wartość etycznego postępowania w biznesie. Zarząd firmy („zarząd”) przyjął niniejszy Kodeks postępowania i etyki w biznesie („kodeks”), obowiązujący jego członków oraz każdego pracownika firmy niezależnie od stanowiska, kraju, jednostki biznesowej i spółki zależnej.

Przestrzeganie przepisów i zasad

Staramy się dopilnować, aby nasi dostawcy, agenci i przedstawiciele mieli świadomość spoczywającego na nich obowiązku przestrzegania wszelkich przepisów prawa, regulaminów i regulacji dotyczących firmy, w tym przepisów przeciwdziałających korupcji i łapówkarstwu, przepisów handlowych, przepisów prawa pracy, przepisów antymonopolowych, przepisów zabraniających nielegalnego obrotu papierami wartościowym na podstawie informacji poufnych, odpowiednich przepisów BHP i ochrony środowiska oraz przepisów dotyczącymi ochrony danych osobowych, technologii informacyjnych, a także wszelkich zasad wprowadzonych przez firmę. Niektóre naruszenia mogą skutkować grzywnami i/lub postępowaniem karnym.

Przestrzeganie prawa, zarówno jego litery, jak i ducha, jest podstawą, na której opierają się nasze standardy etyczne. Należy przestrzegać i szanować prawa obowiązujące w miastach, stanach i krajach, w których działa firma. Chociaż nie oczekuje się od osoby zobowiązanej znajomości szczegółów wszystkich obowiązujących przepisów, ważna jest wiedza wystarczająca do określenia, kiedy należy zwrócić się o poradę do przełożonego, przedstawiciela działu kadr, radcy prawnego lub innego odpowiedniego działu.

Nieprzestrzeganie prawa, zasad lub przepisów regulujących działalność firmy, niniejszego kodeksu lub jakiejkolwiek polityki firmy stanowi podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych, w tym do rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia zlecenia.

Dlaczego mamy kodeks?

Kodeks ma na celu pomoc w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problematycznych kwestii etycznych, powstrzymywaniu niewłaściwych działań, udostępnianiu mechanizmów zgłaszania wszelkich wątpliwości i obaw, promowaniu uczciwego i etycznego postępowania, terminowym składaniu sprawozdań z działalności firmy i wydawaniu komunikatów zawierających pełne oraz rzetelne informacje, przestrzeganiu stosownych przepisów prawa, regulaminów i regulacji, a także ma za zadanie sprzyjać budowaniu kultury uczciwości i odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Żaden kodeks ani zasady nie uwzględniają wszelkich możliwych scenariuszy. Kodeks ma służyć jako wskazówka przy podejmowaniu etycznych decyzji, które nie zawsze są łatwe. W złożonych sytuacjach powinniśmy dokładnie rozważyć dostępne możliwości postępowania.

Dla kogo jest przeznaczony?

Wszyscy pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy i agenci spółki oraz wszelkie inne osoby trzecie działające w imieniu spółki (w niniejszym kodeksie określani łącznie jako „pracownicy”) muszą postępować w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki oraz przestrzegać zarówno litery, jak i ducha niniejszego kodeksu.

Jeśli jesteś kierownikiem, masz szczególne zaufanie, ale również odpowiedzialność wobec firmy. Kierownicy mają duży wpływ na wartości oraz kulturę firmy Kelly i muszą inspirować innych do uczciwych działań. Oczekujemy, że osoby na stanowiskach kierowniczych będą:

 • wprowadzały w życie wartości firmy Kelly;
 • dawały innym przykład swoim postępowaniem;
 • wykazywały się aktywnym zaangażowaniem na rzecz przywództwa i pracy zespołowej;
 • kształtowały atmosferę otwartości, w której pracownicy mogą swobodnie zadawać pytania i zgłaszać nieprawidłowości;
 • podejmowały niezwłoczne działania w sytuacjach, w których dojdzie do naruszenia kodeksu, naszych zasad lub przepisów prawa.

Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości

W razie wątpliwości co do najlepszego sposobu postępowania w konkretnej sytuacji należy porozmawiać z przełożonym lub zespołem kierowniczym, działem kadr, działem prawnym i działem zgodności z przepisami lub innym odpowiednim pracownikiem. Firma Kelly docenia zgłaszanie problemów przez pracowników. Jeśli to możliwe, należy zacząć od rozmowy z bezpośrednim przełożonym lub lokalnym kierownictwem. Ewentualnie można skontaktować się z wybranym lub wszystkimi poniższymi działami lub osobami (w dowolnej kolejności):

 • osoby na kolejnym poziomie przywództwa;
 • osoba kontaktowa z działu kadr (People Partner);
 • dział ds. relacji pracowniczych;
 • osoba kontaktowa z działu prawnego;
 • dział ds. przeciwdziałania oszustwom lub dział ds. bezpieczeństwa globalnego;
 • dyrektor personalny;
 • radca prawny;
 • kierownik ds. audytu wewnętrznego;
 • przewodniczący komisji audytowej.

Oczekuje się od nas niezwłocznego zgłaszania znanych lub podejrzewanych naruszeń prawa, zasad i przepisów obowiązujących w firmie, niniejszego kodeksu lub jakiejkolwiek polityki firmy opisanemu powyżej personelowi Kelly lub za pośrednictwem programu zgłaszania problemów dotyczących etyki i postępowania w biznesie Kelly Services, który jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu:

Infolinia: 877 978 0049 (numery kierunkowe krajów oraz instrukcje wybierania numerów znajdują się na końcu niniejszego kodeksu). Swoje wątpliwości można również zgłosić przez Internet na stronie: Kellyservices.ethicspoint.com.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo za pośrednictwem programu firmy Kelly Services poświęconego zgłaszaniu problemów dotyczących odpowiedniego postępowania i etyki w biznesie można również dokonywać anonimowych zgłoszeń.

Zgłoszenia dotyczące podejrzenia naruszenia polityki lub prawa będą badane i dokumentowane zgodnie z procedurami dochodzeniowymi firmy Kelly. Od pracowników oczekuje się pełnej współpracy przy dochodzeniach. Nie należy jednak na własną rękę przeprowadzać dochodzenia w danej sprawie.

Jeśli zadajesz pytania, zgłaszasz wątpliwości lub niewłaściwe postępowanie, postępujesz słusznie. Firma Kelly jest zobowiązana do zapewnienia pracownikom możliwości wyrażania obaw dotyczących kwestii zgodności z przepisami i etyki oraz zgłaszania niewłaściwych zachowań bez obawy przed odwetem. Firma nie będzie tolerować działań odwetowych, nękania ani odwetu jakiegokolwiek rodzaju wobec pracownika, który w dobrej wierze zgłasza problem, informuje o naruszeniu lub uczestniczy w dochodzeniu.

Każdy pracownik zaangażowany w działania odwetowe będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, aż do rozwiązania stosunku pracy. Jeśli podejrzewasz, że wobec Ciebie lub innej osoby podjęto działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem jakiejkolwiek kwestii prawnej lub dotyczącej postępowania w biznesie, niezwłocznie skorzystaj z kanałów zgłaszania wymienionych w tej części.

Konflikt interesów

Mamy obowiązek działać wyłącznie w najlepszym interesie firmy Kelly i zapewnić Firmie naszą indywidualną lojalność. Unikamy konfliktów interesów i nigdy nie wykorzystujemy naszej pozycji ani majątku firmy w celu osiągnięcia osobistej korzyści. Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy osobisty interes jednostki koliduje w jakikolwiek sposób z interesem firmy bądź sprawia takie pozory. Każdy z nas ma obowiązek postępować uczciwie oraz unikać wszelkich relacji lub działań mogących wpływać na naszą zdolność do podejmowania obiektywnych i uczciwych decyzji służbowych podczas realizowania obowiązków. To, jak postępujemy w pracy, rzutuje na wizerunek naszej firmy i zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, obecni i potencjalni pracownicy, kontrahenci oraz dostawcy. Mamy też obowiązek dołożyć starań, aby unikać nawet pozorów konfliktów interesów, które mogą nadszarpnąć zaufanie do naszej firmy lub zaszkodzić jej reputacji, również w sytuacji, w której nie zaistniał żaden rzeczywisty konflikt interesów ani nie doszło do niestosownego postępowania. Niniejszy kodeks nie jest w stanie pomieścić wyczerpującej listy sytuacji prowadzących do powstania konfliktu interesów, ale w tej części podano kilka typowych przykładów konfliktów.

 • Relacje osobiste — Z wyjątkiem sytuacji, w których dyrektor personalny wyrazi na to zgodę, pracownikowi nie wolno pozostawać w bezpośrednich lub pośrednich relacjach podległości służbowej z członkiem rodziny (partnerem, małżonkiem, rodzicami, dziećmi, rodzeństwem (niezależnie od tego, czy jest ono biologiczne, przysposobione lub spowinowacone) lub jakąkolwiek osobą zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym), nadzorować go lub podejmować decyzji dotyczących zatrudnienia, ani też w inny sposób zapewniać członkowi rodziny niewłaściwych korzyści osobistych w związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem w firmie.
 • Działalność zewnętrzna — Oczekuje się od nas pełnej uwagi w standardowych godzinach oraz w dodatkowym czasie pracy, który może być wymagany zgodnie z obowiązującym prawem. Zatrudnienie poza firmą lub inne działania biznesowe mogą powodować konflikt interesów lub obniżać wydajność pracy, w związku z czym wymagają uprzedniego powiadomienia przełożonego. Jednoczesne zatrudnienie (w tym doradztwo) w firmie, która jest konkurentem, partnerem biznesowym, klientem, sprzedawcą lub dostawcą firmy jest zabronione.
 • Korzyści osobiste — Oferowanie, przekazywanie lub przyjmowanie prezentów lub pożyczek w kontaktach z osobą, która współpracuje z firmą, z zamiarem wpłynięcia na relacje z firmą lub działania dotyczące firmy.

Konflikty interesów nie zawsze są oczywiste. Sytuacje, które wiążą się lub mogą wiązać się z konfliktem interesów, należy niezwłocznie ujawnić swojemu przełożonemu, partnerowi z działu kadr, działowi audytu wewnętrznego lub działowi prawnemu w celu weryfikacji. Konflikt interesów nie musi oznaczać naruszenia kodeksu, jednak nieujawnienie takiej sytuacji stanowi jego naruszenie.

Kadra dyrektorska i kierownicza musi uzyskać opinię oraz wstępną autoryzację lub zatwierdzenie potencjalnego konfliktu interesów od komisji audytowej.

Przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji

Szczycimy się uczciwym prowadzeniem działalności i zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów antyłapówkarskich i antykorupcyjnych w krajach, w których prowadzimy działalność.

Nie wolno przekazywać, obiecywać, oferować ani autoryzować wręczania prezentów, usług, zaproszeń na imprezy, płatności ani jakichkolwiek wartościowych przedmiotów, niezależnie od ich wielkości, żadnemu dostawcy, sprzedawcy, klientowi, pracownikowi rządowemu ani innej osobie ani ich przyjmować w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na decyzję, zapewnienia korzyści, uniknięcia niekorzystnej sytuacji bądź nawiązania lub utrzymania współpracy biznesowej. Przykładami wartościowych przedmiotów wykorzystywanych jako łapówki mogą być:

 • darowizny na cele charytatywne;
 • gotówka;
 • zwrot kosztów podróży;
 • prezenty;
 • oferty rozrywki.

Aby uzyskać więcej informacji, pracownicy powinni zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami i szkoleniami, które otrzymują, w tym z zasadami firmy dotyczącymi przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji.

Naruszenie przepisów antyłapówkarskich lub antykorupcyjnych może mieć poważne konsekwencje zarówno dla firmy, jak i osób zaangażowanych. Należą do nich możliwość zasądzenia wysokich grzywien i kar finansowych, odszkodowań cywilnych oraz sankcji karnych. W wielu jurysdykcjach naruszenie przepisów antyłapówkarskich i antykorupcyjnych może również wiązać się z długotrwałym pozbawieniem wolności. Każdy z nas ma obowiązek odbyć zapewniane przez firmę szkolenie dotyczące przeciwdziałania łapownictwu i korupcji oraz corocznie potwierdzać swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad przedstawionych w ramach szkolenia, w zasadach i niniejszym kodeksie. W przypadku stwierdzenia, że jakakolwiek strona trzecia angażuje się w działania korupcyjne podczas pracy w imieniu firmy, podejmiemy szybkie i odpowiednie działania zgodnie z naszymi zasadami przeciwdziałania łapownictwu i korupcji.

Wszelkie podejrzewane naruszenia należy niezwłocznie zgłaszać na naszą infolinię: 877 978 0049 (numery kierunkowe i instrukcje wybierania dla poszczególnych krajów znajdują się na końcu niniejszego kodeksu), przez Internet na stronie Kellyservices.ethicspoint.com. Dodatkowe uwagi można przesyłać na adres Kelly Services, Inc, Attn: General Counsel, 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084 U.S.A.

Zgodność z przepisami handlowymi

Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów handlowych z całego świata, które wymagają, aby podczas prowadzenia działalności międzynarodowej weryfikować, czy transakcje nie dotyczą osób, podmiotów, regionów lub krajów objętych ograniczeniami lub sankcjami. Ponieważ jesteśmy firmą globalną, obowiązujące kontrole eksportu, sankcje i inne zasady prawa zagranicznego regulują, gdzie i z kim możemy prowadzić interesy. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może poważnie wpłynąć na naszą działalność, powodując utratę reputacji oraz znaczne grzywny i kary. W przypadku uzyskania informacji o możliwym naruszeniu obowiązujących przepisów handlowych lub w przypadku wątpliwości dotyczących transakcji w danym kraju lub z daną osobą czy organizacją należy zwrócić się o poradę do działu prawnego.

Obrót papierami wartościowymi na podstawie informacji wewnętrznych (insider trading)

Osoby, które mają dostęp do istotnych, niepublicznych informacji o firmie, kliencie, konkurencie, dostawcy lub innej osobie trzeciej („informacji wewnętrznych”), nie mogą wykorzystywać ani udostępniać tych informacji do celów związanych z obrotem papierami wartościowymi („obrót papierami wartościowymi na podstawie informacji wewnętrznych”) ani do żadnych innych celów poza prowadzeniem działalności firmy do momentu, gdy takie informacje wewnętrzne zostaną udostępnione publicznie. Insider trading obejmuje ujawnianie informacji wewnętrznych innym osobom w celu kupna lub sprzedaży papierów wartościowych firmy na podstawie takich informacji („udzielanie poufnych informacji”, „tipping”).

Przykłady informacji wewnętrznych: potencjalne fuzje, przejęcia lub zbycia, wyniki i prognozy finansowe, nowe produkty lub usługi, zmiany w zarządzie, zmiany na stanowiskach kierowniczych, znaczące wygrane lub przegrane kontrakty oraz wewnętrzne informacje finansowe.

Polityka firmy Kelly dotycząca obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji wewnętrznych obejmuje procedury obowiązujące wszystkich pracowników.

Uczciwe postępowanie

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za uczciwe traktowanie siebie nawzajem oraz naszych klientów, kandydatów, sprzedawców i dostawców. W firmie Kelly wykonujemy zadania z przekonaniem i osiągamy cele dzięki naszym pracownikom. Nie wolno nigdy wykorzystywać nieuczciwej przewagi nad innymi, uzyskanej drogą manipulacji, zatajenia faktów, nadużycia poufnych informacji, zniekształcania faktów lub za sprawą innych nieuczciwych praktyk.

Oczekuje się, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów antymonopolowych i dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Wszelka forma koordynacji pomiędzy naszą firmą a konkurencją może naruszać prawo konkurencji, nawet jeśli opiera się na nieoficjalnej umowie. W kontaktach z konkurencją nie powinniśmy angażować się w żadne z poniższych działań:

 • uzgadnianie podziału obszarów lub klientów;
 • omawianie oferowanych cen, rabatów lub warunków sprzedaży;
 • uzgadnianie bojkotu określonych klientów lub dostawców.

Zarządzanie umowami

Podejmując zobowiązania w imieniu firmy możemy stworzyć zobowiązanie prawne dla firmy. Musimy zapewnić odpowiednie weryfikacje i zatwierdzenia takich zobowiązań, postępując zgodnie z firmowymi zasadami podpisywania umów. W przypadku pytań dotyczących uzyskania odpowiedniej weryfikacji i zatwierdzenia umowy z klientem należy skontaktować się z działem prawnym firmy.

Możliwości korporacyjne

Każdy z nas ma obowiązek działać na rzecz realizowania uzasadnionych celów biznesowych firmy. Nie powinniśmy:

 • wykorzystywać do własnych celów ani umożliwiać innym korzystania z możliwości odkrytych przy użyciu mienia lub informacji należących do firmy oraz swojego stanowiska służbowego;
 • wykorzystywać pracowników, mienia, informacji lub stanowisk służbowych do osiągania korzyści osobistych, w tym dla rodziny lub przyjaciół.

Darowizny na cele polityczne

Pracownicy mogą dokonywać osobistych wpłat na cele polityczne lub angażować się w działalność polityczną, jeśli takie wpłaty lub działalność są zgodne z prawem, nie kolidują z obowiązkami służbowymi ani nie stwarzają pozorów konfliktu interesów. Nie wolno nam bezpośrednio lub pośrednio dokonywać wpłat na cele polityczne w imieniu firmy lub przy użyciu funduszy, własności, aktywów lub wyposażenia firmy. Ponadto pracownik nie może wymagać od dostawcy lub sprzedawcy Firmy, aby dokonał jakiejkolwiek wpłaty na cele polityczne jako warunku prowadzenia interesów z Firmą. Dodatkowe wskazówki na temat lobbingu i darowizn na cele polityczne można znaleźć w zasadach przeciwdziałania łapownictwu i korupcji.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą naszej globalnej działalności, która napędza relacje firmy z naszymi pracownikami, dostawcami i klientami na całym świecie.

Kelly uosabia prawdziwego ducha korporacyjnego zrównoważonego rozwoju i zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów obywatelstwa korporacyjnego. Nasza kultura i wartości są zakorzenione w służbie, uczciwości i braniu osobistej odpowiedzialności za nasze działania, wyniki i reputację. Jesteśmy indywidualnie i zbiorowo odpowiedzialni za przestrzeganie naszych korporacyjnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do uczestnictwa całą naszą organizację i będziemy współpracować z zewnętrznymi interesariuszami, aby nieustannie działać na rzecz globalnej siły roboczej, ulepszać nasze miejsca pracy, przyczyniać się do rozwoju społeczności, którym służymy, i zapewniać, że nasze działania są odpowiedzialne pod względem społecznym, etycznym i środowiskowym.

Poufność, prywatność i informacje zastrzeżone

Spoczywa na nas zobowiązanie zapewnienia integralności, dostępności i poufności informacji i systemów informatycznych należących do firmy oraz powierzonych im przez klientów, obecnych i potencjalnych pracowników, kontrahentów i dostawców. W związku z tym jesteśmy zobowiązani w ramach swoich obowiązków służbowych chronić dane i systemy przed użyciem w niedozwolony sposób, ujawnieniem, modyfikacjami, zniszczeniem lub utratą, przestrzegając obowiązujących w firmie zasad ochrony prywatności dostępnych pod adresem https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/, a także naszych zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Informacje poufne i prywatne obejmują dane osobowe oraz nieupublicznione informacje firmy. Poufne dane osobowe obejmują , obowiązujące prawnie numery identyfikacyjne, informacje bankowe i finansowe oraz informacje dotyczące kwestii zdrowotnych lub rodzinnych. W niektórych jurysdykcjach dodatkowe kategorie danych mogą być uznane za poufne dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, Poufne, zastrzeżone informacje firmy, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, obejmują plany biznesowe, cenniki lub informacje o kosztach, umowy i listy klientów, materiały ujawniające cele operacyjne lub projekty, materiały chronione prawem autorskim, badania lub strategie oraz wewnętrzne informacje finansowe, know-how oraz inne niepubliczne informacje i własność intelektualną firmy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy informacje poufne powinny zostać ujawnione, pracownicy powinni zwrócić się o radę do przełożonego lub przedstawiciela działu prawnego.

Ochrona aktywów firmy i prawidłowe ich użytkowanie

Pracownicy są odpowiedzialni za ochronę aktywów firmy i zapewnienie wykorzystywania ich przez nas w jak najbardziej efektywny i zrównoważony sposób. Nie powinniśmy wykorzystywać aktywów firmy, w tym obiektów, sprzętu, własności, technologii, informacji, własności intelektualnej i marki firmy Kelly dla osobistych korzyści, a wszyscy pracownicy mają obowiązek chronić te aktywa przed kradzieżą, utratą, marnotrawstwem lub uszkodzeniem. Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji zastrzeżonych, osobistych i innych informacji poufnych musi odbywać się przy użyciu usług i urządzeń zatwierdzonych przez firmę w uzasadnionych celach biznesowych. Sprzęt taki jak komputery i inne urządzenia elektroniczne nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem lub do uzyskiwania dostępu lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych, nielegalnych lub innych, które mogłyby stworzyć wrogie środowisko pracy dla innych. Urządzenia będące własnością firmy lub inne urządzenia zdalnie podłączone do sieci firmy muszą spełniać wymogi środków bezpieczeństwa informacji firmy i podlegają monitorowaniu dozwolonemu obowiązującym prawem i przepisami. 

Zapytania od mediów i komunikacja zewnętrzna

Firma ujawnia pełne, rzetelne i dokładne informacje w swoich komunikatach publicznych. Pracownicy nie powinni w imieniu firmy odpowiadać na pytania zadawane przez media, analityków, inwestorów lub innych członków opinii publicznej, chyba że zostali do tego specjalnie upoważnieni. Jeśli otrzymasz takie zapytanie, zanotuj nazwisko składającej je osoby i niezwłocznie skieruj zapytanie do działu relacji z inwestorami.

Ponosimy osobistą odpowiedzialność za komentarze, które zamieszczamy w sieciach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok YouTube, na blogach lub forach). Przedstawianie się w tych sieciach jako pracownik firmy Kelly kojarzy nas z firmą, naszymi współpracownikami i klientami. Dlatego należy pamiętać, że nasze wpisy, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa, odzwierciedlają reputację firmy i jej interesy biznesowe, a także powinny odzwierciedlać zrównoważony osąd i być zgodne z prawem. Jeśli kontaktujesz się w sprawie firmy Kelly na zewnątrz za pośrednictwem internetowych mediów społecznościowych, oczekujemy, że będziesz przestrzegać wytycznych zawartych w zasadach firmy Kelly dotyczących mediów społecznościowych.

Sprawozdawczość finansowa i prowadzenie dokumentacji

Sprawozdania finansowe, księgi i rejestry firmy muszą dokładnie odzwierciedlać wszystkie transakcje korporacyjne i być zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi i księgowymi oraz z naszym systemem kontroli wewnętrznej. Wszelkie tego rodzaju rejestry muszą być prowadzone terminowo oraz rzetelnie i dokładnie odzwierciedlać w rozsądnych szczegółach aktywa, pasywa, przychody i wydatki firmy. Wszyscy pracownicy, nie tylko pracujący w działach księgowość i finansów firmy, są odpowiedzialni za zapewnianie, aby dokumentacja księgowa firmy nie zawierała żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd zapisów. Musimy przestrzegać firmowego systemu wewnętrznej kontroli księgowej; rejestrować dane w sposób terminowy i dokładny (w tym dane wykorzystywane do określania wynagrodzenia, liczby przepracowanych godzin i nadgodzin oraz dane wykorzystywane do zwrotu kosztów) oraz przechowywać dokumenty zgodnie z firmowymi zasadami przechowywania dokumentacji. Każdy z nas ma obowiązek zgłaszania wszelkich niedokładnych, niekompletnych lub fałszywych zapisów, o których uzyska informacje. W pełni stosujemy się do żądań naszych audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, dostarczając im najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji.

Zachowanie w miejscu pracy

Firma Kelly dokłada starań, aby zapewniać swoim pracownikom środowisko pracy sprzyjające poszanowaniu godności wszystkich pracowników i przesycone atmosferą wzajemnego szacunku. Miejsce pracy oparte na szacunku wymaga współpracy i wsparcia ze strony każdego pracownika. Musimy przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących pracy i praw człowieka. Oczekuje się od nas unikania zachowań, które mogłyby w jakikolwiek sposób obrażać, zastraszać, nękać lub poniżać innych. Niewłaściwe zachowanie w miejscu pracy, w tym również podczas podróży służbowych i sponsorowanych przez firmę wydarzeń odbywających się poza godzinami pracy, będzie karane sankcjami dyscyplinarnymi, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

Globalna różnorodność i inkluzywność

Dążymy do stworzenia zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy. Wierzymy, że różnorodność opinii i pomysłów sprawia, że jesteśmy silniejszą organizacją i pozwala tworzyć innowacyjne i kreatywne rozwiązania, jakie dostarczamy naszym klientom. Nasze zasady odzwierciedlają zaangażowanie firmy Kelly w ochronę praw pracowniczych wykwalifikowanych kandydatów i pracowników bez względu na ich rasę, kolor skóry, wiek, stan cywilny, status weterana lub stosunek do służby wojskowej, religię, pochodzenie narodowe, informacje genetyczne, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową/sposób jej manifestowania, niepełnosprawność, ciążę (w tym m.in. urodzenie dziecka, karmienie piersią lub uwarunkowania medyczne powiązane z ciążą urodzeniem dziecka czy karmieniem piersią) i/lub inne kategorie chronione na mocy obowiązujących przepisów. Firma Kelly zapewnia równe szanse w oparciu o umiejętności i zdolności, tak aby nasz personel odzwierciedlał różnorodność społeczności, w których działamy. Firma nie będzie tolerować dyskryminacji ani molestowania w jakiejkolwiek postaci.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przemoc w miejscu pracy

Firma Kelly dąży do zapewnienia bezpiecznego miejsca i warunków pracy, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu wszystkich pracowników. Stosujemy politykę braku tolerancji wobec przemocy w miejscu pracy. Pracownicy mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania przypadków przemocy, gróźb, nękania lub zastraszania. Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo swoje lub innych osób, skontaktuj się z lokalnymi władzami, zanim zgłosisz sytuację wewnątrz firmy.

Nasze zobowiązanie do utrzymania bezpiecznego miejsca pracy wymaga od wszystkich zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Mamy obowiązek zwracać szczególną uwagę na otoczenie, przestrzegać wszystkich zasad i procedur bezpieczeństwa oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne warunki oraz urazy lub choroby związane z pracą.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i niewolnictwu

Firma prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form handlu ludźmi i powiązanych z nimi działań. Oświadczenie dotyczące polityki firmy Kelly wobec handlu ludźmi i niewolnictwa jest dostępne w korporacyjnej witrynie internetowej pod adresem https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/.

Odejścia z firmy Kelly

Po odejściu z firmy mamy wiele obowiązków. Zobowiązania mogą wynikać z umowy o pracę, planów motywacyjnych, w których uczestniczyliśmy, lub z innych umów. Pracownik powinien dokładnie zapoznać się z tymi umowami i planami przed swoim odejściem, aby upewnić się, że rozumie i honoruje zasady poufności, zakazu pozyskiwania pracowników, zwrotu środków trwałych i innych zobowiązań, jakie mamy wobec firmy.

Ponadto kodeks nakłada na każdego odchodzącego pracownika następujące obowiązki:

 • Powiadomienie z wyprzedzeniem o swoim odejściu, jeśli jest to właściwe dla danego stanowiska i zakresu obowiązków.
 • Zwrot wszystkich środków trwałych firmy Kelly, które są w posiadaniu pracownika lub pod jego kontrolą.
 • Zachowanie wszystkich zobowiązań dotyczących poufności, o których mowa w umowie zatrudnienia, jeśli dotyczy, oraz w kodeksie.
 • Pomoc w przekazaniu swoich obowiązków innym pracownikom.
 • Wypełnienie wszystkich zobowiązań finansowych wobec firmy Kelly, takich jak złożenie zaległych raportów dotyczących wydatków.

Globalne zasady, oświadczenia i szkolenia

Firma Kelly opracowała i wdrożyła szereg zasad regulujących różne obszary postępowania i administracji. Poniżej znajduje się lista globalnych zasad i oświadczeń, z którymi pracownicy powinni być zaznajomieni i których powinni przestrzegać. Poniżej można również znaleźć łącza do zasad opublikowanych w witrynie internetowej naszej firmy:

Tekst poprawiony i przyjęty przez zarząd 9 sierpnia 2023 r.

Instrukcje dotyczące zgłoszeń telefonicznych

Mimo że istnieje internetowe narzędzie do przekazywania zgłoszeń, jak wspomniano powyżej, jeśli chcesz przekazać zgłoszenie telefoniczne, możesz postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Dzwoń z telefonu stacjonarnego obsługującego połączenia międzynarodowe (nie z telefonu komórkowego).
 2. W poniższej tabeli znajdź bezpośredni numer dostępowy dla kraju, z którego dzwonisz.
 3. Wybierz odpowiedni bezpośredni numer dostępowy.
 4. Po usłyszeniu polecenia wybierz numer infolinii (877 978 0049).
 5. Po uzyskaniu połączenia z linią pomocy postępuj zgodnie z poleceniami, aby skontaktować się z pracownikiem infolinii.

Kelly Services, Inc.

KRAJ

BEZPOŚREDNI NUMER DOSTĘPOWY

NUMER INFOLINII

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049