1. augusztusi verzió

Nemes célunk:

Összekötjük az embereket, hogy a munkájukkal gazdagíthassák az életüket.

Jövőképünk:

A leginkább kreatív, lényeglátó és agilis tehetséggondozó vállalattá válni, amely elkötelezett amellett, hogy a fontos tehetségeket nagyszerű szervezetekkel egyesítve együtt gyarapodjunk.

Stratégiai szándékunk:

Kiemelkedni társaink közül a nyereséges növekedés terén azokkal a tehetségekkel, akikre specializálódunk, és azokon a piacokon, amelyeket magunknak választunk.

Értékeink:

Kollektíven és egyénileg is az alapján ítélnek meg bennünket, hogy részvényeseinknek milyen megtérülést érünk el. Úgy döntöttünk, az alábbi értékeket szem előtt tartva érjük ez ezt a megtérülést:

 • Személyesen felelősek vagyunk tetteinkért, eredményeinkért és hírnevünkért.
 • Erős kapcsolatokat építünk, hogy a Kelly szószólóinak támogatása egy életre szóljon.
 • Sajátunknak érezzük, és igyekszünk mielőbb megoldani ügyfeleink és jelöltjeink problémáit.
 • Tiszteletteljesen és tisztességesen kezeljük minden ügyfelünket, munkavállalónkat és beszállítónkat.
 • Folyamatosan keressük a Kelly-vel kapcsolatos élmény megújításának és javításának lehetőségeit.

A Kelly Services, Inc. és/vagy a Kelly Services, Inc. által közvetlenül vagy közvetve irányított bármely vállalat (a teljes csoport együttesen „a Vállalat“) elkötelezettnek érzi magát, hogy helyesen cselekedjen, jogszerűen, etikusan és hitelesen viselkedjen, valamint betartsa jogszabályi kötelezettségeit. Szó szerint és szellemiségében is betartjuk vállalati politikáinkat, valamint a működésünknek helyt adó országok vonatkozó törvényeit. Büszkék vagyunk arra, hogy tisztességesen végezzük tevékenységeinket, és tiszteljük az etikus üzleti magatartás értékét. A Vállalat Igazgatótanácsa (a „Tanács“) jóváhagyta a következő Üzleti Magatartási és Etikai Kódexet (a „Kódex“), amely érvényes a Tanácsra és a Vállalat minden munkavállalójára, pozíciótól, országtól, szervezeti egységtől vagy leányvállalattól függetlenül.

Törvények, szabályok és szabályozások betartása

Törekszünk annak garantálására, hogy beszállítóink, ügynökeink és képviselőink tisztában legyenek azzal, hogy kötelesek betartani a Vállalatra vonatkozó összes törvényt, szabályt és szabályozást, beleértve a korrupció- és vesztegetésellenes, a kereskedelmi megfelelésre, a munkaügyi és foglalkoztatási, a trösztellenes, a bennfentes kereskedelemre, az egészség-, munka- és környezetvédelemre, az adatvédelemre és adatbiztonságra és információs technológiákra vonatkozó törvényeket, valamint a Vállalat által meghatározott összes szabályzatot. Bizonyos szabálysértések bírságokkal és/vagy büntetőjogi felelősségre vonással járhatnak.

Szó szerint és szellemiségükben is betartjuk a törvényeket, ez az alap, amire etikai normáink épülnek. Tiszteletben kell tartaniuk és követniük kell a jogszabályokat azokban a városokban, államokban és országokban, ahol a Vállalat működik. Bár nem várjuk el, hogy mindenki részletesen ismerjen minden vonatkozó jogszabályt, fontos hogy eléggé ismerjék azokat, és meg tudjuk állapítani, hogy mikor kérjenek tanácsot a felettesüktől, a Humánerőforrás képviselőjétől, a jogi tanácsadótól vagy egyéb érintett részlegtől.

A Vállalat üzleti tevékenységére vonatkozó törvények, szabályok és szabályozások, a jelen Kódex, illetve bármely Vállalati szabályzat betartásának elmulasztása korrekciós intézkedésre ad alapot, ami akár elbocsátással vagy a megbízás visszavonásával is járhat.

Miért van szükségünk a Kódexre?

A Kódex célja, hogy a segítségével felismerjük és kezelni tudjuk az etikai problémákat, megállítsuk a tisztességtelenségeket, megfelelő mechanizmusokat biztosítsunk a panaszok bejelentésére, támogassuk a tisztességes és etikus magatartást, teljes körűen, becsületesen és időszerűen nyilvánosságra hozzuk a Vállalat jelentéseit és kommunikációját, betartsuk a vonatkozó törvényeket, szabályokat és szabályozásokat, valamint népszerűsítsük a tisztességesség és felelősségre vonhatóság kultúráját.

Egyik kódex vagy szabályzat sem tudja megjósolni az összes helyzetet, ami előfordulhat. A jelen Kódex célja, hogy útmutatóval szolgáljon az etikus döntéshozáshoz, ami nem mindig könnyű. Bonyolult helyzetekben időt kell szánnunk rá, hogy alaposan átgondoljuk a lehetőségeinket.

Kire érvényes?

A Vállalat minden munkavállalója, tisztségviselője, igazgatója és ügynöke, illetve a Vállalat nevében eljáró összes külső fél (a jelen Kódexben együttesen „munkavállalók“) köteles törvényesen és etikusan viselkedni, valamint szó szerint és szellemiségében is betartani a jelen Kódexet.

Ha Ön vezető, a Vállalat különös bizalmát élvezi, és sajátos kötelezettségei vannak. A vezetők nagy mértékben befolyásolják a Kelly értékeit és kultúráját, és másokat is arra kell, ösztönözzenek, hogy feddhetetlenül cselekedjenek. A vezetőkkel szemben elvárás, hogy:

 • megtestesítsék a Kelly értékeit;
 • jó példát mutassanak;
 • erős vezetői elkötelezettséget mutassanak;
 • nyitottak legyenek, hogy a munkavállalók nyugodtan tudjanak kérdezni vagy bejelentéseket tenni; valamint
 • azonnal cselekedjenek, ha felmerül a Kódexünk, más szabályzatok vagy a törvény megsértésének gyanúja.

Tanácsot kérni és panaszokat bejelenteni

Ha kétsége merül fel, egy adott helyzetben hogyan tudna legjobban cselekedni, beszélnie kell a vezetőjével vagy a vezetőségi csapattal, a humánerőforrás-, jogi vagy megfelelőségi osztállyal, illetve más érintett személlyel. A Kelly nagyra értékeli, ha munkavállalói bejelentik panaszaikat. Ha lehetséges, először a közvetlen felettesével vagy a helyi vezetőséggel beszéljen. Ellenkező esetben az alábbiak bármelyikéhez fordulhat tetszőleges sorrendben:

 • A vezetőség következő szintje;
 • A humánerőforrás kapcsolattartója (munkavállalói partner);
 • Munkavállalói kapcsolatok;
 • A jogi osztály kapcsolattartója;
 • Csalási vagy Globális biztonsági osztály;
 • Személyzeti igazgató;
 • Vállalati jogtanácsos;
 • Belső auditálási igazgató; vagy
 • Az Audit Bizottság elnöke.

A Vállalatra vonatkozó törvények, szabályok és szabályozások, a jelen Kódex, illetve a Vállalat bármely szabályzatának ismert vagy gyanított megsértését haladéktalanul jelentenünk kell a Kelly fent felsorolt munkatársai egyikének, illetve a Kelly Services Üzleti Magatartási és Etikai Bejelentő Programján keresztül, ami a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető:

Panaszvonal: 877.978.0049 (az adott országban érvényes kódok és tárcsázási útmutatók megtalálhatók a jelen Kódex végén). Panaszait online is bejelentheti a Kellyservices.ethicspoint.com oldalon.

A vonatkozó törvényeknek megfelelően névtelen bejelentésre is lehetőség van a Kelly Üzleti Magatartási és Etikai Bejelentő Programján keresztül.

A szabály- vagy törvénysértések gyanújának bejelentése esetén a Kelly kivizsgálási eljárásainak megfelelő kivizsgálást végzünk, és azt dokumentáljuk. Teljes mértékben együtt kell működniük a kivizsgálásokkal. Azonban semmilyen ügyben nem szabad saját nyomozást folytatnia.

Akkor cselekszik helyesen, ha segítséget kér, illetve bejelenti a panaszt vagy helytelen magatartást. A Kelly kötelességének tartja biztosítani a lehetőséget munkavállalóinak, hogy a megtorlástól való félelem nélkül kifejezhessék problémáikat megfelelőségi és etikai ügyekben, és bejelenthessék a helytelen magatartást. A Vállalat nem tűri a megtorlást, zaklatást vagy a szankciók bármilyen formáját azokkal a munkavállalókkal szemben, akik jóhiszeműen közlik panaszaikat, bejelentik a szabálysértéseket, vagy részt vesznek a kivizsgálásokban.

Ha valamelyik munkavállalónk megtorlást alkalmaz, fegyelmi eljárás alá vonjuk, ami akár elbocsátással is járhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki mással szemben alkalmaztak megtorlást bármilyen jogi vagy üzleti magatartási probléma bejelentéséért, haladéktalanul közölje ezt az itt felsorolt csatornák egyikén keresztül.

Összeférhetetlenség

Kötelességünk kizárólag a Kelly legjobb érdeke szerint eljárni, és biztosítani a Vállalatot személyes lojalitásunkról. Kerüljük az összeférhetetlenséget, és soha nem használjuk fel a pozíciónkat vagy a vállalat vagyonát személyes haszonszerzésre. „Összeférhetetlenség“ akkor fordul elő, amikor valakinek a személyes érdekei látszólag vagy ténylegesen is, bármilyen módon ellentétben állnak a Vállalat érdekeivel. Mindannyian kötelesek vagyunk feddhetetlenül cselekedni, és elkerülni minden olyan kapcsolatot vagy tevékenységet, amely befolyásolhatja az objektív és igazságos döntéshozási képességünket, miközben a munkahelyi feladatainkat végezzük. A munkahelyi viselkedésünk hatással van hírnevünkre, valamint ügyfeleink, munkavállalóink, jelöltjeink, jelentkezőink, értékesítőink és beszállítóink belénk vetett bizalmára. Arra is ügyelni kell, hogy az összeférhetetlenségnek még a látszatát is elkerüljük, mivel az is károsan hathat a Vállalatba vetett bizalomra, illetve a Vállalat hírnevére, még akkor is, ha ténylegesen nincs szó sem összeférhetetlenségről, sem pedig etikátlan magatartásról. A Kódex nem kísérli meg leírni az összeférhetetlenség minden lehetséges formáját, azonban ebben a fejezetben bemutat néhány gyakori példát.

 • Személyes kapcsolatok – A személyzeti igazgató jóváhagyása nélkül családtagjának (partnerének, házastársának, szüleinek, gyermekeinek, (vér szerinti, mostoha vagy örökbe fogadott) testvéreinek, illetve Önnel egy háztartásban élő bármely személynek) nem lehet felettese, nem lehet vele közvetlen vagy közvetett beosztotti kapcsolatban, valamint hozhat őt érintő foglalkoztatási döntéseket, továbbá a Vállalatnál betöltött pozíciójának köszönhetően nem biztosíthat jogosulatlan személyes előnyt családtagjainak.
 • Külső üzleti tevékenységek – Teljes figyelmet kell szentelnünk a munkánknak a szokásos munkaidőben, valamint azon túl is a jogszabályoknak megfelelően előírt munkaidőben is. A külső foglalkoztatás és egyéb üzleti tevékenységek összeférhetetlenséget teremthetnek, illetve csökkenthetik a produktivitást, ezért a vezetője előzetes értesítése szükséges hozzá. Tilos egyidejűleg munkaviszonyban állni (tanácsadói jogviszonyt is ideértve) a Vállalat bármely versenytársával, üzleti partnerével, ügyfelével, értékesítőjével vagy beszállítójával.
 • Személyes előny – Ajándékokat vagy kölcsönöket felajánlani vagy adni bárkinek, ill. elfogadni bárkitől, aki a Vállalattal üzleti kapcsolatban áll, azzal a szándékkal, hogy befolyásolják a Vállalattal folytatott kapcsolatot, vagy az azzal kapcsolatos intézkedéseket.

Az összeférhetetlenség nem mindig nyilvánvaló. Azonnal be kell jelenteni a vezetőjének, a humánerőforrás partnerének, a belső ellenőrzésnek vagy a jogi osztálynak felülvizsgálatra azokat a helyzeteket, amikor összeférhetetlenségről van szó, illetve okkal lehet arra számítani. Az összeférhetetlenség nem szükségszerűen jár a Kódex megsértésével.

Az igazgatóknak és vezető tisztségviselőknek állásfoglalást és előzetes engedélyt vagy jóváhagyást kell kérniük az Audit Bizottságtól potenciális összeférhetetlenség esetén.

Vesztegetés- és korrupcióellenesség

Büszkék vagyunk rá, hogy üzleti tevékenységeinket feddhetetlenül végezzük, és kötelességünknek érezzük, hogy betartsunk minden vonatkozó vesztegetés- és korrupcióellenes törvényt a működésünknek helyt adó országokban.

Nem adhat, ígérhet, engedélyezhet vagy fogadhat el ajándékokat, hiteleket, kifizetéseket, szolgáltatásokat, szórakozási lehetőségeket vagy bármilyen más értékes dolgot beszállítókkal, értékesítőkkel, ügyfelekkel, köztisztviselőkkel vagy más személyekkel összefüggésben azzal a szándékkal, hogy nem helyénvaló módon befolyásoljon egy döntést, előnyt biztosítson, hátrányt elkerüljön, illetve üzleti lehetőséget megszerezzen vagy megőrizzen. Értékes dolog lehet például többek között:

 • jótékonysági adományok;
 • készpénz;
 • utazási költségek;
 • ajándékok; és/vagy
 • szórakozási lehetőségek.

A munkavállalóknak bővebb információért a további útmutatásokra és a részükre szervezett képzésekre kell hagyatkozniuk, ideértve a vállalat vesztegetés- és korrupcióellenes szabályzatait.

A vesztegetés- és korrupcióellenes törvények bármelyikének megsértése komoly következményekkel járhat a Vállalatra és az érintett személyekre nézve egyaránt. Az ilyen törvénysértések jelentős bírságokkal és büntetésekkel, valamint polgári- vagy büntetőjogi eljárással is járhatnak. Számos joghatóság alatt jelentős börtönbüntetéssel járhat a vesztegetés- és korrupcióellenes törvények megsértése. Mindannyiunk számára kötelező részt venni a Vállalat által biztosított vesztegetés- és korrupcióellenes képzésen, valamint évente tanúsítani a képzés, a szabályzatok és a jelen Kódex által felsorolt alapelvek betartását. Ha bármely külső fél esetén bebizonyosodik, hogy korrupt módon viselkedett, miközben a Vállalat nevében végzett munkát, gyors és megfelelő intézkedéseket hozunk a Vesztegetés- és korrupcióellenes szabályzatunkkal összhangban.

Bármilyen szabálysértés gyanúja esetén azonnal bejelentést kell tenni a Panaszvonalon keresztül: 877-978-0049 (az adott országban érvényes kódok és tárcsázási útmutatók megtalálhatók a jelen Kódex végén), online a Kellyservices.ethicspoint.com oldalon. A problémákat levélben is lehet továbbítani a Kelly Services, Inc. részére a következő címre: General Counsel, 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084 U.S.A.

Kereskedelmi megfelelőség

Kötelességünk betartani a kereskedelmi megfelelőségi törvényeket és szabályozásokat a világ minden táján, amelyek megkövetelik, hogy nemzetközi üzleti tevékenységünk során ellenőriznünk kell, hogy ezek a tranzakciók nem érintenek korlátozás alá eső vagy szankcionált személyeket, jogi személyeket, régiókat vagy országokat. Globális vállalatként a vonatkozó exportszabályozás, szankciók és egyéb külpolitikai eszközök szabályozzák, hogy hol és kivel folytathatunk üzleti kapcsolatot. Ezeknek a korlátozásoknak a be nem tartása súlyosan befolyásolhatja a tevékenységünket, kárt tehet a hírnevünkben, valamint jelentős bírságokkal és büntetésekkel járhat. Ha tudomására jut, hogy potenciálisan megsértették a vonatkozó kereskedelmi megfelelőségi törvényeket és szabályozásokat, vagy egy adott országban zajló, illetve adott személlyel vagy szervezettel folytatott tranzakciókkal kapcsolatosan problémája merül fel, kérjen tanácsot a jogi osztálytól.

Bennfentes kereskedés

Azok a személyek, akik jelentős, nem publikus információkkal rendelkeznek a Vállalattal, egy ügyféllel, versenytárssal, beszállítóval vagy más külső féllel kapcsolatosan („bennfentes információk“), nem jogosultak felhasználni vagy megosztani ezen információkat értékpapír kereskedés szándékával („bennfentes kereskedés“), illetve bármilyen egyéb célból a Vállalat üzleti tevékenységeinek folytatásának kivételével, amíg az információk nyilvánosságra nem kerülnek. Az ilyen információkon alapuló bennfentes kereskedés az információk átadása másoknak, hogy egy vállalat értékpapírjait eladja vagy megvásárolja („tippadás“).

Bennfentes információk többek között például: potenciális fúziók, felvásárlások vagy divesztíciók, pénzügyi eredmények és előrejelzések, új termékek vagy szolgáltatások, igazgatótanácsi változások, senior tisztségviselők változása, jelentős szerződések elnyerése vagy elvesztése, valamint belső pénzügyi információk.

A Kelly Bennfentes kereskedésre vonatkozó szabályzata tartalmazza az összes munkavállalóra érvényes eljárásokat.

Tisztességes bánásmód

Mindannyian kötelesek vagyunk tisztességesen báni egymással és ügyfeleinkkel, jelöltjeinkkel, jelentkezőinkkel, értékesítőinkkel és beszállítóinkkal. A Kelly-nél meggyőződéssel hajtjuk végre feladatainkat, és embereink révén győzünk. Senkinek soha nem biztosíthat tisztességtelen előnyt manipuláció, elhallgatás, bizalmas információkkal való visszaélés, jelentős tények téves értelmezése, illetve más tisztességtelen gyakorlat révén.

Be kell tartanunk a vonatkozó trösztellenes és versenyjogi törvényeket. A Vállalatunk és a versenytársaink között létrejövő bármilyen koordináció megsértheti a versenyjogi törvényeket, még akkor is, ha nem hivatalos megállapodáson alapul. A versenytársakkal folytatott kapcsolatainkban tartózkodnunk kell az alábbi tevékenységektől:

 • Területek vagy ügyfelek felosztásáról szóló megállapodások;
 • Árszabás, kedvezmények vagy az általunk kínált értékesítési feltételek egyeztetése; vagy
 • Bizonyos vásárlók vagy beszállítók bojkottálásáról szóló megállapodás.

Szerződések felügyelete

Amikor a Vállalat nevében megállapodásokat kötünk, jogi kötelezettséget teremthetünk a Vállalat számára. Gondoskodnunk kell arról, hogy ilyen megállapodások esetén megfelelő felülvizsgálatot kérjünk, és megszerezzük a szükséges jóváhagyásokat a Vállalat aláírási jogosultságokra vonatkozó szabályozását betartva. Ha bármilyen kérdése van a megfelelő felülvizsgálat és jóváhagyások megszerzésével kapcsolatosan, forduljon a Vállalat Jogi osztályához.

A vállalat lehetőségei

Mindannyiunk felelőssége, hogy a Vállalat legitim érdekeit előmozdítsuk. Tilos:

 • saját hasznunkra felhasználni, vagy másoknak átengedni a Vállalat tulajdonát, információit, illetve a saját pozíciónkat felhasználva felfedezett lehetőségeket; vagy
 • felhasználni a Vállalat munkavállalóit, tulajdonát, információit, illetve a saját pozíciónkat személyes haszonszerzésre, beleértve azt is, ha a családtagok és barátok előnyére szolgál.

Politikai célú hozzájárulások

A munkavállalók szabadon hozzájárulhatnak politikai célokhoz, és részt vehetnek politikai tevékenységekben, amennyiben ezek a hozzájárulások vagy tevékenységek jogszerűek, nem ütköznek a munkahelyi feladatokkal, illetve nem keltik összeférhetetlenség látszatát. Sem közvetlenül, sem közvetve nem járulhatunk hozzá politikai célokhoz a Vállalat nevében, illetve a Vállalat pénzét, tulajdonát, eszközeit vagy berendezéseit felhasználva. Továbbá nem várhatja el és nem kérheti a Vállalat beszállítóit és értékesítőit, hogy bármilyen jellegű politikai célú hozzájárulást tegyenek annak feltételeként, hogy a Vállalatunk üzletet kössön velük. A Vesztegetés- és korrupcióellenes szabályzatunkban további utasítások találhatók a lobbizásra és a politikai célú hozzájárulásokra vonatkozóan.

Vállalati fenntarthatóság

A fenntarthatóság a globális tevékenységeink vezérelve, ami meghatározza a Vállalat kapcsolatát a globális munkaerőnkkel, beszállítóinkkal és ügyfeleinkkel.

A Kelly magáénak érzi a vállalati fenntarthatóság valódi szellemiségét, és elkötelezettnek érzi magát a vállalati polgárság legmagasabb szintű normái iránt. A kultúránk és értékeink a szolgáltatásokban, feddhetetlenségben és a tetteinkért, eredményeinkért és hírnevünkért vállalt személyes felelősségben gyökereznek. Egyenként és kollektíven is felelősségre vonhatók vagyunk a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettségünk fenntartásáért.

A teljes szervezetünkön belül ösztönözzük a részvételt, és külső érintettjeinkkel azon dolgozunk, hogy folyamatosan kiálljunk a globális munkaerőért, fejlesszük munkahelyeinket, közreműködjünk az általunk szolgált közösségek életében, valamint gondoskodjunk róla hogy tetteink társadalmi, etikai és környezeti szempontból is felelősségteljesek legyenek.

Titoktartás, adatvédelem és tulajdonosi információk

Kötelességünk megvédeni a Kelly információinak és informatikai rendszereinek sértetlenségét, rendelkezésre állását és bizalmasságát, ami kiterjed az ügyfeleink, munkavállalóink, jelöltjeink, jelentkezőink, értékesítőink és beszállítóink által a Kelly-re bízott információkra is. Meg kell védenünk az adatokat és a rendszereket a jogosulatlan használattól, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól, megsemmisítéstől vagy elvesztéstől, miközben betartjuk a Kelly Adatvédelmi nyilatkozatát, ami megtalálható a https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/ oldalon, valamint az Információbiztonsági szabályzatunkat.

A bizalmas és magánjellegű információkhoz tartoznak a személyes adatok, valamint a Vállalat tulajdonosi információi, amelyek nem nyilvánosak. A bizalmas személyes adatok közé tartoznak: hivatalos azonosító számok, banki és pénzügyi információk, valamint egészségi állapotra és családra vonatkozó információk. Egyes joghatóságok alatt további adatfajták is bizalmas személyes adatnak minősülhetnek a hatályos jogszabályok és szabályozások szerint. A Vállalat bizalmas tulajdonosi adatai közé tartoznak: üzleti tervek, árszabás és költségadatok, szerződések és ügyféllisták, operatív célokat vagy projekteket tartalmazó anyagok, szerzői jog által védett anyagok, kutatások és stratégiák, bennfentes pénzügyi adatok, know-how és más nem publikus Vállalati információk és szellemi tulajdon. Ha bármilyen kétsége van a bizalmas információk nyilvánosságra hozhatóságával kapcsolatosan, forduljon segítségért a vezetőjéhez vagy a Jogi osztály képviselőjéhez.

A Vállalat eszközeinek védelme és megfelelő használata

A munkavállalók felelőssége megvédeni a Vállalat eszközeit, és gondoskodni róla, hogy a leginkább hatékony és fenntartható módon használjuk azokat. Tilos felhasználnunk a Vállalat eszközeit, ideértve a Kelly létesítményeit, berendezéseit, tulajdonát, technológiáját, információit, szellemi tulajdonát és márkanevét személyes előnyszerzésre, és minden munkavállalónak az a feladata, hogy megvédje ezeket az eszközöket a lopástól, elvesztéstől, pazarlástól és károsodástól. A tulajdonosi, személyes és más bizalmas adatok tárolását, kezelését és felhasználását a Vállalat által jóváhagyott szolgáltatások és eszközök segítségével, legitim üzleti célokra lehet végezni. A számítógépek és egyéb elektronikus eszközök nem használhatók törvénytelen célokra, illetve pornográf jellegű vagy törvénytelen, illetve mások számára esetlegesen ellenséges munkakörnyezetet teremtő anyagok hozzáférésére és terjesztésére. A Vállalat tulajdonában lévő eszközöknek, illetve a Vállalat hálózatához távolról csatlakozó eszközöknek teljesíteniük kell a Vállalat információbiztonsági előírásait, valamint a vonatkozó törvények és szabályozások által engedett mértékben monitorozzuk őket. 

Média megkeresések és külső kommunikáció

A Vállalat teljes, tisztességes és pontos közleményeket ad ki nyilvános kommunikációja során. A munkavállalók nem válaszolhatnak a Vállalat nevében a média, az elemzők, a befektetők vagy a nyilvánosság más tagjainak kérdéseire, hacsak nem rendelkeznek erre külön felhatalmazással. Amennyiben ilyen megkeresést kap, fel kell jegyeznie a személy nevét, és haladéktalanul a Befektetői kapcsolatokhoz kell irányítania a megkeresést.

Személyes felelősséggel tartozunk a közösségi média hálózatokon (pl. Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, blogok vagy fórumok) közzétett bejegyzéseinkért. Ha a Kelly munkavállalójaként azonosítjuk magunkat ezeken a hálózatokon, azzal magunkat a Vállalattal, a kollégáinkkal és ügyfeleinkkel társítjuk. Ezért szem előtt kell tartani, hogy bejegyzéseink elérhetők lesznek a nyilvánosság számára, hatással lesznek a Vállalat hírnevére és üzleti érdekeire, valamint megfelelő értékítélettel, a törvényeket betartva kell írni. Ha a Kelly nevében külső kommunikációt folytat online a közösségi médián, be kell tartania a Kelly Közösségi média szabályzatának előírásait.

Pénzügyi jelentések és nyilvántartások

A Vállalat pénzügyi beszámolóinak, könyvelésének és nyilvántartásainak pontosan tükrözniük kell minden vállalati tranzakciót, és meg kell felelniük minden jogi és számviteli előírásnak, és a belső ellenőrzési rendszerünknek. Minden ilyen nyilvántartást időszerűen kell kezelni, hogy kellő részletességgel, becsületesen és pontosan tükrözzék a Vállalat eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit és kiadásait. Minden munkavállalónak, nem csak a Vállalat számviteli és pénzügyi személyzetének, kötelessége gondoskodni róla, hogy a Vállalat számviteli nyilvántartásai ne tartalmazzanak hamis vagy félrevezető bejegyzéseket. Be kell tartanunk a Vállalat belső számviteli ellenőrzési rendszerét; az adatokat időben és pontosan rögzítenünk kell (ideértve a juttatások meghatározására használt adatokat, többek között munkaórák és túlórák száma, valamint a költségtérítésekhez felhasznált adatokat); valamint a Vállalat iratmegőrzési szabályzatának megfelelően kell megőriznünk dokumentumainkat. Mindannyiunk felelőssége, hogy bejelentést tegyünk, ha pontatlan, hiányos vagy félrevezető bejegyzésekről szerzünk tudomást. Teljesítenünk kell belső és külső auditoraink kéréseit, valamint a legpontosabb és leginkább időszerű információkkal kell szolgálnunk számukra.

Munkahelyi magatartás

A Kelly kötelességének érzi, hogy olyan munkakörnyezetet tartson fenn, amelyben fontos az egyéni méltóság és a kölcsönös tisztelet. Ahhoz, hogy egy munkahely tiszteletteljes legyen, minden egyes alkalmazott együttműködése és támogatása szükséges. Be kell tartanunk minden vonatkozó munkaügyi és emberi jogi törvényt és szabályozást. Kerülnünk kell minden olyan magatartást, amely indokoltan sértő, megfélemlítő, zaklató vagy megalázó lehet mások számára. A nem helyénvaló munkahelyi magatartás, ami kiterjed az üzleti utakra és a Vállalat által támogatott munkaidőn kívüli eseményekre is, fegyelmi eljárást von maga után, ami akár elbocsátással is járhat.

Globális sokféleség és a befogadás

Arra törekszünk, hogy támogassuk a sokszínű és inkluzív munkakörnyezet megteremtését. Hiszünk benne, hogy a vélemények és ötletek sokszínűsége erősebb szervezetté tesznek bennünket, valamint az ügyfeleink számára biztosított innovatív és kreatív megoldásokra ösztönöznek. A szabályzataink tükrözik azt, hogy a Kelly kötelességének érzi a szakképzett jelentkezők és munkavállalók jogainak védelmét, függetlenül az egyének faji hovatartozásától, bőrszínétől, életkorától, családi állapotától, veterán vagy katonai státuszától, vallásától, származásától, genetikai információitól, szexuális irányultságától, nemétől, nemi identitásától/kifejeződésétől, fogyatékosságától, várandósságától (többek között ideértve a szülést, a szoptatást, illetve a szoptatással, várandóssággal vagy szüléssel összefüggő egészségügyi állapotokat) és/vagy a vonatkozó törvények által védett egyéb tulajdonságaitól. A Kelly egyenlő esélyeket biztosít a készségek és képességek alapján, és arra törekszik, hogy az általa létrehozott munkahely tükrözze a közösségek sokszínűségét, amelyekben működünk. A Vállalat semmilyen formában nem tűri a diszkriminációt és a zaklatást.

Egészség- és munkavédelem, munkahelyi erőszak

Törekszünk rá, hogy biztonságos munkahelyet és munkakörülményeket teremtsünk, ami támogatja minden munkavállalónk egészségét és jóllétét. Zéró toleranciát alkalmazunk a munkahelyi erőszakkal kapcsolatosan. A munkavállalóknak kötelességük azonnal bejelentést tenni, ha erőszak, fenyegetés, terrorizálás vagy megfélemlítés fordul elő. Ha aggódik a saját vagy mások közvetlen biztonsága miatt, forduljon a helyi hatóságokhoz, mielőtt belső jelentést tenne a helyzetről.

Kötelességünknek érezzük, hogy biztonságos munkahelyet tartsunk fenn, ahol mindenki teljesíti a legmagasabb szintű biztonsági normákat. Felelősek vagyunk azért, hogy folyamatosan figyeljük a környezetünket, betartsunk minden biztonsági szabályt és eljárást, valamint jelentést tegyünk a nem biztonságos körülményekről, illetve a munkahelyi sérülésekről vagy betegségekről.

Emberkereskedelem és rabszolgaság elítélése

A Vállalat zéró toleranciát alkalmaz az emberkereskedelem minden formájára, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységekre. A Kelly Emberkereskedelemre és rabszolgaságra vonatkozó szabályzata elérhető a Vállalat weboldalán a https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/ címen.

Távozás a Kelly-től

A Vállalattól távozáskor számos kötelezettségünk van. Kötelezettségei származhatnak foglalkoztatási szerződésből, ösztönző programokból, amelyekben részt vett, illetve más megállapodásokból. A távozása előtt át kell tekinteni ezeket a megállapodásokat és programokat, hogy biztosan tisztában legyen és tiszteletben tartsa a titoktartásra, az ajánlattétel tilalmára, az eszközök visszaszolgáltatására és egyebekre vonatkozó kötelezettségeivel, amelyek a Vállalattal szemben fennállnak.

Továbbá a Kódex a következőket írja elő minden távozó munkavállalónak:

 • A távozásáról előzetesen értesítenie kell a Vállalatot, ha a pozíciójára és feladatkörére ez érvényes;
 • Vissza kell adnia a Kelly eszközeit, amelyek a birtokában vagy felügyelete alatt vannak;
 • Teljesítenie kell minden titoktartásra vonatkozó kötelezettségét a Kódexben hivatkozottak szerint;
 • Támogatnia kell a feladatköreinek átadását más munkavállalók részére; és
 • Minden, a Kelly-vel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségét teljesítenie kell, például a függőben lévő költségjelentések leadását.

Globális szabályzatok, nyilatkozatok és képzés

A Kelly a magatartás és irányítás különféle területeit lefedő specifikus szabályzatokkal rendelkezik. A következők globális érvényű szabályzatok, nyilatkozatok és képzések, amelyeket minden munkavállalónak ismernie kell és tiszteletben tartani. A nyilvános weboldalunkon megtalálható szabályzataink hivatkozásai a következők:

Felülvizsgálta és elfogadta az Igazgatótanács 2023. augusztus 9-én

Tárcsázási útmutató

A fentiekben említett internetes bejelentő eszköz mellett, ha szeretné, telefonálhat is a következők szerint.

 1. Olyan „vezetékes vonalról“ indítsa a hívást, amelyről nemzetközi hívást is lehet indítani (nem mobiltelefon).
 2. Az alábbi táblázatban keresse meg annak az országnak a közvetlen hívószámát, ahonnan telefonál.
 3. Tárcsázza a megadott közvetlen hívószámot.
 4. Amikor a rendszer kéri, tárcsázza a Panaszvonal telefonszámát (877-978-0049).
 5. Miután kapcsolatba lépett a Panaszvonallal, kövesse a rendszer utasításait, és beszéljen a Panaszvonal képviselőjével.

Kelly Services, Inc.

ORSZÁG

KÖZVETLEN SZÁM

FORRÓ SZÁM

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978-0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978-0049

Austria / Österreich

0800-200-288 

877-978-0049

Belgium / België

0-800-100-10 

877-978-0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978-0049

China / 中国

108-888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978-0049

Canada

N/A

877-978-0049

Denmark / Danmark

8001-0010 

877-978-0049

France

0800-99-0011 or 0805-701-288 

877-978-0049

Germany / Deutschland

0-800-2255-288 

877-978-0049

Hong Kong / 香港

800-96-1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978-0049

Hungary / Magyarország

06 800-01111 

877-978-0049

India / भारत

000-117 

877-978-0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801-10 

877-978-0049

Italy / Italia

800-172-444 

877-978-0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539-111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978-0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978-0049

Malaysia / مليسيا

1-800-80-0011 

877-978-0049

Mexico / México

01-800-288-2872 

877-978-0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800-022-9111 

877-978-0049

New Zealand 

000-911 

877-978-0049

Norway / Norge

800-190-11 

877-978-0049

Poland / Polska

0-0-800-111-1111 

877-978-0049

Portugal

800-800-128 

877-978-0049

Puerto Rico

N/A

877-978-0049

Russia / Россия

363-2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978-0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800-0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978-0049

Spain / España

900-99-00-11 

877-978-0049

Sweden / Sverige

020-799-111 

877-978-0049

Switzerland / Suisse

0-800-890011 

877-978-0049

Thailand / ประเทศไทย

1-800-0001-33 or 001-999-111-11 

877-978-0049

United States

N/A

877-978-0049