Revidert august 2023

Verdibasert formål

Vi kobler folk til jobben på måter som beriker livet.

Visjon

Å bli det mest kreative, innsiktsfulle og smidige bemanningsselskapet, med kontinuerlig fokus på å koble viktige kandidater sammen med førsteklasses organisasjoner, slik at vi alle lykkes.

Strategisk intensjon

Å være toneangivende i arbeidet for å oppnå lønnsom vekst sammen med kandidatene vi velger å spesialisere oss med, og markedene vi velger å operere i.

Verdier

Vi dømmes, både samlet og individuelt, ut fra avkastningen vi gir våre aksjonærer. Vi velger å levere denne avkastningen på grunnlag av følgende verdier:

 • Vi er personlig ansvarlige for våre handlinger og resultater og vårt omdømme.
 • Vi bygger solide relasjoner og skaper gode ambassadører for Kelly livet ut.
 • Vi eier og løser problemer som oppstår hos kunder og kandidater, raskt.
 • Vi behandler alle kunder, ansatte og leverandører med respekt og integritet.
 • Vi leter hele tiden etter måter å fornye og forbedre opplevelsen med Kelly på.

Kelly Services, Inc., og/eller selskaper som direkte eller indirekte styres av Kelly Services, Inc. (fellesbetegnelse: «selskapet»), har et sterkt ønske om å gjøre det som er riktig, opptre på en lovlig, etisk forsvarlig og pålitelig måte og oppfylle lovbestemte forpliktelser. Vi skal følge, både bokstavelig og prinsipielt, selskapets retningslinjer og prinsipper samt gjeldende lover i landene der vi driver virksomhet. Vi legger vår stolthet i å drive virksomheten med integritet og respekterer verdien av etisk forretningsførsel. Selskapets styre («styret») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etikk («retningslinjene»), som gjelder for styret og alle selskapets ansatte, uansett stilling, land, avdeling eller datterselskap.

Etterlevelse av lover, forskrifter og regler

Vi skal jobbe for å sikre at våre leverandører, agenter og representanter er klar over plikten de har til å etterleve alle lover, forskrifter og regler som gjelder for selskapet, herunder lover som gjelder korrupsjon og bestikkelser, handelslover, arbeidsmiljø- og ansettelseslover, antitrustlover, lover mot innsidehandel, lover for helse, miljø og sikkerhet, lover for personvern, databeskyttelse og informasjonsteknologi samt alle retningslinjer og prinsipper som selskapet vedtar. Visse overtredelser kan medføre bøter og/eller strafferettslig påtale.

Våre etiske standarder er utarbeidet på grunnlag av loven, som skal følges både bokstavelig og prinsipielt. Du skal respektere og følge lovene som gjelder i byene, statene og landene der selskapet driver virksomhet. Selv om det ikke forventes at du kan alle detaljer i alle gjeldende lover, er det viktig at du vet nok til å skjønne når du rådføre deg med en overordnet, personalavdelingen, juridisk rådgiver eller den aktuelle avdelingen.

Manglende overholdelse av lover, forskrifter eller regler som gjelder for selskapets virksomhet, disse retningslinjene eller selskapets øvrige retningslinjer/prinsipper, kan gi disiplinærstraff, opp til og inkludert oppsigelse av ansettelse eller engasjement.

Hvorfor har vi retningslinjer?

Retningslinjene skal hjelpe oss med å dra kjensel på og håndtere etiske problemer, unngå feilhandlinger, gi mekanismer for å varsle om problemer, fremme ærlig og etisk opptreden, formidle opplysninger i selskapets rapporter og kommunikasjon på en fullstendig og rettferdig måte og i rett tid, etterleve gjeldende statlige lover, regler og forskrifter, samt fostre en kultur med vekt på ærlighet og ansvarlighet.

Ingen retningslinjer eller prinsipper kan forutse absolutt alle situasjoner som kan tenkes å oppstå. Disse retningslinjene skal gi veiledning ved etiske beslutninger som ikke alltid er enkle å ta. I kompliserte situasjoner skal vi ta oss tid til å vurdere alternativene nøye.

Hvem gjelder de for?

Alle ansatte, ledere, styremedlemmer eller representanter for selskapet samt tredjeparter som opptrer på selskapets vegne (fellesbetegnelse i disse retningslinjene: «ansatte»), skal opptre på en lovlig og etisk forsvarlig måte og etterleve disse retningslinjene, både bokstavelig og prinsipielt.

Hvis du er leder, har du en særskilt tillit og et særskilt ansvar overfor selskapet. Ledere har stor innflytelse på Kellys verdier og kultur og skal motivere andre til å opptre med integritet. Ledere forventes å:

 • ivareta Kellys verdier
 • gå foran som et godt eksempel
 • utvise sterkt lederskap
 • skape et «åpen dør»-miljø, der ansatte føler seg komfortable med å stille spørsmål og varsle om problemer, og
 • handle raskt ved mistanke om brudd på disse retningslinjene, andre retningslinjer/prinsipper eller lover

Be om råd og varsle om overtredelser

Hvis du er i tvil om hva som er best å gjøre i en bestemt situasjon, skal du snakke med lederen din, ledelsesteamet, personalavdelingen, juridisk avdeling, en etterlevelsesspesialist eller annet aktuelt personell. Kelly setter pris på at ansatte varsler om problemer. Ta først kontakt med nærmere overordnede eller den lokale ledelsen hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig, tar du kontakt med én eller flere av følgende, i vilkårlig rekkefølge:

 • neste overordnede
 • din kontaktperson i personalavdelingen (People Partner)
 • ansatterelasjoner
 • kontaktperson i juridisk avdeling
 • avdelingen for bedrageri eller global sikkerhet
 • Chief People Officer
 • juridisk rådgiver
 • leder ved internrevisjon, eller
 • styremedlem i revisjonsutvalg

Det forventes at vi raskt varsler om kjente eller mistenkte brudd på lover, regler eller forskrifter som gjelder for selskapet, eller på disse retningslinjene eller selskapets øvrige retningslinjer/prinsipper, til personalet hos Kelly som er beskrevet ovenfor, eller til Kelly Services’ meldesystem for god forretningsskikk og etikk, som er tilgjengelig hele døgnet, sju dager i uken:

Varslingslinje: 877.978.0049 (landsspesifikke numre og ringeanvisninger finnes i slutten av disse retningslinjene). Du kan også varsle på nett: Kellyservices.ethicspoint.com

Anonyme meldinger er tillatt i Kellys meldesystem for god forretningsskikk og etikk, hvis slike er tillatt i gjeldende lov.

Varsler om brudd på retningslinjer, prinsipper eller lover blir undersøkt og dokumentert i tråd med Kellys undersøkelsesprosedyrer. Du forventes å samarbeide fullt ut ved slike undersøkelser. Du skal ikke foreta egne undersøkelser i slike saker.

Hvis du ber om råd, stiller spørsmål eller varsler om feilaktig opptreden, gjør du det som er riktig. Kelly skal gi ansatte mulighet til å stille spørsmål omkring etterlevelse og etikk og varsle om feilaktig opptreden uten frykt for represalier. Selskapet tolererer ikke noen form for represalier, trakassering eller gjengjeldelse mot en ansatt som i god tro stiller spørsmål ved noe, varsler om regelbrudd eller deltar i en undersøkelse.

En ansatt som utsetter en person for represalier, kan ilegges disiplinærstraff opp til og inkludert oppsigelse. Hvis du mistenker at du eller andre er utsatt for represalier etter å ha stilt spørsmål ved en juridisk eller forretningsmessig sak, skal du straks bruke varslingskanalene som er oppgitt i denne delen.

Interessekonflikt

Vi har plikt til å opptre utelukkende til fordel for Kelly og utvise individuell lojalitet mot selskapet. Vi unngår interessekonflikter og bruker aldri vår stilling eller selskapets eiendom for personlig vinning. En «interessekonflikt» oppstår når våre individuelle personlige interesser kommer, eller ser ut til å komme, i veien for selskapets interesser. Enhver skal opptre med integritet og unngå relasjoner eller aktiviteter som kan svekke evnen til å ta objektive og rettferdige beslutninger i utøvelsen av sine arbeidsplikter. Måten vi opptrer på i arbeidsmiljøet, påvirker omdømmet vårt og tilliten vi har hos kunder, ansatte, kandidater, søkere, forhandlere og leverandører. Det er også viktig å unngå alt som gir inntrykk av at det foreligger en interessekonflikt, da dette kan svekke tilliten til selskapet eller dets omdømme, selv om det ikke foreligger noen reell konflikt eller feilhandling. Disse retningslinjene inneholder ikke en uttømmende beskrivelse av alle mulige interessekonflikter som kan tenkes å oppstå, men en del eksempler på vanlige konflikter er skissert i denne delen.

 • Private relasjoner – Med mindre Chief People Officer har gitt tillatelse, kan du ikke ha en direkte eller indirekte rapporteringsrelasjon til, være overordnet for eller ta ansettelsesbeslutninger om et familiemedlem (samboer, ektefelle, foreldre, barn, søsken (biologisk eller gjennom ekteskap eller adopsjon) eller en person som bor i samme husstand), eller på annen måte gi en urettmessig personlig fordel til et familiemedlem på grunnlag av din stilling hos selskapet.
 • Eksterne forretningsaktiviteter – Det forventes at vi vier våre fulle oppmerksomhet til jobben i vanlig arbeidstid og eventuell ekstra tid som kreves, i samsvar med gjeldende lov. Ekstern ansettelse og andre forretningsaktiviteter kan skape interessekonflikter eller redusere produktiviteten og krever derfor at lederen din varsles. Samtidig ansettelse (herunder konsulentvirksomhet) hos et selskap som er konkurrent, samarbeidspartner, kunde, forhandler eller leverandør til selskapet, er forbudt.
 • Personlig fordel – Tilby, gi eller ta imot gaver eller lån til eller fra noen som handler med selskapet, i den hensikt å påvirke relasjonen til, eller handlinger som angår, selskapet.

Interessekonflikter er ikke alltid åpenbare. Situasjoner der det oppstår, eller rimeligvis kan forventes å oppstå, en interessekonflikt, skal umiddelbart formidles til lederen din, samarbeidspartneren innenfor personal, avdelingen for internrevisjon eller juridisk avdeling for en gjennomgang. En interessekonflikt er ikke nødvendigvis et brudd på retningslinjene.

Styremedlemmer og toppledere skal be revisjonsutvalget om en vurdering og forhåndsautorisasjon eller -godkjenning av potensielle interessekonflikter.

Forebygge bestikkelser og korrupsjon

Vi legger vår stolthet i å utøve virksomheten med integritet, og skal etterleve alle gjeldende lover mot bestikkelser og korrupsjon i landene der vi driver virksomhet.

Du skal ikke gi, love, tilby, godkjenne eller ta imot gaver, kreditt, betaling, tjenester, representasjon eller annet av verdi til/fra en leverandør, forhandler, kunde, statsansatt eller annen person i den hensikt å urettmessig påvirke en beslutning, sikre deg en fordel, unngå en ulempe eller skaffe eller beholde kunder/oppdrag. Her er noen eksempler på ting av verdi:

 • donasjoner til allmennyttige formål
 • kontanter
 • reiseutgifter
 • gaver, og/eller
 • tilbud om representasjon

Ansatte skal skaffe informasjon via annen veiledning og opplæring de får, herunder selskapets retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon.

Brudd på lovene mot bestikkelser og korrupsjon kan medføre alvorlige konsekvenser for både selskapet og de involverte personene. Slike brudd kan gi store bøter, sivilt erstatningsansvar og strafferettslig forfølgelse. I mange rettskretser kan brudd på lovene mot bestikkelser og korrupsjon også gi betydelig fengselsstraff. Hver og én har plikt til å delta i den opplæringen selskapet gir om forebygging av bestikkelser og korrupsjon, og til å avgi en årlig erklæring om at prinsippene i opplæringen og disse retningslinjene blir fulgt. Hvis en tredjepart er involvert i korrupte aktiviteter i utøvelsen av sitt arbeid på selskapets vegne, skal vi handle raskt og korrekt i tråd med våre retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon.

Alle mistenkte overtredelser skal umiddelbart varsles via varslingslinjen: 877-978-0049 (landsspesifikke numre og ringeanvisninger finnes i slutten av disse retningslinjene) eller via Internett på Kellyservices.ethicspoint.com. Andre henvendelser kan sendes per post til Kelly Services, Inc., Attn: General Counsel, 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084, USA.

Etterleve handelslover

Vi har plikt til å følge handelslovene og forskriftene som gjelder rundt om i verden. Det betyr at når vi driver internasjonal næringsvirksomhet, må vi bekrefte at disse transaksjonene ikke involverer personer, entiteter, regioner eller land som er underlagt restriksjoner eller sanksjoner. Vi er et globalt selskap og reguleres derfor av eksportkontroller, sanksjoner og andre utenlandske retningslinjer for hvor vi kan drive virksomhet, og med hvem. Manglende overholdelse av disse restriksjonene kan få alvorlige følger for virksomheten og føre til omdømmeskade og vesentlige bøter og straffer. Rådfør deg med juridisk avdeling hvis du får vite om potensielle brudd på gjeldende handelslover og -forskrifter eller stusser over transaksjoner i et bestemt land eller med en person eller organisasjon.

Innsidehandel

Personer som har tilgang til vesentlig, ikke offentliggjort informasjon om selskapet, en kunde, konkurrent, leverandør eller annen tredjepart («innsideinformasjon»), har ikke lov til å bruke eller videreformidle informasjonen når formålet er verdipapirhandel («innsidehandel») eller for andre formål utenom utøvelse av selskapets virksomhet, før innsideinformasjonen er gjort tilgjengelig for publikum. Innsidehandel omfatter å videreformidle slik informasjon for at andre skal kunne kjøpe eller selge verdipapirer i et selskap på grunnlag av informasjonen («tips»).

Her er noen eksemper på innsideinformasjon: potensielle sammenslåinger, oppkjøp eller avhendelser, finansresultater og -prognoser, nye produkter eller tjenester, endringer i styret, endringer i toppledelsen, vesentlige seire eller tap innenfor kontrakter samt interne finansopplysninger.

Kellys prinsipper mot innsidehandel inneholder prosedyrer som gjelder for alle ansatte.

Rettferdige transaksjoner

Vi har alle plikt til å gjennomføre rettferdige transaksjoner med hverandre og våre kunder, søkere, kandidater, forhandlere og leverandører. Hos Kelly skal vi utøve vår virksomhet med overbevisning og vinne gjennom folkene våre. Du skal aldri utnytte andre gjennom manipulasjon, skjuling, misbruk av konfidensiell informasjon, feilaktig fremstilling av vesentlige fakta eller andre urettferdige transaksjonsmetoder.

Det forventes at vi etterlever gjeldende antitrustlover og konkurranselover. Alle former for koordinasjon mellom selskapet og dets konkurrenter kan være i strid med konkurranselovene, selv om de er basert på en uformell avtale. Ved samhandling med konkurrenter skal vi unngå følgende aktiviteter:

 • avtaler om å fordele områder eller kunder
 • diskusjon om våre priser, rabatter eller bestemmelser og vilkår for salg, eller
 • avtaler om å boikotte visse kunder eller leverandører

Kontraktstyring

Når vi lover noe på selskapets vegne, kan vi skape en juridisk forpliktelse for selskapet. Vi må sørge for at nødvendige kontroller og godkjennelser er på plass for slike forpliktelser ved å følge selskapets retningslinjer for tegningsfullmakt. Ta kontakt med selskapets juridiske avdeling hvis du har spørsmål om nødvendige kontroller og godkjennelser.

Muligheter i konsernet

Enhver har plikt til å fremme selskapets legitime interesser. Vi skal ikke:

 • selv beholde, eller overføre til andre, muligheter som oppdages gjennom bruk av selskapets eiendom, informasjon eller våre respektive stillinger, eller
 • bruke selskapets ansatte, eiendom, informasjon eller våre respektive stillinger til personlig vinning, heller ikke til vinning for slekt eller venner

Bidrag til politiske formål

Ansatte står fritt til å gi private politiske bidrag eller engasjere seg i politiske aktiviteter, såfremt bidragene eller aktivitetene er lovlige, ikke kommer i veien for pliktene på jobb eller gir inntrykk av å skape en interessekonflikt. Vi kan ikke, direkte eller indirekte, gi politiske bidrag i selskapets navn eller ved å bruke selskapets midler, eiendom, aktiva eller utstyr. Du kan heller ikke kreve eller be om at en leverandør eller forhandler for selskapet gir noen form for politiske bidrag i bytte mot å få oppdrag av selskapet. Les mer om lobbyvirksomhet og regler for politiske bidrag i prinsippene mot bestikkelser og korrupsjon.

Bedriftsmessig bærekraft

Bærekraftighet er et veiledende prinsipp for den globale virksomheten og i selskapets relasjon til vår globale arbeidsstyrke, leverandører og kunder.

Kelly tar bærekraftig bedriftsstyring på alvor og opprettholder de høyeste standarder for sin rolle som et godt samfunnsmedlem. Vår(e) kultur og verdier er basert på service, integritet og et personlig ansvar for våre handlinger, resultater og omdømmet vårt. Vi har en individuell og kollektiv plikt til å styre selskapet på en bærekraftig måte.

Vi oppfordrer til deltakelse i hele organisasjonen og skal samarbeide med eksterne interessenter for å fortsette å være et talerør på vegne av den globale arbeidsstyrken, forbedre arbeidsplassene, bidra i lokalsamfunnene og påse at våre handlinger er sosialt, etisk og miljømessig forsvarlige.

Konfidensialitet, personvern og rettighetsbeskyttet informasjon

Vi har plikt til å ivareta integriteten, tilgangen og konfidensialiteten til Kellys informasjon og informasjonssystemer, samt den informasjonen som betros Kelly av kunder, ansatte, kandidater, søkere, forhandlere og leverandører. Det forventes at vi beskytter informasjon og systemer mot uautorisert bruk, videreformidling, modifikasjon, destruksjon og tap ved å opptre i samsvar med Kellys personvernerklæring, som finnes på https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/, samt våre retningslinjer for informasjonssikkerhet.

Konfidensiell og privat informasjon omfatter personopplysninger samt selskapets rettighetsbeskyttede informasjon som ikke er offentliggjort. Konfidensielle personopplysninger omfatter: juridiske identifikasjonsnumre, bank- og finansinformasjon samt informasjon om helse eller familie. I enkelte jurisdiksjoner kan flere datakategorier regnes som konfidensielle personopplysninger og reguleres av lover og forskrifter. Selskapets rettighetsbeskyttede informasjon omfatter: forretningsplaner, pris- eller kostnadsinformasjon, kontrakt- og kundelister, materialer som beskriver driftsmål eller prosjekter, rettighetsbeskyttet materiale, undersøkelser eller strategier, innsideinformasjon om økonomi, ekspertise og annen informasjon om selskapet som ikke er offentliggjort samt åndsverk. Hvis det oppstår tvil om hvorvidt konfidensiell informasjon skal videreformidles, skal ansatte rådføre seg med lederen sin eller en representant for juridisk avdeling.

Beskyttelse og rettmessig bruk av selskapets eiendom

Ansatte har plikt til å beskytte selskapets eiendom og sørge for å bruke dem på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Vi skal ikke bruke selskapets eiendom, herunder Kellys lokaler, utstyr, eiendeler, teknologi, informasjon, åndsverk og merkevare for personlig vinning, og alle ansatte har plikt til å beskytte denne eiendommen mot tyveri, tap, sløsing eller skade. Rettighetsbeskyttet, personlig og annen konfidensiell informasjon skal oppbevares, behandles og brukes ved hjelp av selskapets godkjente tjenester og enheter for legitime forretningsformål. Utstyr som datamaskiner og andre elektroniske medier skal ikke brukes til ulovlige formål eller for å få tilgang til eller distribuere pornografisk eller ulovlig materiale eller annet materiale som kan skape et fiendtlig arbeidsmiljø for andre. Enheter som eies av selskapet, eller andre enheter som er eksternt koblet til selskapets nettverk, skal oppfylle selskapets krav til informasjonssikkerhet og kan overvåkes med tillatelse i gjeldende lover og forskrifter. 

Henvendelser fra medier og ekstern kommunikasjon

Selskapet skal oppgi informasjon på en fullstendig, rettferdig og presis måte i offentlig kommunikasjon. Ansatte skal ikke besvare spørsmål fra medier, analytikere, investorer eller publikum forøvrig på selskapets vegne, med mindre du har fått spesifikk tillatelse. Hvis du skulle få en slik henvendelse, forventes det at du noterer navnet på personen og straks henviser videre til avdelingen for investorrelasjoner.

Vi er personlig ansvarlige for kommentarer vi poster i sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, blogger eller fora). Hvis du identifiserer deg som ansatt hos Kelly i disse nettverkene, viser du din tilknytning til selskapet, kolleger og kunder. Vær derfor klar over at postene blir tilgjengelige for publikum, at de gjenspeiler selskapets omdømme og forretningsinteresser, og skal vise god dømmekraft og være i tråd med loven. Hvis du omtaler Kelly eksternt i sosiale medier, forventes det at du følger Kellys retningslinjer for sosiale medier.

Finansrapportering og bokføring

Selskapets finansrapporter, regnskap og bokføring skal korrekt gjenspeile alle selskapets transaksjoner og være i tråd med alle rettslige og regnskapsmessige krav samt systemet for internkontroll. All slik dokumentasjon skal føres i rett tid og gjenspeile, i rimelig detalj og på en rettferdig og riktig måte, selskapets aktiva, forpliktelser, inntekter og utgifter. Alle ansatte – ikke bare selskapets regnskaps- og økonomiansatte – har plikt til å påse at selskapets regnskap ikke inneholder falsk eller villedende informasjon. Vi skal følge selskapets system for intern regnskapskontroll, føre informasjon i rett tid og på rett måte (herunder data som brukes som lønnsgrunnlag, inkludert arbeidstimer og overtid, og data som brukes som grunnlag for utgiftsrefusjon), og oppbevare dokumenter i tråd med selskapets retningslinjer for informasjonsoppbevaring. Hver og én har plikt til å varsle om eventuelle feilaktige, ufullstendige eller falske oppføringer vi er kjent med. Vi skal svare på henvendelser fra interne og eksterne revisorer og levere mest mulig korrekt og tidsmessig riktig informasjon.

Opptreden på arbeidsplassen

Det er viktig for Kelly å opprettholde et arbeidsmiljø der det legges vekt på individuell verdighet og gjensidig respekt. En respektfull arbeidsplass oppnås bare hvis alle ansatte samarbeider og støtter opp. Vi skal etterleve alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder arbeidsmiljø og menneskerettigheter. Det forventes at vi unngår atferd som rimeligvis kan virke fornærmende, truende, trakasserende eller ydmykende på andre mennesker. Upassende opptreden på arbeidsplassen, som også omfatter forretningsreiser og arrangementer utenom arbeidstiden som sponses av selskapet, vil medføre disiplinærstraff, opp til og inkludert oppsigelse.

Globalt mangfold og inkludering

Vi ønsker å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi mener at et mangfold av meninger og ideer gjør oss til en sterkere organisasjon for å stimulere til de nyskapende og kreative løsningene vi leverer til kundene. Våre retningslinjer og prinsipper gjenspeiler at Kelly beskytter ansettelsesrettighetene til kvalifiserte søkere og ansatte uavhengig av rase, hudfarge, alder, sivilstatus, krigsveteranstatus eller militær status, religiøs overbevisning, nasjonal opprinnelse, genetikk, seksuell legning, kjønnsidentitet/-uttrykk, funksjonsnedsettelse, svangerskap (inkludert, men ikke begrenset til, fødsel, amming eller medisinske tilstander forbundet med amming, svangerskap eller fødsel) og/eller andre beskyttede kategorier i gjeldende lover. Kelly gir like muligheter til alle på grunnlag av evner og ferdigheter, og har som mål å etablere en arbeidsstyrke som gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Selskapet tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering.

Helse og sikkerhet samt vold på arbeidsplassen

Vi jobber for å skape en trygg arbeidsplass og arbeidsvilkår som styrker alle ansattes helse og velvære. Vi har nulltoleranse for vold på arbeidsplassen. Ansatte har plikt til å varsle om vold, trusler, mobbing eller trusler umiddelbart. Hvis du er bekymret for den umiddelbare sikkerheten til deg selv eller andre, skal du ta kontakt med lokale myndigheter før du varsler om situasjonen internt.

Alle må følge de høyeste sikkerhetsstandarder for at vi skal klare å bevare en trygg arbeidsplass. Vi har plikt til å følge nøye med på omgivelsene, følge alle sikkerhetsregler og -prosedyrer og varsle om utrygge forhold eller jobbrelatert skade eller sykdom.

Forebygging av menneskehandel og slaveri

Selskapet har nulltoleranse for alle former for menneskehandel og beslektede aktiviteter. Kellys erklæring mot menneskehandel og slaveri er lagt ut på selskapets nettsted på https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/.

Når du slutter hos Kelly

Når vi forlater selskapet, påhviler det oss mange forpliktelser. Slike forpliktelser kan fremgå av en ansettelseskontrakt, insentivplaner du har deltatt i, eller andre avtaler. Les nøye gjennom disse avtalene og planene før du slutter, for å være sikker på at du forstår og etterlever forpliktelser som gjelder konfidensialitet, kundeklausuler, innlevering av eiendeler og andre forpliktelser vi har overfor selskapet.

I tillegg fremgår det av retningslinjene at alle ansatte som slutter, skal:

 • levere forhåndsvarsel om at du skal slutte, hvis det er aktuelt for stillingen og oppgavene du har
 • levere tilbake alle Kellys eiendeler som du besitter eller har kontroll over
 • etterleve alle forpliktelser som gjelder konfidensialitet, i samsvar med en eventuell ansettelseskontrakt og disse retningslinjene
 • støtte opp om overføringen av oppgaver til andre ansatte, og
 • etterleve alle finansielle forpliktelser du har overfor Kelly, for eksempel levere inn eventuelle utestående utgiftsrapporter

Global(e) retningslinjer, erklæringer og opplæring

Kelly har spesifikke retningslinjer som dekker diverse felt som angår opptreden og konsernstyring. Her følger global(e) retningslinjer, erklæringer og opplæring som skal forstås og følges av alle ansatte. Nedenfor finner du lenker til disse retningslinjene, som er lagt ut på vårt offentlige nettsted:

Gjennomgått og vedtatt av styret 9. august 2023.

Ringeanvisninger

Som nevnt ovenfor, har vi et nettbasert varslingsverktøy, men hvis du heller vil ringe, kan du følge prosessen nedenfor.

 1. Ring fra en fasttelefon som tillater internasjonale samtaler (ikke mobiltelefon).
 2. Bruk tabellen nedenfor til å finne direktevalgskoden til landet du ringer fra.
 3. Ring direktevalgskoden som er oppgitt.
 4. Tast nummeret til varslingslinjen (877-978-0049) når du får beskjed om det.
 5. Når du har fått kontakt med varslingslinjen, følger du talemeldingene for å få snakke med en representant på varslingslinjen.

Kelly Services, Inc.

LAND

DIREKTEVALGSKODE

NUMMER TIL MELDINGSTELEFONEN

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049